+359 2 850 53 64

Софтуер обществени поръчки - Втора част

Система за управление на публикуването в Профил на купувача, втора част

Какво представлява методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта и какви за изискванията за ЗОП по отношение на нейното съставяне?

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта е документът, в който Възложителят на обществената поръчка посочва реда и условията, които комисията за провеждане на процедурата е длъжна да спазва при оценка на офертите. Тази методика се прилага за всички, допуснати до оценка оферти и не подлежи на промяна.

Какви за изискванията на ЗОП по отношение на съставянето на методиката за оценка на офертите, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта?

 Възложителят трябва да определи броя на показателите и тяхната относителна тежест.

 Възложителят трябва да посочи такива показатели, които са свързани с предмета на обществената поръчка. Ако Възложителят не спази това изискване, на него може да му бъде потърсена административно-наказателна отговорност, съгласно чл.128б, ал. 1 от ЗОП.

 Възложителят трябва да определи количествените и/или качествените показатели за комплексна оценка.

 Възложителят трябва да определи минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели, като базира решението си на техническите спецификации на обществената поръчка.

 Възложителят не трябва да включва в методиката за оценка на офертите показатели, отчитащи времето за извършване на плащанията в полза на Изпълнителя.

 Възложителят трябва да определи показателите и тяхната относителна тежест в комплексната оценка по начин, който осигурява класиране на първо място и избор на изпълнител, предложил оферта с най-добро съотношение качество-цена.

 За да определи по възможно най-добър начин тези показатели, Възложителят трябва да вземе предвид предмета на обществената поръчка, постигането на посоченото най-добро съотношение качество-цена, както и факта, че показателите оценяват характеристиките на предмета на обществената поръчка по отношение на качество, цена, технически параметри, естетически и функционални характеристики, характеристики, свързани с опазване на околната среда и др.

Ако обществената поръчка е с обект строителство/проектиране и изпълнение на строителство/отбрана и сигурност, като показатели за оценка се посочват специфични за предмета на обществената поръчка показатели.

Възложителят може да представи относителната тежест на показателите по два начина: с конкретна стойност в рамките на общата оценка или когато това е невъзможно – чрез подреждане по важност в низходящ ред.

Възложителят трябва да даде такива указания за оценка на офертите, които да са в съзвучие с промените в ЗОП:

 Указанията за оценка на офертите трябва да предоставят възможност да бъде оценено нивото на изпълнение, заложено във всяка оферта, като се вземе предвид предмета на обществената поръчка и приложените към нея технически спецификации.

 Указанията за оценка на офертите трябва да предоставят възможност техническите предложение в офертите да бъдат обективно сравнени и оценени.

Указанията за оценка на офертите трябва да предоставят на участниците в процедурата по избор на Изпълнител на конкретната обществена поръчка достатъчно информация за правилата, които Възложителят смята да прилага при определяне оценката по всеки показател. Показателите, които са количествено определими, се определят с цифри или в проценти, като се посочва начина на тяхното изчисляване. Показателите, които са количествено неопределими, се оценяват с конкретна стойност чрез експертна оценка.

В методиката за определяне на комплексната оценка на офертата Възложителят трябва да определи начина на оценяване на офертите, подадени за част от номенклатурите по обособените позиции, когато става въпрос за възлагане на обществена поръчка за доставка на лекарствени продукти по ЗЛПХМ или на медицински изделия по ЗМИ.

В новия ЗОП е отменена дефиницията на термина „икономически най-изгодна оферта”, която преди се съдържаше в Допълнителните разпоредби на ЗОП.

Ако Възложителят възлага обществена поръчка с обект по чл.3, ал.1 от ЗОП, която има за предмет проектиране и изпълнение на строителство, както и при конкурсите за проект, той няма право да използва критерий „най-ниска цена”.

Какви за изискванията на ЗОП по отношение на образеца за офертата?

Съгласно изменения чл.28, ал.4 от ЗОП, в ППЗОП трябва да се определят образци на офертата и на приложенията към нея. Възложителят, обаче, не е задължен да използва тези образци.

Какви за изискванията на ЗОП по отношение на проекта на договора?

Съгласно промените в ЗОП, в ППЗОП трябва да се определи задължителното минимално съдържание на договорите за обществените поръчки, както и препоръчителни образци на договор и приложенията към него.

Възложителят, обаче, не може да изисква от участниците да прилагат в своите заявления/оферти проекта на договора.

Какви са изискванията на ЗОП по отношение на документация за участие?

Възложителят трябва да състави документацията за участие преди откриването на процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Обикновено документацията за участие се изготвя от експерт/и на Възложителя. Ако Възложителят не разполага с експерти, с необходимата професионална квалификация и опит, свързани с предмета на обществената поръчка, той може да възложи нейното съставяне на външни лица, като, разбира се, спазва изискванията на ЗОП. Външните експерти са задължени да спазват ограниченията, посочени в чл.8, ал.8 от ЗОП.

За да докажат участието си в съставянето на документацията за участие, експертите трябва да я подпишат.

В документацията за участие Възложителят трябва да посочи конкретните си изисквания относно нужните качества, възможности и опит, които трябва да притежават кандидатите или участниците в процедурата по възлагане на обществена поръчка, както и изискванията за нейното изпълнение.

Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица, като строго спазва изискванията на закона.

Възложителят трябва да публикува документацията за участие в своя профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението на обществената поръчка. Ако не спази това изискване, Възложителят носи административно-наказателна отговорност.

Възложителят не може да изисква от участниците в процедурата по избор на Изпълнител на обществената поръчка да получават документацията за участие на определен от него адрес. Възложителят е длъжен да предостави документацията за участие на всяко лице, което е поискало достъп до нея, като я изпрати за негова сметка. В този случай, Възложителят може да поиска от лицата заплащането на документацията за участие. Цената й, обаче, трябва да бъде предварително посочена в обявлението и не може да бъде по-висока от реалната стойност на разходите за нейното отпечатване и размножаване.

Ако Възложителят направи промяна в документацията за участие, съгласно чл.27а от ЗОП, той няма право да иска заплащане на променената документация от лицата, които са я закупили преди издаването на решението за промяна.

Съгласно промените в чл.28, т.6 и т.7 от ЗОП крайният срок за получаване на документация бе променен. Отпадна задължението за получаване на документацията за участие в определен срок преди изтичането на срока за получаване за заявления или оферти.

Тази промяна в срока за получаване на документацията за участие наложи и промяна в сроковете за отправяне на искания и предоставяне на разяснения от Възложителя. За повече информация относно конкретните срокове, вижте чл.29, ал.1 от ЗОП.

Разяснението по документацията за участие трябва да бъде публикувано в профила на купувача в 4-дневен срок от получаването на искането. В разяснението Възложителят не може да посочва данни за лицата, които са го поискали. Ако лицето, поискало разяснението е посочило електронен адрес, Възложителят трябва да изпрати отговора си и на него, при това в деня на публикуването му в профила на купувача.

В новия ЗОП се запазва изискването срокът за получаване на оферти или заявления за участие да бъде удължен, в случаите, в които от публикуването на разяснението до крайния срок за получаване на оферти или разяснения остават по-малко от 6 дни, а в случаите по чл.14, ал.3 – по-малко от 3 дни. Законодателят отменя изискването срокът да се удължи с толкова дни, колкото е била продължителността на забавата. Оттук може да се направи извода, че продължителността на удължения срок трябва да бъде определена от Възложителя.

В случаите, в които Възложителят предоставя разяснения в отговор на искане, отправено след изтичане на крайния срок – по чл.29, ал.1 от ЗОП, поставя под въпрос приложението на чл.29, ал. 3 от ЗОП, който въвежда изискване за удължаване на срока. От една страна, изискването по чл.29, ал. 3 е задължително и налага спазването на определено поведение, което трябва да се спазва при всяка една ситуация, за която се установи, че от публикуването на разяснението до крайния срок за получаване на оферти или заявления остават по-малко от 6 дни, респ. 3 дни. От друга страна, Възложителят може да предостави разяснение само и единствено по отношение на искане, което е било отправено в изрично указания срок, следователно предоставянето на разяснение по искане, отправено след изрично указания срок, се основава на волята на Възложителя. В допълнение, от деня на публикуване на решението за промяна в профила на купувача на Възложителя до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни, респ. – 3 дни. Трябва да се обърне внимание и на факта, че когато Възложителят не спази изискването за удължаване на срока за получаване на оферти или заявления, на него може да бъде потърсена административно-наказателна отговорност – съгласно чл.128, ал.6 от ЗОП.

Документи, които подлежат на публикуване в Профила на купувача

Предварителни обявления

В случаите, в които са налице предпоставки за вписването на предварителните обявления в РОП, Възложителите на обществените поръчки са задължени да ги публикуват в своя Профил на купувача.
Това изискване за публикуване на предварително обявление в Профила на купувача възниква при кумулативно наличие на няколко предпоставки. Тези предпоставки са:

 обект и стойност на обществената поръчка;
 желание на Възложителя да използва съкратени срокове за изпращане на обявлението до АОП за вписване в РОП.

В Закона за обществените поръчки (ЗОП) са посочени основания за оповестяване на предварителните обявления – чл.23 от ЗОП, чл.45в, ал.1, т.1 и 2 и чл.109.

Решения за откриване на процедурите и обявленията за обществени поръчки

Възложителите на обществени поръчки трябва да публикуват в своя Профил на купувача решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществените поръчки в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП.

Възложителите трябва да съхраняват решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществените поръчки в Профила на купувача до изтичането на една година от приключването или прекратяването на процедурата – при условие, че не е сключен договор за обществена поръчка.

С промяна в чл.25, ал.2, т.3 от ЗОП законодателят въведе като задължителен елемент от съдържанието на обявлението прогнозната стойност на обществената поръчка.

Промяната в чл.58а, ал.2 от ЗОП, от своя страна, поставя изискването в обявлението за обществената поръчка Възложителят да посочи средствата за комуникация, които ще използва с кандидатите/участниците.

Възложителят е задължен да изпраща съобщение за обществената поръчка и до средствата за масово осведомяване. Преди това, обаче, трябва да публикува обявлението в РОП. В средствата за масово осведомяване, които Възложителят е избрал, той не трябва да публикува цялото съдържание на обявлението, а само съобщение за обществената поръчка. Съгласно чл.27, ал. от ЗОП в съобщението до средствата за масово осведомяване Възложителят трябва да посочи най-малко предметът на обществената поръчка, обособените позиции (ако има такива) и датата, на която обявлението е било публикувано в РОП.

Публикуването на съобщение в печатно издание може да бъде обект на обществена поръчка. Поради тази причина, Възложителят трябва да организира избора на печатни медии по начина, определен от ЗОП. За целта, разбира се, трябва да вземе предвид стойността на планирания разход за тази дейност за календарна година.

Документация за участие в процедурата

Съгласно ЗОП, в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението, в своя Профила на купувача всеки Възложителите трябва да публикува документите, които образуват документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Тази документация трябва да съдържа информацията и документите, посочени в чл.28, ал.1 от ЗОП. Ако Възложителят прецени и ако предмета на обществената поръчка позволява, в съдържанието на документацията могат да бъдат добавени допълнителни документи и информация.

Решения за промяна по чл.27а, ал.1 от ЗОП и променената документация за участие

Възложителите на обществени поръчки са длъжни да публикуват решение за промяна по чл.27, ал.1 от ЗОП, когато издават документ за нанасяне на промяна в обявлението и/или документацията за участие, с цел осигуряване на законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски, отстраняване на фактически грешки, както и променената документация.

Решението за промяна и променените документи трябва да се публикуват в Профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП, с изключение на случаите, когато се издава решение за удължаване на срока за получаване на заявления или оферти. Тогава решението за промяна трябва да се публикува в Профила на купувача в деня, в който е бил изпратен за публикуване в РОП. За да оповести тази информация Възложителят трябва да използва различни независими информационни средства.

Разяснения по документациите за участие

Възложителите на обществени поръчки трябва да публикуват в Профила на купувача разяснения по документацията за участие, само в случаите, когато има постъпили искания за разяснения. Ако запитванията за разяснения не са свързани с категориите документи, които се вписват в РОП, публикуването на разясненията в Профила на купувача, не е обвързано с конкретен срок.

Покани за представяне на оферта

Възложителите на обществени поръчки съставят покани за представяне на оферта, когато се провежда ограничена процедура, състезателен диалог и договаряне с обявление.

Чл.79, ал.13 от ЗОП Възложителите разполагат със срок, за да изпратят поканите за представяне на оферти. Този срок е 7 дни и се изчислява от настъпването на едно от посочените събития.

Въпреки че законодателят определя срок за изпращане на поканата за представяне на оферти, той не указва срок за публикуването й в Профила на купувача, доколкото поканата не попада в категорията документи, които се вписват в РОП.

Протоколи и доклади на комисиите заедно с приложенията към тях

Чл. 72, ал.1 от ЗОП задължава комисиите, които провеждат "открита процедура за възлагане на обществена поръчка", да състави протокол за разглеждане, оценяване и класиране на офертите. Този протокол трябва да съдържа изисканата от закона информация. Трябва да се отбележи, че въпреки употребата на термина „протокол” в единствено число, не е налично основание, че при изпълнение на възложените й задачи, комисията трябва да състави само един протокол. Допустими са различни подходи.

Първи подход: Броят на съставените протоколи съответства на броя на проведените от комисията заседания.

При такава ситуация всеки протокол отразява работата на комисията във всяко едно заседание, като членовете на комисията, взели участие в съответното заседание, подписват всеки протокол. Ако в някое от заседанията, на мястото на основен член, е участвал резервен член, протоколът трябва да бъде подписан от резервния член и останалите членове, разбира се, с изключение на този член, който не е взел участие в заседанието.

Втори подход: Комисията отразява резултатите от работата си от няколко заседания в един протокол.

При такава ситуация, в протокола трябва да се запишат датите, на които са се провели заседанията, какъв е бил съставът на комисията за всяко отделно заседание и какви действия са били извършени на всяко от тях. Този подход може да бъде приложен при обобщено отразяване на работата на комисията, когато биват разглеждани документите в плик No.1, при обобщено отразяване на работата на комисията по разглеждане на документите в пликове No.2 и No.3 – разбира се, ако не е налице основание за изискване на писмена обосновка или други допълнителни уточнения от участник.

Този подход не може да бъде приложен при обобщено отразяване на цялостната дейност на комисията по разглеждане на документите в трите плика. Това се аргументира от текста на чл.68, ал.7 от ЗОП.

Чл. 68, ал.9 от ЗОП узаконява възможността, когато е налице липса на документи и/или несъответствие с критериите на подбор, участниците, в съответствие с изискванията на Възложителя, които той е дал в обявлението, да сменят вече предадени от тях документи или да представят нови, за които смятат, че ще удовлетворят дадените от Възложителя критерии за подбор. Това право е в съзвучие с чл.24, ал.4 от ППЗОП.

Когато комисията не установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор при разглеждане на документите от плик No.1, комисията е длъжна да състави протокол. Законът не изисква този протокол да бъде изпращан до участниците, но трябва да бъде публикуван в Профила на купувача, като не е посочен срок, за който това трябва да бъде изпълнено от Възложителя.

Ако даден протокол описва работата на комисията от няколко заседания, той трябва да бъде подписан от всички членове на комисията, взела участие в тези заседания. Ако на някое от тези заседания основен член на комисията е бил заместен от резервен член, протоколът следва да бъде подписан от резервния член и от останалите членове на комисията.

Възложителите на обществени поръчки са задължени да публикуват протоколите, отразяващи работата на комисията в Профила на купувача, но въпреки това изискване законът не съдържа разпоредба, която да определя точен момент, в който трябва да бъдат публикувани протоколите, които комисията е създала, след като е разгледала съдържанието на пликове No.2 и No.3. Възложителите трябва да вземат предвид, обаче, изискването, че публикуването на протокола, респ. протоколите трябва да предшества публикуването на решението за обявяване на класирането на участниците и участникът, който е бил определен за Изпълнител. Аргумент за това е чл. 73, ал.4 от ЗОП. Когато Възложителят публикува тези документи в Профила на купувача, той трябва да спазва законовото изискване, да заличи информацията, за която участниците са приложили декларация за конфеденциалност, както и друга защитена от закона информация. Там, където е приложено заличаване на информация, Възложителят трябва да посочи причината за съответното действие.

Когато след разглеждане на документите от плик No.1 комисията стигне до заключение, че процедурата за възлагане на обществена поръчка трябва да бъде прекратена, Възложителят трябва да издаде мотивирано решение за това защо процедурата е била прекратена. Той трябва да публикува в своя Профил на купувача два документа – протокола, свързан с разглеждането на документите в плик No.1 и решението за прекратяване на процедурата. Ако освен горепосочения протокол са съставени и допълнителни протоколи, те също трябва да бъдат публикувани в Профила на купувача. Тяхното публикуване трябва да съвпада с публикуването на решението за прекратяване на процедурата, ако протоколите съдържат факти и обстоятелства, които Възложителят е използвал като довод за прекратяване на процедурата.

Чл. 79, ал. 2 от ЗОП задължава комисията, при провеждане на "ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка", да разгледа постъпилите заявления по реда на чл.68, ал.7-11 от ЗОП и да извърши подбор на кандидатите. Чл. 68, ал.7-11 от ЗОП и необходимостта от преминаване през два етапа (подаване на заявление за участие и последващо подаване на оферта), обуславят нуждата комисията да съставя по-голям брой протоколи.

По време на първия етап от провеждането на ограничената процедура, комисията трябва да състави най-малко два протокола, описващи нейната работа.

В първия протокол трябва да бъде описано разглеждането на заявленията за участие, като по отношение на неговото съставяне и оповестяване, Възложителят трябва да вземе предвид чл.68, ал.7 и ал.8 от ЗОП. Ако комисията установи, че в някое от заявленията липсва даден документ или е налице несъответствие с критериите на подбор или някакъв друг вид нередност, тя трябва да посочи това в първия протокол. Този протокол тя трябва да изпрати на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка, като в същия ден трябва да публикува протокола в Профила на купувача.

Във втория протокол комисията трябва да отрази резултатите от подбора и изисканата от чл. 79, ал.5 от ЗОП информация. Чл.79, ал.14 от ЗОП постановява в деня, в който изпраща на кандидатите решението, с което обявява тези, които ще бъдат поканени да представят оферти, Възложителят трябва да публикува в Профила на купувача още решението и протокола на комисията. От текста на протокола, разбира се, трябва да бъде премахнато съдържанието, за което кандидатите са приложили декларация за конфеденциалност, както и всяка друга информация, защитена със закон.

По време на втория етап от провеждането на ограничената процедура, комисията трябва да състави най-малко един протокол. Този протокол трябва да съдържа информацията, посочена в чл.83, ал.1 от ЗОП. В един и същи ден Възложителят трябва да изпрати на участниците решението за тяхното класиране (то трябва да съдържа отстранените участници и мотивите за тяхното отстраняване) и да публикува в своя Профил на купувача решението и протокола/протоколите от работата на комисията, като спазва реда и правилата, определени в чл. 22б, ал. 3 от ЗОП. Законодателят не посочва срок, в който трябва да протоколът/протоколите трябва да бъдат публикувани в Профила на купувача. Не е посочен срок и за случаите, в които процедурата приключи с решение за прекратяване. Ако протоколът съдържа информация, която е била използвана от Възложителя да вземе решение за завършване на процедурата, протоколът трябва да бъде публикуван в Профила на купувача заедно с решението за прекратяване.

Когато Възложителят провежда процедура за възлагане на обществена поръчка от типа „състезателен диалог”, на първия етап на процедурата комисията създава протоколи идентични с протоколите, които се съставят на първия етап от провеждането на ограничената процедура. Оттук следва, че правилата, които се отнасят за публикуването им в Профила на купувача, са идентични. Трябва да се отбележи, че чл.83г, ал.4 от ЗОП посочва конкретни изисквания за това какво трябва да съдържа протокола с резултатите от подбора, които са идентични с изискванията за това какво трябва да съдържа протокола с резултатите от подбора, проведен при ограничена процедура. Решението, което посочва поканените за участие в диалога кандидати се изпраща в същия ден, в който протоколът се публикуват в Профила на купувача. При протоколите, които се съставят не етапа на провеждане на самия диалог, се установява известна разлика. За повече информация, вижте чл.83е, ал.5; чл.83е, ал.6; чл.83ж, ал.2; чл.83, ал.1; чл.83з; чл.83, ал.4-6; чл.22б, ал.3 от ЗОП.

Когато Възложителят провежда процедура за възлагане на обществена поръчка на „договаряне с обявление”, на първия етап от процедурата комисията създава протоколи идентични с протоколите, които се съставят на първия етап от провеждането на ограничената процедура. Следователно, правилата, които се отнасят за публикуването им в Профила на купувача, са идентични. Чл.88, ал.4 от ЗОП посочва изрично какви са изискванията за законодателя по отношение на съдържанието на протокола, които са идентични с изискванията за това какво трябва да съдържа протокола с резултатите от подбора, проведен при ограничена процедура. Възложителят трябва да изпрати в един и същи ден решението, с което се обявяват кандидатите, които ще бъдат поканени да участват в договарянето, до всички кандидати и да публикува в Профила на купувача протокола, ведно с решението, спазвайки условията на чл.22б, ал.3 от ЗОП.

По време на втория етап от провеждането на процедурата за възлагане на обществена поръчка на „договаряне с обявление” - това е самото договаряне, трябва да се има предвид, че чл.89, ал.3 от ЗОП налага предложенията и постигнатите договорености с всеки участник да бъдат отразени в отделен протокол. Този протокол трябва да бъде подписан както от членовете на комисията, така и от самия участник. След като договарянето приключи, комисията е задължена да изготви доклад до Възложителя, в който да бъдат посочени резултатите от проведените преговори, както и предложение за начина на класиране на участниците или прекратяване на процедурата.

Възложителят е задължен да публикува тези протоколи в Профила на купувача, като, обаче, законът не определя срокове, в които това трябва да бъде изпълнено. Определен е срок за публикуване на доклада на комисията, като на основание чл.89, ал.8 от ЗОП, Възложителят трябва да изпрати решението за приключване на процедурата до всички участниците, като в същото време, спазвайки условията и реда на чл. 22б, ал.3 от ЗОП, трябва да публикува в Профила на купувача решението и доклада на комисията.

При провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка на "договаряне без обявление", съставените протокол и доклад са идентични с тези, които се изготвят по време на втория етап от провеждането на процедура на договаряне с обявление. Правилата за тяхното публикуване в Профила на купувача са също идентични. Според ЗОП Възложителят трябва да публикува протоколите в Профила на купувача, като за това, обаче, не е посочен времеви срок за изпълнение. Чл. 92а, ал.6 от ЗОП вменява в задължение Възложителя в един и същи ден да изпрати до всички участници решението за приключване на процедурата и доклада на комисията, както и да ги публикува в Профила на купувача, спазвайки изискването на чл.22б, ал. 3.

В случаите, в които "обществена поръчка се провежда въз основа на сключено рамково споразумение", ЗОП въвежда няколко различни подхода при сключването на договора/договорите.

Ако в рамково споразумение всички условия за предварително определени, участниците не са задължени да предоставят допълнителни уточнения. Прилагайки тези условия, Възложителят сключва договор за обществена поръчка.

Ако в рамковото споразумение, което е сключено с едно лице, не са определени всички условия, Възложителят трябва да поиска от лицето, с което е било сключено споразумението, писмено допълване на офертата. Законът не постановява съставяне на протокол за представената от участника допълнителна информация. С оглед на това, с оглед на представеното от участника допълнение към офертата, Възложителят може да пристъпи към сключване на договор.
При посочените две хипотези, не съществува законово-правна рамка, според която Възложителят трябва да назначи комисия.

• Ако в рамковото споразумение, което е било сключено с повече от едно лице, не са определени всички условия, съгласно чл.93б, ал.3 от ЗОП, Възложителят трябва да извърши няколко конкретни действия:

1. В Възложителят трябва да отправи писмена покана до лицата, участвали в рамковото споразумение, в която да посочи срока за получаване на оферти, отчитайки предмета на обществената поръчка и нужното за изпращане на офертите време.

2. Възложителят трябва да съхранява представените оферти в запечатани непрозрачни пликове – до момента, в който изтече срокът за тяхното получаване.

3. Възложителят трябва да назначи комисия, чиято задача е разглеждане и класиране на офертите. За целта, разбира се, тя трябва да спази посочения в рамковото споразумение критерий, както и изискванията на чл. 70-72 от ЗОП.

Последното действие е пряко свързано с необходимостта от изготвяне на протокол, който да отразява данните, посочени в чл.72, ал.1 от ЗОП. Поради факта, че този протокол се съставя съгласно изискванията на закона и обективира резултатите от дейността на комисията, е възможно същият този протокол да се разглежда като протокол, създаден от комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка. Следователно, Възложителят трябва да публикува този протокол в своя Профил на купувача. В ЗОП не е посочен конкретен срок, в който това трябва да се случи, но имайки предвид, че в протокола са описани фактите и обстоятелствата, които Възложителят използва, за да издаде решението си обявяване класирането на участниците и този, който е избран за Изпълнител, може да се заключи, че протоколът трябва да бъде публикуван в Профила на купувача едновременно с решението. Ако към протокола има приложения, те също следва да бъдат публикувани в Профила на купувача.

Законодателят определя по-специфични правила при провеждането на процедурите за обществени поръчки от типа „конкурси за проект”. При тях особеностите са две:

Възложителят назначава жури, което разглежда и класира проектите.

Не се избира Изпълнител, с който Възложителят да сключи договор за обществена поръчка, а получените проекти се класират, като на класираните участници се определят награди и/или други плащания (поощрения).
Процедурите за обществени поръчки от типа „конкурси за проект” се провеждат на два етапа:

По време на първия етап се Възложителят кани избрани кандидати да подадат проекти.

По време на втория етап въпросните подадени проекти за класират и Възложителят присъжда вече споменатите поощрения и награди.

При „конкурсите за проект” Възложителите са задължени да назначат комисия, която да разгледа получените заявления и да извърши предварителен подбор, спазвайки реда на чл.71, 80 и 81, ал.1 от ЗОП. Подборът на кандидатите се извършва на базата на ясни и недискриминационни критерии, като задължително се посочват минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние, техническите възможности и квалификация. Доколкото този предварителен подбор следва правилата на първия етап на ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка, комисията е задължена да състави най-малко два протокола, в които да бъдат отразени резултатите от нейната дейност. Първият протокол трябва да бъде изготвен, след като разглежданията на заявленията за участие приключат, като протоколът трябва да бъде публикуван в Профила на купувача, по реда на чл.68, ал.8 от ЗОП. Във втория протокол, освен резултатите от подбора, трябва да бъде посочена и изискваната от чл. чл.79, ал.5 от ЗОП информация. И двата протокола трябва да бъдат публикувани в Профила на купувача, като Възложителите трябва да спазват изискванията, посочени в чл. 68, ал.8 от ЗОП и чл.79, ал.14 от ЗОП.

По време на вторият етап от провеждането на процедурата „конкурс за проект” Възложителят трябва да определи жури, което, от своя страна, трябва да изготви протокола за класиране на проектите. Този протокол трябва да бъде изпратен до участниците и публикуван в Профила на купувача в един и същи ден. В ЗОП, обаче, не е посочен конкретен срок, в който тези действия да бъдат извършени.
Ако журито има въпроси или бележки към участниците, то задължително трябва да ги уведоми и да им предостави възможност за отговор. Ако отговорите на участниците доведат до промяна в установените факти и резултатите от класирането, журито трябва да изготви допълнителен протокол. Той трябва да бъде публикуван в Профила на купувача в срок от 7 дни, след като бъде взето решението за класиране на участниците.

След края на конкурса Възложителят обявява класирането на участниците и техните награди и/или плащания. Освен това, той трябва да изпълни още три действия едновременно:

Да уведоми участниците в конкурса относно тяхното класирате, като им изпрати решението и допълнителния протокол, ако има такъв.

Да изпрати до АОП информацията за проведения „конкурс за проект”, която да бъде вписана в РОП.

Да качи в своя Профил на купувача решението и допълнителния протокол, ако има такъв.

В ЗОП е посочен 7 дневен срок за изпълнение на тези действия, като за отправна точка за отброяването на този срок се взема денят, в който е било взето решението за класиране на участниците.

При възлагане на "обществена поръчка чрез публична покана" определената от Възложителя комисия трябва да изготви протокол за получаване, разглеждане и оценка на офертите, както и за класирането на участниците. Този протокол се съставя при възлагане на обществена поръчка, която не притежава характеристиките на процедура, следователно може да се заключи, че чл.22б, ал.2, т.7 от ЗОП не бива да бъде прилаган спрямо същия. Законът, обаче, постановява този протокол да бъде публикуван в Профила на купувача, като датата му на публикуване трябва да съвпада с датата на изпращането му до участниците.

Трета част...
Първа част...

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Каква ще е ролята на КЗК в новия ЗОП?
  Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) променя начина за обжалване на обществените поръчки.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Фалирали фирми ще участват в ОП?
  След три часови дебати депутатите от Народното събрание успяха да приемат едва шест текста от новия ЗОП.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Промени в искането за издаване на документи от НАП
  На 4.01.2016г. бяха приети промени в искането за издаване на документи от Националната агенция по приходите (НАП).
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП на второ четене
  На 20.01.2016г. народните представители започнаха второ четене на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП).

  Свържете се с насПовече...