+359 2 850 53 64

Софтуер обществени поръчки - Първа част

Система за управление на публикуването в Профил на купувача, първа част.

НИТ – Нови Интернет Технологии ЕООД разработи готово решение – система за управление на публикуването в Профил на купувача на обществени поръчки и публични покани

Софтуерът осигурява изпълнение на всички изисквания на Закона за обществени поръчки, влезли в сила на 01.10.2014г. Системата Профил на купувача представлява уеб базирано приложение, с помощта, на което Възложителите лесно и сигурно да управляват публикуването в своя "Профил на купувача" и  изискваната от ЗОП информация. Основната функция на софтуера "Профил на купувача" е организирането на всяка обществена поръчка или публична покана в самостоятелна папка, с дата и час на публикуване.  

Електронни документи, които се публикуват в Профил на купувача : предварителни обявления; обявления за обществени поръчки и решения за откриване на процедурите; документация;  решения за промяна в случаите по чл. 27а, ал. 1 и промени в документацията за участие; разяснения по документацията за участие; покани за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление, протоколи, доклади и приложения на комисиите за провеждане на процедурите и другите документи, изисквани от ЗОП и посочени по-долу.

Работата на приложението "Профил на купувача" е съгласувано с отделите за ОП на държавни и частни Възложители. Удобството в работата е в резултат на готови шаблони за изискуемите документи по видовете обществени поръчки, предварителните обявления, публичните покани и др. Работата чрез нашата система Профил на купувача ще намали риска от пропуски при обявяването на обществена поръчка, публикуването на обществената поръчка, публикуването на съпътвстващите документи през целия жизнен цикъл на обществената поръчка, както и архивирането. Осигурен е достъп до архив на приключилите обществени поръчки, така, както се изисква по ЗОП. В приложението "Профил на купувача" са налични допълнителни функционалности, улесняващи работата със сайта за публикуване на обществени поръчки: дървовидна структура, управление на публикуването на обществените поръчки, управление на достъпа - роли, календар – със специални функции, архив, сортиране по дата, бърза навигация по страниците и поле за търсене.

Какво е предимството от използването на нашият продукт - Профил на купувача за публикуване на обществени поръчки?                   

ще получите достъп за толкова служители, за колкото имате нужда - нямате ограничение за броя служители, които да имат персонализиран достъп до приложението "Профил на купувача" за публикуане на обяви за обществени поръчки;

ще разпределите задълженията върху служителите и ще осигурите необходимото време за спазване на сроковете по ЗОП;

 ще получите уеб сайт за публикуване на обществени поръчки, който е много добре структуриран и лесен за използване;

 ще намалите вероятността от пропуски при публикуването на обществените поръчки, а от там и по нарушения на ЗОП;

 ще имате контрол върху публикуването на всеки документ;

 ще получите всекидневна техническа поддръжка по телефон, имейл, скайп;

 ще получите защита на информацията и архивиране на сайта за публикуване на обществени поръчки;

 ще получите проследяемост на версиите на всеки документ в системата за публикуване на обяви за обществени поръчки;

 ще имате уеб сайт за публикуване на обществени поръчки, отговарящ на изискванията за публичност на цикъла на обществените поръчки;

 ще бъдете защитени от санкции при публикуването на обществени поръчки;

 ще получите продукт, интегриран със сайта на Възложителя;

 ще получите контрол на достъпа за всеки файл, секция или папка в Профила на купувача.

 ще имате автоматично управление на срока за публикуване на обяви за обществени поръчки;

 ще имате архив на приключените обществени поръчки;

ще получите копие на своя Профил на купувача, ако се откажете от нашите услуги.

Това копие ще съдържа всичко, което е публикувано в приложението - всички обществени поръчки, публични покани, архива и т.н. Така няма да Ви се налага да прехвърляте цялата информация наново и ще спестите значително количество време и средства. 

В изработения от нас уеб сайт за публикуване на обществени поръчки, ние няма да Ви ограничим в броя обществени поръчки и публични покани, които искате да качите.

За кого е предназначен нашият продукт за публикуване на обществени поръчки: за всички Възложители по Закона за обществените поръчки.

Създадените вътрешни правила, задълженията за публичност и съхранение на цикъла на живот на обществените поръчки и публичните покани са в синхрон с изискванията на директивите на Европейския съюз и ще създадат необходимата организация при Възложителите.

Нашият продукт за публикуване на обществени поръчки е удобен за работа както за администратори с голям опит, така и за служители, които ще работят с него само в определени ситуации по специфичен повод или при възникнала ситуация при Възложителя. 

По желание на Възложителя може да бъде поставянето на лого на Възложителя – така всеки един Възложител получава персонализиран продукт, осигуряващ лесна разпознаваемост от страна на потребителите. 

Друга информация, свързана със закона:

Промените от 13.05.2014 в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и по-конкретно глава Втора раздел III – Профил на купувача, гласи, че всички Възложители на обществени поръчки са вече задължени да публикуват по определен от закона ред документите, които се създават в процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки. С това си действие, Законодателят промени характера и съдържанието на Профила на купувача, който от място за публикуване на избрана от Възложителите информация, се превърна в място, на което трябва да се публикува посочената в ЗОП информация

Такива документи са:

 предварителните  обявления;

решенията за откриване на процедурите  и обявленията за обществени поръчки;

документациите  за участие в процедурите;

решенията  за  промяна  в случаите  по чл. 27а,  ал. 1 и променената документация за участие;

разясненията  по документациите за участие;

поканите за представяне на оферти при ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление;

протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях;

решенията по чл. 38 от ЗОП за завършване на процедурите;

информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка;

договорите  за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях;

договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях;

рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях;

допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки;

информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания;

информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите;

информация за датите и основанието за освобождавaнето, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор;

публичните покани по чл. 101б заедно с приложенията към тях;

вътрешните правила по чл. 8б;

становищата на изпълнителния директор на АОП по запитвания на възложителя;

одобрените от изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка, а когато възложителят не приеме някоя от препоръките -и мотивите за това;

всякаква друга полезна обща информация, като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес, и други документи и информация. 

Тази информация, Възложителите трябва да публикуват в определен от закона срок, като същевременно осигурят и възможност за публичен достъп до нея в друг, посочен в закона срок. За да бъдат изпълнени горните изисквания, се налага да бъдат създадени условия за публикуване и управление на информацията по всяка обществена поръчка в рамките на една година.

Чл.22б, ал.1 от ЗОП определя Профилът на купувача като обособена част от електронната страница на Възложителя или друг интернет адрес, за който е осигурена публичност. Ако даден Възложител не разполага с лична интернет страница, ЗОП му предоставя правото да поддържа свой Профил на купувача на отделен интернет адрес. 

Кои лица и организации могат да бъдат Възложители по ЗОП?

Според ЗОП Възложители на обществени поръчки могат да бъдат:

органи за държавната власт;

болници, поликлиники и други лечебни заведения;

общински и регионални кметове;

организации и органи, които разполагат със средства от държавния или общинските бюджети и/или приходи, преотстъпени от бюджетни и нестопански организации;

НЗОК;

министри или други органи на изпълнителната власт;

НОИ.

Обекти на обществените поръчки

Според ЗОП обществените поръчки могат да имат за обект:

покупка на стока;

предоставяне на услуги за ремонт;

строителство;

транспорт;

застраховане;

и др.

Какви видове обществени поръчки могат да организират Възложителите?

открити процедури;

ограничени процедури;

процедури по договаряне;

поръчки под праговите стойности.

В какъв срок трябва да бъдат публикувани документите в Профила на купувача?

Ако ЗОП не определя друго, документите, които се публикуват в РОП или Портала за обществени поръчки, включително и документацията за участие се публикуват в Профила на купувача в първия работен ден, след като същите са били изпратени в Агенцията за обществените поръчки.

В какъв срок се публикуват договорите, допълнителните споразумения и документите, свързани с изпълнението на договорите?

Изброени документи се публикуват в срок от 30 дни от, с изключение на договори за периодично повтарящи се доставки на стоки, информацията за извършените плащания се публикува в обобщен вид до 20-о число на месеца, следващ месеца на извършените плащания.

Колко време трябва да съхранявате документите в Профила на купувача?

Документите и информацията за всяка обществена поръчка трябва да бъдат обособени в собствен раздел в Профила на купувача – с посочен собствен идентификационен номер и дата на създаване.
Този раздел трябва да бъде наличен до изтичането на една година от:

приключването или прекратяването на процедурата;

изпълнението на всички задължения по договора.

В всички останали случаи, документите и информацията се поддържат в Профила на купувача по следния ред:

предварителни обявления- една година след публикуването им в Профила на купувача;

вътрешни правила – една година след тяхната промяна или отмяна;

становища на Агенцията по обществени поръчки – постоянно, като актуализациите трябва да бъдат отразявани постоянно;

обща информация и информация за контакти - постоянно, като актуализациите трябва да бъдат отразявани постоянно.

Как се осъществява връзката между РОП и Профила на купувача?

Връзката между РОП и Профила на купувача се осъществява посредством посочване на хипервръзка в РОП към самостоятелния раздел на обществената поръчка в Профила на купувача. 

КЛИЕНТИ

Наши клиенти са: Община Свиленград"Метрополитен" ЕАДУниверситет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"Община ХарманлиОбщина Долна БаняНПГПТО "М.В.Ломоносов"УМБАЛСМ "Н. И. ПИРОГОВ"Община ВетовоСБАЛ по лицево-челюстна хирургия ЕООДОбщина Лозница, Община Панагюрище,  Община Нови ПазарОбщина РилаМОБАЛ д-р Стефан ЧеркезовЦентър за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпностОбщина БреговоОбщина ПерникОбщина Тополовград76-то ОУ "Уилям Сароян"СО Район ВитошаСтоличен автотранспорт ЕАДОбщина Цар КалоянОбщина ИскърСофийска професионална гимназия по туризъмМЗХ Изпълнителна агенция по сортоизпитване апробация и смеконтролРегионална инспекция по околната среда и водите

Законови промени :                                                                                                                                                                                                             

Бутон брошура

Вицепремиерът, Томислав Дончев обяви, че текстът на новия закон за обществени поръчки е готов.

Проект на новият закон за обществените поръчки - 16.04.2015г.

Постановление № 415 от 15 декември 2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 150 на Министерския съвет от 2006 г.

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

В сила от 01.07.2006 г. Приет с ПМС № 150 от 21.06.2006 г.
Обн. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.84 от 19 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.86 от 2 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.27 от 1 Април 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г
 
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 2016
====================

Ако проявявате интерес към нашето предложение, можете да поискате демонстрация на функционалностите на системата на e-mail: office@nitbg.com/, като оставите данни за контакт: име на Възложителя, име на човека за контакт, телефон, имейл или по телефона - 02 850 53 64.

Можете да направите своето запитване и от следния линк.

 

ПРЕПОРЪКИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (АОП)  ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ПРЕПОРЪКИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (АОП) 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА 

Форма за публикуване на информацията по чл. 22б, ал. 2, т. 9, 14 – 16 и 21 от ЗОП:

ВЪПРОС: Какви са изискванията за формата, в която ще се публикува информацията по чл. 22б, ал. 2, т. 14-16 от ЗОП и допустимо ли е същата да се представя в табличен вид ? 

ОТГОВОР: В ЗОП не е предвидена специална форма или образец за информациите, подлежащи на публикуване в профила на купувача по чл. 22б от ЗОП. В този смисъл възложителят може да публикува съответните информации по чл. 22б, ал. 2, т. 14-16, вкл. тези по чл. 22б, ал. 2, т. 9 и 21 от ЗОП, в свободна форма и дори в табличен вид, когато е възможно, като осигури спазване на всички задължителни реквизити (минимално съдържание), посочени в закона за конкретната информация.

Съдържание на информацията по чл. 22б, ал. 2, т. 21 от ЗОП:

ВЪПРОС: Какво следва да се разбира под „всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация” по смисъла на чл. 22б, ал. 2, т.21 от ЗОП?

ОТГОВОР: В чл. 22б, ал. 2, т. 21 от ЗОП (ДВ, бр. 40/2014 г.) е предвидено, че наред с документите и информациите, които задължително се публикуват в профила на купувача, с вътрешните си правила по чл. 22г от ЗОП всеки възложител може да предвиди публикуване и на каквато и да е друга информация в областта на обществените поръчки, която е с общ характер и би била полезна за потенциалните заинтересовани лица. В чл. 22б, ал. 2, т. 21 от ЗОП примерно са изброени възможни данни, които да се посочат в профила на купувача с цел да улеснят контакта с възложителя.

Начален момент на броене на срока по чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП:

ВЪПРОС: С оглед разпоредбата на чл. 73, ал. 4 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.), която изисква публикуване на решението по чл. 73 от ЗОП в профила на купувача и изпращането му на участниците, как ще се брои срока за обжалването му по чл. 120, ал. 5, т. 4 от ЗОП ?

ОТГОВОР: В чл. 73, ал. 4 от ЗОП (ред. ДВ бр. 40/2014 г.) е предвидено задължение за възложителя да публикува решението си за определяне на изпълнител в профила на купувача, заедно с протоколите на комисията. Наред с публикуването, за възложителя е запазено и задължението му за изпращане на решението на участниците по някой от допустимите способи, съгласно чл. 58а, ал.2 от ЗОП. Тъй като участниците имат право да обжалват решението за определяне на изпълнител, в чл. 120, ал.5, т.4 от ЗОП е предвидено, че 10-дневният срок за това тече за всеки участник от момента на получаване на решението, а не от момента на публикуване на същото в профила на купувача.

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

Съдържание и изпращане на съобщението до средствата за масово осведомяване:

ВЪПРОС: Как трябва да бъде оформено съобщението до средствата за масово осведомяване и достатъчно ли е то да бъде публикувано на официалната страница на възложителя в интернет ? 

ОТГОВОР: В чл. 27 и в чл. 101б, ал. 3 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.) е предвидено задължение за изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване при откриване на процедури по ЗОП и при публикуване на публична покана по глава осма „а” от ЗОП. В чл. 27, ал.2, изр. 2 от ЗОП е предвидено, че в съобщението се посочват най-малко предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Съобщението не може да се включва информация, която не се съдържа в обявлението. Аналогично разпоредбата следва да се приложи и при публичните покани. Не е предвидена специална форма или образец на съобщението до средствата за масово осведомяване. Начинът, по който възложителят трябва да изпълни правилно законовите си задължения за изпращане на съобщение до средствата за масово осведомяване е описан в § 1, т. 28а от ДР на ЗОП, където е предвиден и кръгът от лица, до които всяко съобщение трябва да бъде изпратено. В този смисъл, публикуването на съобщението на страницата на възложителя в интернет не е достатъчно за изпълнение на изискванията на закона.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Показатели при критерий за оценка „икономически най-изгодна оферта“:

ВЪПРОС: Възможно ли е при критерий „икономически най-изгодна оферта” да се оценяват и други характеристики извън посочените в чл. 28а, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП ?

ОТГОВОР: В чл. 28а, ал.1, т. 2 и 3 от ЗОП (ДВ, бр. 40/2014 г.) са предвидени примерни показатели за оценка на офертите при критерий „икономически най-изгодна оферта”. Изброените параметри на изпълнението са познати и до момента от легалната дефиниция на „икономически най-изгодна оферта”, която се съдържаше в § 1, т. 8 от ДР на ЗОП преди промените в ЗОП (ДВ, бр. 40/2014 г.) и която е възпроизведена изцяло в текста на чл. 28а, ал.1, т.2 от ЗОП. Тъй като изброените в чл. 28а, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП параметри на изпълнението са примерни и неизчерпателни, не съществува пречка, възложителят да използва и други показатели за оценка при критерий „икономически най-изгодна оферта”, при условие, че отговарят на условието по чл. 25, ал. 9 от ЗОП да са свързани с предмета на обществената поръчка и не нарушават забраната на чл. 25, ал. 10 от ЗОП.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА 

Сигнал за нередност по смисъла на чл. 27а, ал. 1 от ЗОП:

ВЪПРОС: В чл. 27а, ал. 1 от ЗОП като основание за публикуване на решение за промяна е предвидено постъпването на сигнал за нередност в рамките на 10-дневния срок от публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Следва ли под понятието „сигнал за нередност” да се разбира смисълът, който то има във връзка с оперативните програми ? 

ОТГОВОР: В чл. 27а, ал.1 от ЗОП е предвидено сигналът за нередност да е основание за еднократна промяна в условията на обществената поръчка. В ЗОП не е предвидена легална дефиниция на „сигнал за нередност”, нито е направено препращане към друг нормативен акт. В този смисъл, сигналът за нередност по ЗОП следва да се разбира в общоприетият му смисъл, а именно като информация за нарушения, пропуски, грешки и др. в условията на вече обявена обществена поръчка, а не в смисъла, който се влага в това понятие във връзка с разходването на средства от Европейския съюз. Това произтича от обстоятелството, че чл. 27а, ал.1 от ЗОП не се отнася само за обществени поръчки с европейско финансиране. 

Безплатно предоставяне на променената документация при публикуване на решение за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП:

ВЪПРОС: Защо е необходимо след публикуване на решение за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП възложителят да предоставя безплатно променената документация за участие на лицата, които са я закупили, при условие, че същата се публикува на профила на купувача, а с решението за промяна всички се считат за уведомени? 

ОТГОВОР: След промените в чл. 28 от ЗОП (ДВ, бр. 40/2014 г.) възложителят ще има право да продава документацията за участие само на лица, които изрично са заявили желание да я получат на хартиен носител от него и то при условие, че в обявлението за обществена поръчка е определена цена. Това правило кореспондира със задължителното публикуване на документацията за участие в профила на купувача, където тя ще е неограничено и безплатно достъпна. Ангажиментът на възложителя да предостави безплатно променената документация (след решение за промяна по чл. 27а, ал.1 от ЗОП) се отнася само до лицата, които до този момент са я закупили от възложителя при посочените по-горе условия. Променената документация се публикува и в профила на купувача. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

Изпълнение на задължението за изпращане на разяснения по електронната поща:

ВЪПРОС: При даването на разяснения по чл. 29 от ЗОП, следва ли възложителят да получи потвърждение от лицата, до които изпраща разясненията по електронна поща, наред с публикуването им в профила на купувача? 

ОТГОВОР: В чл. 29, ал.2, изр. 2 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.) е предвидено, че възложителят е длъжен да изпрати по електронна поща дадени от него разяснения по документацията за участие на лица, които са искали разяснение и са посочили електронен адрес. Това задължение не изключва публикуването на разяснението в профила на купувача. Задължението на възложителя е да изпрати разясненията на съответните лица (при спазване на правилото да не се разкрива информация за лицата, които са искали разяснения), като не е въведено изискване за наличие на доказателства за получаване на тези разяснения от съответните лица. Това кореспондира със задължителното публикуване на разясненията в профила на купувача.

ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Прехвърляне на парични вземания по договор за обществена поръчка и договор за подизпълнение:

ВЪПРОС: Как следва да процедира възложител, при който е постъпило искане за прехвърляне по реда на чл. 42а от ЗОП? Защо не са предвидени изисквания към лицето, на което се прехвърля вземане, вкл. за съответствието му с критериите за подбор в процедурата ? Не се ли допуска подмяна на изпълнителя, избран в резултат от проведена процедура по ЗОП ?

ОТГОВОР: В новия чл. 42а от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.) е допуснато паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение да се прехвърлят, да бъдат залагани и да са обект на принудително изпълнение. Тази разпоредба е в сила от датата на обнародване на промените в ЗОП, като по силата на § 115, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗОП (ДВ, бр. 40/2014 г.) тя се прилага и за договорите за обществени поръчки, и за договорите за подизпълнение, сключени до влизането в сила на измененията. 

Чл. 42а от ЗОП се отнася само до паричните вземания, които изпълнителите, респ. подизпълнителите имат по договорите за обществена поръчка. Прилагането на тази разпоредба по никакъв начин не води до прехвърляне на задълженията по договор за обществена поръчка или по договор за подизпълнение към друго лице. Хипотези, при които е възможна смяна на изпълнителя по договор за обществена поръчка са изрично предвидени в чл. 43, ал. 7 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.), като при тях специално е поставено условие новият изпълнител да отговаря не само на изискванията по чл. 47 от ЗОП, но и на критериите за подбор, които са били поставени от възложителя при провеждане на процедурата.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Приложими правила при възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП, в случаите на публикуване на публичната покана преди влизане в сила на ЗИДЗОП (Обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.)

ВЪПРОС: Кои правила следва да се приложат при възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП (чрез публична покана), когато поканата е публикувана преди 01.07.2014 г., но към тази дата все още не е сключен договор ? Приложима ли е разпоредбата на § 115, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗОП (ДВ бр. 40/2014 г.) при възлагане на обществени поръчки чрез публична покана ?

ОТГОВОР: Възлагането на обществени поръчки по реда на глава осма „а” от ЗОП няма характер на процедура по ЗОП. По тази причина възлагането чрез публична покана не е посочено като вид процедура в чл. 16 от ЗОП. В тази връзка, разпоредбата на § 115, ал.1 от ПЗР на ЗИДЗОП (ДВ, бр. 40/2014 г.) е приложима само към процедурите по ЗОП, но не и към възлагането с публична покана. Това означава, че възлагане чрез публична покана, което е започнало преди 01.07.2014 г. следва да се довърши по новите правила на глава осма „а” от ЗОП, които влизат в сила от 01.07.2014 г. В случай, че това е практически невъзможно, възложителят може да оттегли поканата (ако не е изтекъл срокът й на валидност) или да преустанови избора на изпълнител (ако е изтекъл срокът на валидност на поканата) и да започне ново възлагане, съобразно променените правила.

Протоколиране на преговорите по чл. 101д, ал. 2 от ЗОП:

ВЪПРОС: Необходимо ли е воденето на преки преговори по чл. 101д, ал. 2 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.) да се обективира в протокол или друг документ и следва ли възложителят да доказва как е избрал лице, с което да проведе преговори ?

ОТГОВОР: В чл. 101д, ал.2 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.) за пръв път се регламентира възможност за възложителя да проведе преки преговори с избран от него изпълнител за сключване на договор, при условие, че в определения с публичната покана срок не е постъпила нито една оферта. Този ред може да се разглежда като аналог на процедурата на договаряне без обявление по ЗОП в хипотезата, при която тя се провежда след прекратена открита процедура поради липса на оферти (чл. 90, ал.1, т.1 от ЗОП, респ. чл. 103, ал.2, т. 1 от ЗОП). Аргументи в този смисъл могат да се изведат от условието при преговорите да не се променя техническата спецификация, проекта на договор и прогнозната стойност на поръчката, както са били обявени в публичната покана и приложенията към нея. В закона не е предвиден механизъм за водене на преговорите, като преценката е предоставена на възложителя (вкл. относно избора на лице, с което да бъдат проведени преговори). Възложителят има право във вътрешните си правила по чл. 8б от ЗОП да предвиди ред за прилагане на чл. 101д, ал.2 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.). Препоръчително е преговорите да се водят от комисия, назначена от възложителя, която да документира резултатите от преговорите в протокол. Необходимо е да се отчита, че чл. 101д, ал.2 от ЗОП регламентира една правна възможност, а не задължение за възложителя.

Нашата фирма е една от водещите фирми, поддържащи Профил на купувача.

Разяснения относно подготовката и предоставянето на документацията за участие в дадена обществена поръчка

Какво представлява решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка?

Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка е документът, с който се поставя началото на всяка процедура за възлагане на обществена поръчка. С решението Възложителят одобрява какво ще бъде съдържанието на обявлението и документацията за участие в конкретната обществена поръчка.

Решението оповестява необходимостта на Възложителя да реализира определена доставка, услуга и/или строителство.

В уеб сайта на Агенцията по обществени поръчки (АОП), в раздел „Практика”, подраздел „Образци на документи”, в специализирания софтуер „Редактор на форми” е поместен образец на решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка. Всеки Възложител на обществена поръчка е задължен да се съобрази с този образец.

Ако някой от Възложителите на обществени поръчки издаде решение, което не отговаря на образеца, то не може да бъде публикувано в РОП. В такъв случай, единственото, което може да направи Възложителят, е да издаде ново решение, което съвпада с предоставения от АОП образец.

Решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка трябва да съдържа следната информация:

етап на възлагане;
номер и дата на решението;
вид на решението;
обект на обществената поръчка;
данни за номера на партидата на Възложителя, номер и дата на решението, поделение и коментар на Възложителя (ако такива са налични) (в частта „Деловодна информация”);
категория на Възложителя (в раздел 1 „Възложител”);
в подраздели А.II-A.IX се отбелязва информация, която отговаря на конкретната ситуация.

Ако издава решение за откриване на процедура, Възложителят не трябва да попълва подраздели Б и В.

Какво представлява обявлението за обществена поръчка?

Обявлението за обществена поръчка се изготвя в следните ситуации:

при провеждане на открита процедура;
при провеждане на ограничена процедура;
при провеждане на процедура на договаряне с обявление или състезателен диалог;
при провеждане на динамична система за доставки.

Ако Възложителят ще провежда конкурс за проект, се изготвя обявление за участие и конкурсна програма.

Ако Възложителят ще създава системи за предварителен подбор, се изготвя обявление за създаване на система за предварителен подбор.
Минималното съдържание на обявлението за обществена поръчка е подробно описано в чл. 25, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). От него Възложителите на обществени поръчки могат да научат кои са документите и информацията, които задължително трябва да включат в своето обявление.

Какво представлява пълното описание на предмета на обществената поръчка, включително на обособените позиции?

В предмета на обществената поръчка Възложителят трябва да посочи словесно (при нужда и количествено) основните дейности, които трябва да бъдат реализирани в процеса на нейното изпълнение.

Пълното изброяване на всички дейности, количествено-стойностните сметки и другите относими документи, Възложителят трябва да помести в техническите спецификации на обществената поръчка.

Когато предметът на обществената поръчка включва обособени позиции, Възложителят трябва да посочи техния брой и да даде ясно тяхно описание.

Какво представляват техническите спецификации на дадена обществена поръчка?

Възложителят трябва да съобрази техническите спецификации на възлаганата от него обществена поръчка с изискванията, посочени в чл. 30-чл.33а от ЗОП.

В определянето на техническите спецификации на обществената поръчка Възложителят трябва да осигури участието на поне един експерт с професионална компетентност, свързана с предмета на конкретната обществената поръчка.

Ако Възложителят на обществената поръчка не разполага с такива служители, той трябва да осигури външни експерти. Тези външни експерти са посочени в списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП или други, чрез възлагане в съответствие със ЗОП.

Експертите, изготвили техническите спецификации на обществената поръчка, трябва да подпишат създадения от тях документ.

Ако предметът на обществената поръчка включва обособени позиции, които по характер и изпълнение предполагат различни изисквания, Възложителят трябва да приложи и технически спецификации за отделните обособени позиции.

С изменението на чл.31, ал.1 от ЗОП се въведе изискване техническите спецификации на обществените поръчки да не съдържат класифицирана информация. Наличието на класифицирана информация и информацията за нейното получаване се посочват в документацията за участие в обществената поръчка. Изпълнителите могат да получат тази информация, спазвайки условията и реда на ЗЗКИ.

Какви за изискванията на ЗОП, свързани с инвестиционните проекти, изисквани при обществена поръчка за строителство?

Изработването на инвестиционните проекти, изисквани при обществена поръчка за строителство само по себе си представлява предмет на обществената поръчка. Когато Възложителят не разполага със собствени експерти, които да изработят нужните инвестиционни проекти, той трябва да ги възложи по реда и при условия, посочени в ЗОП.

 Втора част... 
Трета част...

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  ЕЕДОП – улеснение или пречка пред Възложителите?
  Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) и новите директиви за обществени поръчки заменят сертификатите и документите,…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Система за електронни обществени поръчки
  От МФ съобщиха, че Агенцията за обществени поръчки публикува за публично обсъждане проект за техническа спецификация на обществена…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП с мерки против корупцията
  Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) бе приет на 15.04.2016г.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  ПДИ критикува новия ЗОП
  Приетият през февруари 2016г. Закон за обществените поръчки (ЗОП) бе критикуван в Програмата „Достъп до информацията“ (ПДИ).

  Свържете се с насПовече...