+359 2 850 53 64

Обучение за служители на застрахователни брокери професионално обучение

Курс за брокери : Обучение за служители на застрахователни брокери

Курс за брокери по застраховане или обучение за служители на застрахователни брокери за придобиване на минимални знания и умения по Кодекса за застраховане

Запишете се на курс за брокер по застраховане: Онлайн професионално обучение на застрахователни брокери по чл.304 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ  
Цена за трите части по чл. 304, ал. 4 за постъпващи брокери - 96 лева с ДДС

Как да стана застрахователен брокер? В НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД сме разработили и предлагаме обучение за служители на застрахователни брокери, онлайн професионално обучение на застрахователни брокери  за придобиване на професионална квалификация на застрахователни брокери.

Обучението за служители на застрахователни брокери се провежда изцяло онлайн и  завършва с изпит за застрахователен брокер  - онлайн, за придобитите знания и умения, чието успешно полагане се удостоверява със сертификат, признат от Комисия по финансов надзор.

Поръчайте обучение за ПОСТЪПВАЩИ НА РАБОТА застрахователни брокери по чл. 304, ал. 4 на този линк или се обадете на номер +359 2 850 53 64 

Дистанционното професионално обучение по застраховане ( Обучение за служители на застрахователни брокери) е достъпно онлайн: навсякъде по всяко време. Можете да започнете, да спрете и да продължите  на другия ден от там, където сте спрели. Темите от обучението са под формата на самообучение и са онагледени с много снимки и видеа. Добавен е застрахователен речник с най-използваните термини в застраховането. Обученията са удобни за използване на телефон и таблет.  Обучението е поднесено под формата на електронни курсове по застраховане в интерактивен формат.

За Ваше улеснение, към обучението предлагаме Примерен тест за застрахователен брокер, който е предназаначен да помогне за усвояване на материалите от темите в курса за служители на застрахователни брокери - Придобиване на минимални познания в застраховането.

Чрез Примерен тест за застрахователни брокери или т. нар. подготвителния тест ще можете да проверите ПРЕДВАРИТЕЛНО знанията по съответната част от програмата за обучение и ще си гарантирате успеваемостта  на финалния изпит.

Всеки обучаем ще може да прецени доколко е усвоил материала от темите в обучението и да премине примерния тест за застрахователен брокер колкото пъти е необходимо.

Финалният изпит представлява онлайн тест по застраховане, който се преминава в предварително обявен ден и час. При успешно преминаване на финалния изпит, се издава Удостоверение за преминато обучение - уникален сертификат с QR код, валиден пред Комисия по финансов надзор.

Трите части от обучение за служители на застрахователни брокер покриват следните Програми за обучение: 

Знания и умения за разпространение на продукти, покриващи рискове по общо застраховане по смисъла на т. 1 - 18 от раздел II, буква „A" от приложение № 1; 

Знания и умения за разпространение на инвестиционни застрахователни продукти;

Знания и умения за разпространение на продукти, покриващи рискове по животозастраховане по смисъла на раздел I от приложение № 1 

В обучението за служители на застрахователни брокери и за придобиване на минимални познания по основи на застраховането ще Ви запознаем с : Основи на застраховането - Онлайн Курсове: Видовете застраховки, условията на предлаганите застрахователни продукти, допълнителните рискове, ако те са покрити от тези продукти;  Приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти, като законодателството за защита на потребителите, относимото данъчно законодателство и относимото социално и трудово законодателство; Правилата при уреждането на застрахователни претенции;  Как се разглеждат жалби;  Оценяване на потребностите на ползвателя на застрахователни услуги;  Застрахователния пазар; Основите на етичните бизнес стандарти, както и познания в областта на финансите;  Управление на конфликти на интереси и др. Обучението можете да поръчате на този линк тук

Онлайн професионално обучение по основи на застраховането и застрахователната дейност и изпит за застрахователен брокер на едно място!  Ще можете да се упражнявате с Примерен тест по застраховане за застрахователни брокери.

Цена на обучението: 96 лв.

В Кодекса на застраховането (КЗ) съгласно чл. 304, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането (КЗ) и регистрация на представената програма, съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение и издаване на сертификат, признат от КФН е предвидено, че застрахователният брокер е длъжен да проведе професионално обучение по застраховане на всяко лице, което постъпва на работа при него, което да гарантира придобиването на знанията и уменията, определени в Приложение № 3 към Кодекса на застраховането.

Във връзка с това, НИТ- Нови Интернет Технологии има лиценз , издаден от  Комисия по финансов надзор, където  с решение 1153-ПО от 29.10.2019, КФН даде право на НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД да извършва обучения по програма, конспект и изпит за застрахователен брокер по методика за изпитване утвърдена от КФН.


Курс за ПРОДЪЛЖАВАЩО професионално обучение на РАБОТЕЩИ застрахователни брокери по чл. 304, ал. 2 с хорариум 15 часа поръчайте на този линк или се обадете на номер +359 2 850 53 64
Цена 120 лева с ДДС

Програма на обучението

ЧАСТ 1: ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПРОДУКТИ, ПОКРИВАЩИ РИСКОВЕ ПО ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО СМИСЪЛА НА т.1 – 18 от раздел Ⅱ, буква А от приложение № 1

 1. Минимални необходими познания за условията на предлаганите застрахователни продукти, включително допълнителните рискове, ако те са покрити от тези продукти.- Основни застрахователни понятия и основни продукти от общо застраховане, имуществено застраховане, автомобилното застраховане и застраховането на отговорности, застраховка срещу злополука и медицинска застраховка;- Особености и разграничаване на основните видове застрахователни продукти;- Рискове при основните видове застрахователни продукти.
 2. Минимални необходими познания за приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти, в т.ч. относимо законодателство за защита на потребителите, данъчно законодателство, социално законодателство, трудово законодателство.- Основни закони, касаещи разпространението на застрахователни продукти;- Относимо законодателство при предлагане на различни застрахователни продукти.
 3. Минимални необходими познания за уреждането на застрахователни претенции.- Същност на застрахователните претенции съобразно различните застрахователни продукти;- Етапите на ликвидация на щети;- Прилагане на процедурите за ликвидация на щетите.
 4. Минимални необходими познания за разглеждането на жалби.- Същност, процедури и сроковете за завеждане на жалби;- Отговор на жалба.
 5. Минимални необходими познания за оценяване на потребностите на ползвателя на застрахователни услуги.Същност на потребностите и застрахователните потребности от гл.т. на йерархията на потребностите;Практики за установяване на застрахователните потребности на различни потребители.
 6. Минимални необходими познания за застрахователния пазар.- Основни понятия, свързани със застрахователния пазар и застрахователната услуга;- Участници в застрахователния пазар;- Разграничаване на характеристиките на участниците на застрахователния пазар.
 7. Минимални необходими познания за етичните бизнес стандарти.- Основни понятия, касаещи моралните норми и етичните стандарти;- Разграничаване на основни понятия, касаещи етичните стандарти;- Аналогизиране на конкретни ситуации с етичен аспект от практиката към собствената етична система.
 8. Минимални необходими познания в областта на финансите.- Основни понятия, свързани с финансите, финансовите пазари и финансовите инструменти;- Разграничаване на видовете финансови пазари и финансови инструменти;- Предимства и недостатъци на базисните финансови инструменти от гл.т. на риска и времевия период

ЧАСТ 2 – ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ

 1. Минимални необходими познания за инвестиционните застрахователни продукти, включително условията и нетните премии, и когато е приложимо, гарантираните и негарантираните плащания по полиците.- Същност и видове инвестиционни застрахователни продукти;- Характеристики на видовете инвестиционни застрахователни продукти;- Разграничаване на видовете застрахователни продукти от гл.т. на срока, плащането на премиите и рисковете;- Предимства и недостатъци на различните комбинации при сключване на застраховки за инвестиционни продукти.
 2. Минимални необходими познания за предимствата и недостатъците на различните инвестиционни варианти за ползвателя на застрахователни услуги. - Същност на инвестициите в застрахователни продукти и инвестиционните фондове като посредници за сключване на полици за инвестиционни застраховки;- Предимства и недостатъци на различните варианти инвестиционни застрахователни продукти.
 3. Минимални необходими познания за финансовите рискове, поемани от ползвателя на застрахователни услуги. - Същност на риска и щетите в застраховането;- Видове риск;- Разграничаване на видовете риск.
 4. Минимални необходими познания за застрахователните продукти, покриващи животозастрахователни рискове, и други спестовни продукти. - Същност на основните видове застрахователни и спестовни продукти; - Разграничаване на различните животозастрахователни и спестовни продукти, както и на техните възможни комбинации.
 5. Минимални необходими познания за организацията и обезщетенията, гарантирани от пенсионната система. - Същност на пенсията като пасивен доход и за видовете пенсии;- Същност и структура на тристълбовия пенсионен модел у нас;- Разграничаване на втори и трети стълб от пенсионната система;- Разграничаване на различните видове продукти от допълнителното доброволно и задължително пенсионно осигуряване.
 6. Минимални необходими познания за приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти, като законодателството за защита на потребителите и относимото данъчно законодателство. - Основни закони, касаещи разпространението на инвестиционни застрахователни продукти;- Прилагане на относимото законодателството при предлагане на различните застрахователни продукти.
 7. Минимални необходими познания за застрахователния пазар и за пазара на спестовни продукти. - Основни понятия, свързани със застрахователния пазар и застрахователната услуга;- Участниците на застрахователния пазар;- Основни понятия свързани със спестяването и спестовните застрахователни продукти; - Характеристики на участниците на застрахователния пазар;- Предимства и недостатъци на спестовните застрахователни продукти.
 8. Минимални необходими познания за разглеждането на жалби. - Същност, процедури и срокове за завеждане на жалби;- Отговор на жалба.
 9. Минимални необходими познания за оценяване на потребностите на ползвателя на застрахователните услуги. - Същност на потребностите и за застрахователните потребности от гл.т. на йерархията на потребностите;- Процедури за установяване на адекватността на застрахователната потребност на професионални и непрофесионални потребители на инвестиционни застрахователни продукти;- Практики за установяване на застрахователните потребности на различни потребители.
 10. Управление на конфликти на интереси. - Същност на конфликта на интереси и примери за конфликт на интереси;- Проява на лоялност и избягване на конфликт на интереси.
 11. Минимални необходими познания за етичните бизнес стандарти.- Основни понятия, касаещи моралните норми и етичните стандарти;- Основни понятия, касаещи етичните стандарти;- Аналогизиране на конкретни ситуации с етичен аспект от практиката към собствената етична система.
 12. Минимални необходими познания в областта на финансите.- Основни понятия, свързани с финансите, финансовите пазари и финансовите инструменти;- Видове финансови пазари и финансови инструменти;- Различаване на предимствата и недостатъците на базисните финансови инструменти от гл.т. на риска и времевия период.

ЧАСТ 3 – ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТИ, ПОКРИВАЩИ РИСКОВЕ ПО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ПО СМИСЪЛА НА раздел 1 от приложение № 1

 1. Минимални необходими познания за застрахователните продукти, включително условията, гарантираните плащания по полиците и когато е приложимо, допълнителните рискове.
  - Същност и основни видове животозастрахователни продукти;
  - Варианти на животозастрахователни продукти;
  - Определяне на предимствата и недостатъците на различни животозастрахователни продукти.
 2. Минимални необходими познания за организацията и обезщетенията, гарантирани от пенсионната система на съответната държава членка.
  - Същност на пенсията като пасивен доход и за видовете пенсии;
  - Същност и структурата на тристълбовия пенсионен модел у нас;
  - Разграничаване на втори и трети стълб от пенсионната система;
  - Видове продукти от допълнителното доброволно и задължително пенсионно осигуряване.
 3. Минимални необходими познания за приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти, като законодателството за защита на потребителите и относимото данъчно законодателство.
  - Основни закони, касаещи разпространението на застрахователни продукти;
  - Относимо законодателство при предлагане на различните застрахователни продукти.
 4. Минимални необходими познания за застрахователния пазар и други приложими пазари на финансови услуги.
  - Основни понятия, свързани със застрахователния пазар и застрахователната услуга;
  - Участници на застрахователния пазар;
  - Същност на основни понятия, свързани със спестяването и кредитирането, и спестовните застрахователни продукти;
  - Разграничаване на характеристиките на участниците на застрахователния пазар;
  - Разграничаване на спестовни и кредитни инструменти.
 5. Минимални необходими познания за разглеждането на жалби.
  - Същност, процедури и срокове за завеждане на жалби;
  - Отговор на жалба.
 6. Минимални необходими познания за оценяване на потребностите на потребителя.
  - Същност на потребностите и за застрахователните потребности от гл.т. на йерархията на потребностите;
  - Процедури за установяване на адекватността на застрахователната потребност на различни потребители на животозастрахователни продукти;
  - Практики за установяване на застрахователните потребности на различни потребители.
 7. Управление на конфликти на интереси.
  - Същност на конфликта на интереси и примери за конфликт на интереси;
  - Лоялност и избягване на конфликт на интереси.
 8. Минимални необходими познания за етичните бизнес стандарти.
  - Основни понятия, касаещи моралните норми и етичните стандарти;
  - Разграничаване на основни понятия, касаещи етичните стандарти;
  - Аналогизиране на конкретни ситуации с етичен аспект от практиката към собствената етична система.
 9. Минимални необходими познания в областта на финансите.
  - Основни понятия, свързани с финансите, финансовите пазари и финансовите инструменти;
  - Разграничаване на видовете финансови пазари и финансови инструменти;
  - Предимства и недостатъци на базисните финансови инструменти от гл.т. на риска и времевия период.

Курсовете за професионална квалификация на застрахователни брокери ще можете да преминете в специално създадената от нас платформа: Академия по застраховане. В нея сме осигурили денонощен достъп до обученията, както и възможност да ги преминавате през удобното за Вас устройство: настолен компютър, лаптоп, таблет или телефон. Предоставяме възможност да направите примерен тест за застрахователен брокер към обучението за застрахователни брокери преди явяване на финалния тест към обучението.

        **********      КАКВО КАЗВАТ ЗА НАШИТЕ ОБУЧЕНИЯ          **********          

 

Застрахователен брокер Лимар Ин - Боряна Тричкова

"Благодаря Ви много за отношението и професионалността! Представянето на материала беше предложен по интересен начин, което направи обучението много приятно и със сигурност полезно. Вие сте много мила и отзивчива, и ми беше изключително приятно да работим заедно. Уверявам ви, че всеки наш нов служител ще премине обучение при Вас и ще Ви препоръчам на наши колеги!"

Застрахователен брокер Лимар Ин - Йорданка Каванозова

"Благодаря за материалите и съдействието. Изключително съм доволна!"

Застрахователен брокер Лимар Ин - Мария Пенева

"Благодаря Ви за обучението и сертификата! Обучението беше полезно и чрез него запълних много пропуски в знанията си."

Застрахователен брокер Ратола ИНС - Никола Команов

"Благодаря Ви за съдействието и цялостното професионално отношение. Очакваме с нетърпение да ни презентирате следващия си продукт! Относно поставените въпроси - не мисля, че имам капацитета да оценявам по какъвто и да е начин продукта Ви. Все пак моето мнение на непрофесионалист е, че сте положили доста усилия, за да изготвите интересен и достъпен курс. Обучението съдържа изключително богата информация. Очевидно е, че е изготвено от желаещи хора, които са вложили освен знания, сащо и творчество. Имам предвид множеството мултимедии, видеа, цялостното оформление. Всеки може да разбере представената информация, дори и непрофесионалист като мен. Относно липси и забележки - ще си позволя да изразя мнение, че обемът на материала в този курс е доста по-голям от това, което аз си представях, че е необходимо."

Застрахователен брокер Про Инс - Савка Гарчева

"Лекционният материал беше доста дълъг и изчерпателен, много добре подреден и полезен."

Застрахователен брокер Про Инс - Ива Нинова

"Обучението беше много изчерпателно и полезно!"

Застрахователен брокер ЗК Лев Инс АД - Цветелина Доровска

"Доволна съм от онлайн обучението по Застраховане. Беше наистина бързо, интересно и вълнуващо да уча във вашата онлайн платформа. Благодаря Ви за бързото съдействие, когато имах неясни въпроси!"

Застрахователен брокер АКТИВ ГЛОБАЛ ООД - Татяна Работова

"Благодаря за подкрепата и съдействието! Материалът е предоставен на разбираем език. Бяхте много отзивчиви, ще препоръчам!"

Застрахователен брокер "Ай Би Ес Брокер" ЕООД - Ана Ангелова

"Обучението ми бепе много полезно. Благодаря на целия Ви екип за прекрасното отношение, бързата реакция и професионализъм. За в бъдеще със сигурност ще се възползвам от Вашите услуги за Продължаващо обучение по застраховане."

Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс ООД" - Вергиния Ценова

"Изключително се радвам да съм обучавана от " NIT - New Internet Technologies Ltd ". За доброто усвояване на материала помогна начина на поднасяне на информация. Времето летеше с Power Point Presentation, а с това и ученето. Ще съм мотивирана след месеци да повиша квалификацията си. Материалът беше много и доброто му структуриране и последователното преминаване от тема в тема, го направи лесно усвоим."

Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс ООД" - Маруся Симеонова Желязкова

"Обучението е страхотно. Много е креативно, затова оценката ми от обратната връзка е ОТЛИЧЕН."
 
Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс ООД" - Йоана Владимирова Огнянова
 
"Обучението при Вас беше интересно и различно! Научих много и даже не се наложи да препрочитам и повтарям лекциите, за да запомня информацията. Представено беше по най-достъпния начин."

 

Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс ООД" - Ваня Харизанова

"Като човек с дългогодишен стаж в сферата на застраховането, онлайн обучението по застраховане чл.304 беше изключително приятно пътешествие за мен. Голям обем от информация е поднесена по изключително приятен за усвояване начин, с графични схеми, кратки и полезни видеа. Научих доста нови неща, без да усещам натоварване. Подготвителните изпити в края на всеки раздел са полезен похват за установяване на степента на усвояване на материала, както и възможност за поправка и надграждане. За мен беше удоволствие!
 
С пожелания за нови професионални успехи и доволни клиенти, както и с уважение - Ваня Харизанова, експерт по застраховане в Нетинс Иншурънс Брокерс."
 
Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс" ООД" - Невена Пенева
 
"Материалът беше поднесен на изключително достъпен и разбираем език! За мен беше истинско удоволствие и предизвикателство!"
 
 
Застрахователен брокер "ЕВА ГРИЙН ЕООД" - Димитър Николов 
 
Относно Продължаващото обучение по застраховане:
 

"Благодаря Ви,

за мен беше удоволствие да чета съветите.

Постигнали сте отлично съчетание между практика и теория.

Очаквам с нетърпение следващата ми среща с НИТ."

 

Застрахователен брокер "Белмонд" АД - Ралица Стефанова

Относно Продължаващо обучение по застраховане:

"Изключително професионално и с лекота се работи с Вас. Обучението ми бе полезно, научих някои нови неща и също така събудих стари знания.

С радост ще преминем обучение и през новата година с Вас!"

 

Застрахователен брокер "Легион Брокер" ООД - Ралица Дончева

"Благодаря Ви!!! Мога с гордо вдигната глава да кажа ,че научих много полезни неща ,които ще ми трябват за напред!! Всичко беше чудесно!!"

 

Застраховастелен брокер "Терес Чойс" ООД - Недялка Бангиева

"Благодаря Ви!

Лесна и удобна беше подготовката благодарение на профисионалната Ви работа!"

 

Застрахователен брокер 7 ИНС ООД - Евелина Димитрова

Относно Продължаващо обучение по застраховане:

"Благодаря за обучението Ви! Беше много полезно и удобно за мен и колегите ми!"

 

Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс" ООД - Емилия Михайлова-Борисова

"Изключително доволна! Информацията по обучението беше толкова полезна и интересна, сигурна съм, че ще има положителни резултати в бъдещото ми развитие. Всичко е поднесено по много интересен начин, с лекота минаваш нивата. Благодаря!"

 

Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс" ООД - Стефка Желева

"Всичко бе изготвено и поднесено по възможно най-добрия начин. Лекционният материал е разбираем и в помощ на обучаващия се. Подготвителните тестове улесняват ученето."

 

Застрахователен брокер "МОТОТИМ" ООД - Сезен Касабова

"Много ви благодаря и да мога наистина да кажа, че обучението си беше доста интересно и че имаше много нови неща, които научих и ще ми бъдат в полза! Благодаря за съдействието от ваша страна, до следващото обучение."

 

Застрахователен брокер ФИНВИЖЪН ООД - Евгения Митова

"Благодаря!
Обучението беше изключително полезно и много приятно като начин на представяне на материала.
Ще го препоръчам на мои познати които се интересуват."

 

Застрахователен брокер "Нетинс Иншурънс Брокерс" ООД - Филип Събев

"Изключително съм доволен от обучението!

Материалите по темите са поднесени много увлекателно и интересно, разпределени на точни порции, които да не претоварват и отегчават.

Единственото, което ми направи впечатление е, че във финалните изпити въпросите бяха на 80% различни от подготвителните, но не бих казал, че това е негатив. Признавам си, че бях леко изненадан и притеснен, но резултатите ми показват, че наистина съм се потрудил. В този ред на мисли, дори е положително, това с въпросите, защото за да преминеш напред, наистина трябва да си прочел и разбрал смисъла на материята.

Благодаря за професионализма!"

 

 

Комисията за финансов надзор уведомява всички застрахователни посредници, че с решение от заседание на КФН, проведено на 23.02.2021 г., са приети:

1. Указания относно тълкуването и прилагането на чл. 292, ал. 2 и 3, чл. 304, ал. 2 и 3, чл. 316, ал. 1, чл. 317, ал. 3 и чл. 321б, ал. 2 от Кодекса за застраховането във връзка с осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти, които са приети във връзка с постъпили в управление „Застрахователен надзор“ многобройни запитвания от разпространители на застрахователни продукти относно документирането и отчитането на продължаващото професионално обучение и развитие на разпространителите на застрахователни продукти съгласно Кодекса за застраховането и с оглед уеднаквяване на реда и начина на осигуряването, документирането и отчитането на продължаващото обучение.