+359 2 850 53 64

Директива 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти

Курс за изискванията към разпостранение на застрахователни продукти

Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно изисквания за разпространението на застрахователни продукти и нейното приложение в Закон за изменение и допълнение на Кодекс за застраховането.

 

Цели на обучението 

Директивата относно изисквания за разпространението на застрахователни продукти (Директива относно РЗП или Директива 2016/97) е насочена към подобряване защитата на потребителите на застрахователни продукти.

Въведение

Добре дошли в обучението „ Директива 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти IDD “!  Обучението цели информираност по отношение на подобряване защитата на потребителите на застрахователни продукти, на разпространителите на застрахователни продукти.

 

Ще научите:

  • Описание на целите на Директивата;

  • Хронология на приемане на Директивата;

  • Как промените ще повлияят върху бизнес процесите и жизнения цикъл на продукта?

  • Изисквания към съдържанието (минимален обхват);

  • Изисквания, свързани с конфликти на интереси и оповестяване на възнагражденията;

  • Препоръки / предприети стъпки.

Съдържание на обучението

Теоретична част: Интерактивни графични елементи, графики и инфографини, речник, ресурси, финален тест.

Общо: 58 слайда.

Програма на електронното обучение “Директива 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти IDD“

  1. Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти – контекст и пътят до тук;

  2. Същност на Директива относно РЗП и нейното приложение в Закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането;

  3. ПИПДОЗИП - Пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти / PRIIR;

  4. Предизвикателства и рискове свързани с въвеждането на Директивата относно разпрстранение на застрахователни продукти – РЗП (IDD).

Кратък видео откъс от електронното обучение “Директива 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти IDD“:

Свързани статии