+359 2 850 53 64

Софтуер обществени поръчки - Трета част

Система за управление на публикуването в Профил на купувача, трета част

Решения на Възложителите за завършване на процедурите за възлагане на обществени поръчки. Според чл. 38 от ЗОП процедурите за възлагане на обществени поръчки завършват с изброените по-долу решения

Избор на Изпълнител по договор за обществена поръчка, в това число и по договор, сключен посредством прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор;

Сключване на рамково споразумение;

Класиране на участниците в процедурата по възлагане на обществена поръчка и/или присъждане на награди и/или други плащания в конкурс за проект;

Прекратяване на процедурата по възлагане на обществена поръчка.

Ако друго не е определено от ЗОП, съгласно чл.22б, ал.4 от същия, документите по ал.2, които се публикуват в РОП или на ПОП, както и документациите за участие трябва да бъдат публикувани от Възложителя в неговия Профил на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП. От изброените групи решения само последните подлежат на публикуване в РОП, но въпреки това чл. 22б, ал.4 от ЗОП не засяга по никакъв начин решението за прекратяване на процедурата. Това се дължи на новата редакция на чл.39, ал.3 от ЗОП, която гласи, че в 3-дневен срок, след като е взел решение за прекратяване на процедурата, Възложителят в един и същи ден трябва да изпрати решението до всички участници/кандидати, да го публикува в своя Профил на купувача и да изпрати копие от решението до изпълнителния директор на АОП. В този случай, разпоредбата на чл.39, ал.3 от ЗОП се явява специална и отменя прилагането на разпоредбата на чл.22б, ал.4 от ЗОП.

В случаите, в които Възложителят издава решение за класиране на участниците в резултат на проведена открита процедура, той трябва да публикува това решение и протокола на комисията в своя Профил на купувача, като в същия ден трябва да изпрати решението и до участниците. Съгласно постановленията на ЗОП Възложителят трябва да изпрати решението до участниците и да го публикува в Профила на купувача в 3-дневен срок от издаването му. Тези правила важат и при определяне на Изпълнител въз основа на включено с повече от едно лице рамково споразумение, в което не са посочени всички условия.

Когато след провеждане на ограничена процедура Възложителят издаде решение за класиране на участниците в нея, той задължително трябва да публикува това решение и протокола на комисията в своя Профил на купувача, като в същия ден трябва да изпрати решението и до участниците. Законодателят не определя срок, в който посочените действия трябва да бъдат изпълнени. Тези разпоредби са аналогични с правилата за издаване на решение за класиране при провеждане на състезателен диалог, дотолкова доколкото чл. 83з от ЗОП препраща към правилата за издаване на решение за класиране на участниците, когато е била провеждана ограничена процедура.

Когато Възложителят издава решение за класиране на участниците, в резултат на проведена процедура на договаряне с обявление, той трябва да публикува решението и протокола на комисията в своя Профил на купувача, като в същия ден изпрати решението и до участниците. ЗОП не определя срок, в който тези действия трябва да бъдат изпълнени.

В случаите, в които Възложителят издава решение за определяне на Изпълнител, в резултат на проведена процедура договаряне без обявление, той е задължен от закона в 3-дневен срок от вземане на решението в един и същи ден да изпрати решението и доклада на комисията до всички участници в процедурата, както и да публикува въпросните документи в своя Профил на купувача. Тези действия трябва да бъдат извършени не само в един и същи ден, но и не по-късно от 3 дни след издаване на решението.

Ако процедурата завършва със сключване на рамково споразумение, Възложителят трябва да издаде и оповести решението си, като спазва приложимите за това правила, в зависимост от вида на проведената процедура. Изключение прави само процедурата договаряне без обявление, която по закон не може да завърши със сключване на рамково споразумение.

Когато се провежда процедура за възлагане на обществена поръчка с обособени позиции и ако Възложителят е предоставил право за подаване на оферти по една или по една или повече обособени позиции, съществува правната възможност, при определени обстоятелства, по някои от обособените позиции, процедурата да приключи с решение за избор на Изпълнител, а по други обособени позиции процедурата да приключи с решение за прекратяване. В тази ситуация, Възложителят не е задължен да вземе решенията едновременно.

Чл. 38 от ЗОП съдържа изчерпателно изброяване на решенията, които се издават при завършване на процедура по ЗОП. Поради тази причина, всички останали решения, които Възложителите вземат по време на провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, трябва да бъдат публикувани в Профила на купувача, само ако законът посочва изрично основание това действие да бъде извършено.

Ако Възложителят провежда процедура състезателен диалог, той е законово задължен да публикува в своя Профил на купувача решението, с което обявява кандидатите, които да участват в диалога, както и решението за приключване на диалога и се посочват кандидатите, които ще бъдат поканени да представят оферти. Възложителят трябва да изпълни изисканите от него действия в срок от 3 дни от вземането на решенията.

Възложителят трябва да публикува в своя Профил на купувача и решението, с което кани кандидатите за участие в договарянето, но само в случаите, в които се провежда процедура на договаряне с обявление. И тук срокът за публикуването на решението в Профила на купувача е 3 дни от негово вземане.

Когато Възложителят провежда конкурс за проект, той трябва да публикува в Профила на купувача решението, с което обявява класирането на участниците и наградите и/или другите плащания в срок от 7 дни след вземането на въпросното решение. Така, освен да публикува и изпраща решението и допълнителния протокол (ако има такъв) в един и същи ден, Възложителят трябва да изпълни тези задължения и в конкретен срок – 7 дни от издаването на решението.

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка

Съгласно последните промени в ЗОП, Възложителите на обществени поръчки трябва да публикуват информация, а документи, за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в дадена процедура. Оттук се стига до заключението, че съставянето на кратка информация, съдържаща изисканите данни, е достатъчно условие за изпълнение на законовото изискване.

Информация може да се представи под формата на справка, в която са посочени следните данни:

предмет на обществената поръчка;

наименование на кандидата/участника;

форма на освободената гаранция за участие;

дата на освобождаване на гаранцията, респ. основание за задържане на гаранцията.

ЗОП не поставя срок, в който Възложителят трябва да изпълни изисканите от него действия.

Договорите за обществените поръчки заедно с допълнителните приложения към тях и допълнителните споразумения

Когато Възложителят публикува договорите за обществените поръчки заедно с допълнителните приложения към тях и допълнителните споразумения, трябва да отчете категорията и естеството на информацията и доколко тази информация е подходяща за публично представяне.

В Профила на купувача трябва да бъдат публикувани и задължителните приложения към договора. В ЗОП няма разпоредба, която да дава определение на термина „задължителни приложения”. Поради това в Профила на купувача, Възложителят трябва да публикува всички приложения, за които е посочено, че представляват неразделна част от договора за обществената поръчка.

Задължителните приложения могат да бъдат от различно естество, а видът и броят им се определят от клаузите на договора. Примери за приложения към договора са: техническа спецификация, техническо предложение, ценова оферта и др.

Възложителят трябва да публикува в своя Профил на купувача всеки договор за обществена поръчка, сключен по реда на закона, независимо от реда, по който е възложена обществената поръчка – процедура, публична покана или свободно (в случаите, в които стойността на поръчката позволява това). Възложителят трябва да публикува в Профила на купувача и договорите, които сключва въз основа и в изпълнение на рамково споразумение.

Договорите и допълнителните споразумения трябва да бъдат публикувани в Профила на купувача в срок от 30 дни от сключване на договора, съответно на допълнителното споразумение.

Новият ЗОП удължи срока, в който до АОП може да бъде изпращана информация за всеки сключен договор за обществена поръчка, за всяко сключено рамково споразумение, за всеки договор, сключен въз основа на рамково споразумение. Този срок вече е 30 дни.

Договорите за подизпълнение и допълнителните споразумения към тях

Чл. 45а, ал. 1 от ЗОП дава право на участника, определен за Изпълнител, да сключи договор за подизпълнение с подизпълнител, който е посочил в офертата си.

Между двете страни трябва да се сключи договор, като оригиналът на договора трябва да бъде изпратен на Възложителя в срок от 3 дни от подписването му. Възложителят, от своя страна, трябва да публикува този договор за подизпълнение в 30-дневен срок от получаването му от Изпълнителя. Ако към договора има допълнителни споразумения, те също трябва да бъдат публикувани в Профила на купувача в 30-дневен срок от получаването им от Възложителя.

Рамковите споразумения заедно със задължителните приложения към тях

Когато публикува рамковите споразумения и задължителните приложения към тях, Възложителят трябва да вземе предвид категорията и естеството на информацията и доколко тази информация е публична.

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане

Информацията за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане са документи, които се отнасят към договорите за обществени поръчки и договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания.

В ЗОП е използван терминът „информация”, което навежда на мисълта, че Възложителят трябва да публикува в своя Профил на купувача не първични счетоводни документи, а по-скоро – систематизирана информация, под формата на справка, съдържащата предмета на обществената поръчка, дата, основание и размер на всяко извършено съгласно договора за обществена поръчка плащане.

Възложителят трябва да публикува информацията за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане в своя Профил на купувача в рамките на 30 дни от извършване на съответното плащане.

Изключение правят договорите за периодично повтарящи се доставки на токи, при които информацията за извършените плащания трябва да се публикува до 20 число на месеца, следващ месеца, през който са били извършени плащанията.

В тази информация не би следвало да се посочват данни, като начислени лихви и/или неустойки.

Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Информацията за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите трябва да бъде представена под формата на справка, съдържащата посочените данни за дата и основание за приключване или за прекратяване на договора. Ако Изпълнителният директор на АОП одобри образец на тази информация, Възложителите биха могли да го използват, когато публикуват информацията в Профила на купувача.

Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение

Чл. 63, ал. 1 от ЗОП постановява, че условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, трябва да бъдат уредени в договора за възлагане на обществената поръчка (ако Възложителят е изисквал от избрания за Изпълнител участник да представи такава гаранция).

Ако договорът е изпълнен съгласно договорените условия и не са налице основания за задържане или усвояване на гаранцията за изпълнение, Възложителят трябва да я освободи и да публикува в своя Профил на купувача информация за това.

Възложителят трябва да публикува тази информация в срок от 30 дни от датата на издаване на платежното нареждане, с което гаранцията е била освободена, ако гаранцията е била парична сума или 30 дни от датата на извършването на действието, с което оригиналът на представената банкова гаранция е бил върната на Изпълнителя.

Начинът на връщане на банковата гаранция трябва да бъде посочен в договора.

В ЗОП е използван термина „информация”, следователно, за да изпълните задължението си по публикуване на тази информация в Профила на купувача, Възложителят може да състави описателен документ, в който са посочени предмета на обществената поръчка, наименованието на Изпълнителя, формата и размера на гаранцията за изпълнение и датата, на която е била освободена.

Когато са налице основания за задържане или усвояване на гаранцията за изпълнение, Възложителят трябва да публикува тази информация в рамките на 30 дни от деня, в който е възникнало основание за това.

Публичните покани по чл.101б заедно с приложенията към тях

Публичните покани се изготвят по образец, утвърден от Изпълнителния директор на АОП. Следователно с своя Профил на купувача Възложителят трябва да публикува в ПОП и в Профила на купувача попълнения образец, заедно с приложенията към него. За тези приложения ЗОП не конкретизира вида и броя им, но предвид текста на чл.101б, ал. 1, може да се направи извода, че като приложения могат да се сметнат техническите спецификации и проекта на договора. Чл. 22б, ал. 4 от ЗОП за оповестяване на определени документи чрез Профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на изпращането им в АОП не се прилага в този случай, тъй като е налице изискване публичните покани да се публикуват едновременно в Профила на купувача и в ПОП.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки по чл.8б от ЗОП

Законодателят не посочва срок, в който вътрешните правила трябва да бъдат публикувани в Профила на купувача, но посочва, обаче, че в срок от 1 година след промяната или отмяната им, те трябва да бъдат публикувани в Профила на купувача.

Становищата на Изпълнителния директор на АОП по запитвания на Възложителя

По силата на чл. 19, ал.2, т.2 от ЗОП Изпълнителният директор на АОП изготвя становища по запитвания на Възложител. Когато последният получи становищата, той е задължен да ги публикува в своя Профил на купувача (само становищата, без отправените запитвания). ЗОП не посочва срок, в който Възложителят трябва да извърши това действие, но за сметка на това, посочва, че тези становища трябва да обект на безсрочна публикация.

Одобрените от Изпълнителния директор на АОП експертни становища и мотивите на Възложителя

Тази група документи включва одобрените от Изпълнителния директор на АОП експертни становища от осъществявания предварителен контрол върху дадена процедура за възлагане на обществена поръчка, а в случаите, в които Възложителят не приеме някоя препоръка – и мотивите за това негово решение.

В чл.22б, ал.2, т.20 от ЗОП, обаче, не е споменато изрично кой вид предварителен контрол се има предвид – предварителният контрол, осъществяван от АОП върху процедурите, финансирани частично или напълно с европейски или бюджетни средства, или предварителният контрол, осъществяван от АОП върху определени хипотези на договорите без обявление. При втория вид предварителен контрол не се издават препоръки и мотиви, следователно обект на публикуване в Профила на купувача са становищата от първия вид предварителен контрол. Законодателят не посочва срок, в който Възложителят трябва да публикува тези становища в Профила на купувача. Становищата от предварителния контрол върху определени хипотези на договорите без обявление се публикуват в уеб сайта на АОП.

Всякаква друга полезна обща информация

Последната група документи включва всякаква друга полезна обща информация – лице за контакт, телефонен номер, факс, електронен и физически адрес и друга по вид информация и документи, посочени с вътрешните правила по чл. 22г от ЗОП. Законът не посочва срок, в който Възложителят трябва да публикува тази информация в своя Профил на купувача, но определя, че тя трябва да е постоянно публично-достъпна, като при наличие на промени, трябва да бъде актуализирана.

Трябва да се обърне внимание на промяната в чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, който постановява, че посредством съобщение в Профила на купувача, комисията трябва да обяви дата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти. В случаите, в които критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”, в това съобщение трябва да бъдат посочени и резултатите от оценяването на офертите по другите показатели за оценка. Възложителят трябва да публикува това съобщение в Профила на купувача до 2 работни дни преди датата, на която ще бъдат отворени ценовите оферти.

Съобщение до средствата за масово осведомяване по ЗОП

Считано от 1.10.2014г. Възложителите, организиращи открита процедура за възлагане на обществена поръчка и Възложителите, обявяващи публична покана за възлагане на поръчка по чл. 14, ал. 4 (чл. 101б, ал. 3) трябва да уведомяват за своето действие средствата за масова осведомяване.

Съгласно чл.27, ал.2, след като Възложителят публикува обявлението в РОП, той трябва да изпрати съобщение за обществената поръчка до средствата за масова осведомяване. Минималната информация, която трябва да посочи Възложителят е предметът на обществената поръчка и датата на публикуване на обявлението в РОП, като не може да включва информация, която не се съдържа в обявлението. Законът не определя конкретен срок, в който съобщението трябва да бъде изпратено до средствата за масово осведомяване, но това със сигурност, трябва да стане, след като обявлението бъде публикувано в РОП, а за да бъде законосъобразно – и преди отварянето на офертите.

Съгласно чл. 101б, ал.3 в деня на публикуването на публичната покана, Възложителят е задължен да изпрати до средствата за масово осведомяване съобщение за поканата, като може да изпрати поканата и до избрани от него лица, без да променя условията по ал.1, т.2-6. В съобщението до средствата за масово осведомяване Възложителят не може да посочва повече информация от тази, която се съдържа в публикуваната в портала покана. Възложителят трябва да изпрати съобщението за поканата до средствата за масово осведомяване в същия ден, в който поканата бъде публикувана в Портала за обществени поръчки.

Допълнителните разпоредби на ЗОП (в §1, т. 28а) дават легално определение на понятието „съобщение до средствата за масово осведомяване”:
„Съобщение до средствата за масово осведомяване" е електронен документ с титуляр възложителя, който се изпраща в един и същи ден по електронен път до Българската телеграфна агенция, до най-малко три печатни медии и до най-малко три лицензирани радио- и телевизионни оператори.”

Относно споменатия в цитата „електронен документ” ЗОП не изисква той да бъде подписан с квалифициран електронен подпис. Повече информация относно това какво представлява един електронен документ, какво е автор и какво титуляр, как и кога се смята за изпратен и получен въпросният електронен документ, можете да намерите в Закона за електронния документ и електронния подпис.

Доколкото законодателят не посочва друго, не е нужно потвърждение за получаване на електронното изявление, за да се смята, че е получено от адресата.

Трябва да се има предвид, че ЗОП не задължава Възложителите да осигурят публикуването на тези съобщение в БТА, в печатна медия или излъчването му по радио или телевизия. Адресатите на съобщението също нямат такова задължение. Следователно, средствата за масово осведомяване не се разглеждат, като посредник на информация, а като краен адресат.

В уеб сайта на БТА Възложителите могат да видят електронния адрес, на който трябва да изпращат съобщенията си по ЗОП. Радио- и телевизионните оператори получават лиценз от Съвета за електронните медии. В уеб сайта на последния е поместен списъкът с лицензираните радио-и телевизионни оператори.

Целта на разпоредбите за изпращане на съобщения до средствата за масово осведомяване е не толкова осигуряване на публичност, колкото осигуряване на максимална прозрачност при провеждане на процедурите и осъществяване на контрол от страна на „четвъртата власт”, доколкото нейните представители имат право да присъстват при отварянето на оферти и заявления (чл. 68, ал. 3, чл. 69а, ал. 3, чл. 79, ал. 2, чл. 82, ал. 5, чл. 83г, ал. 2, чл. 88, ал. 2, чл. 101г, ал. 3).

Заключение

ЗОП посочва изчерпателно документите, които Възложителят трябва да публикува в своя Профил на купувача и правилата, които задължително трябва да се спазват при публикуването им. Възложителят е задължен да създаде подходяща организация, така че документите и информацията за всяка обществена поръчка, да бъдат публикувани в самостоятелен раздел в Профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаване. Към номера на всяка обществена поръчка, публикувана в РОП е наличен линк (хипервръзка) към самостоятелния раздел в Профила на купувача, в който са поместени документите и информацията за съответната поръчка.

Възложителите трябва да утвърдят и вътрешни правила за поддържане на Профила на купувача, в това число и правила за доказване на датата на публикуване на електронните документи, спазвайки изискванията на ЗЕУ. Вътрешните правила трябва да определят и реда, по който се извършва изпращането на документи в РОП и тяхното публикуване в Профила на купувача, в определените от ЗОП случаи. Наличието на такива вътрешни правила може да се докаже по два начина: чрез изричен вътрешен акт или чрез актуализиране на обхвата на вече действащите вътрешни правила.
Когато Възложителят публикува документи в Профила на купувача трябва да има предвид правилата за защита на определени категории информация.

ЗОП посочва задължителни срокове за публикуване и поддържане на посочените документи в Профила на купувача. Неспазването на сроковете се смята за административно нарушение, водещо до парична санкция.

Втора част...
Първа част...

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП с мерки против корупцията
  Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) бе приет на 15.04.2016г.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Новият ЗОП бе обнародван
  На 16.02.2016г. в брой 13 на Държавен вестник бе обнародван новият Закон за обществените поръчки (ЗОП).
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Без обжалване за малките обществени поръчки
  Новият Закон за обществените поръчки (ЗОП) не предвижда малките обществени поръчки да могат да бъдат обжалвани.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Приеха новия законопроект за обществените поръчки
  На 02.02.2016г. Народното събрание прие на второ четене законопроекта за обществените поръчки. Предишният закон бе в сила…

  Свържете се с насПовече...