+359 2 850 53 64

Дистанционен курс по застраховане по Кодекс на застраховане

Провеждаме дистанционно обучение по застраховане

Онлайн курс по застраховане по чл.304 от Кодекс на застраховането: Предлагаме дистанционнo обучение застрахователни брокери за придобиване на знания и умения по Приложение 3 от КЗ .Издаваме сертификат за преминато обучение по застраховане.

В Кодекса на застраховането (КЗ) съгласно чл. 304, ал. 5 във връзка с ал. 4 от Кодекса за застраховането (КЗ) и регистрация на представената програма, съгласно изискванията на чл. 18 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение и издаване на сертификат, признат от КФН е предвидено, че застрахователният брокер е длъжен да проведе професионално обучение по застраховане на всяко лице, което постъпва на работа при него, което да гарантира придобиването на знанията и уменията, определени в Приложение № 3 към Кодекса на застраховането. Професионалното обучение по застраховане завършва с изпит за придобитите знания и умения, чието успешно полагане се удостоверява с документ от организацията, която го е провела - сертификат, признат от Комисия по финансов надзор.

НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД сме разработили и предлагаме дигитализирани дистанционни обучения по застраховане към Приложение 3 от Кодекса на застраховане.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:  Дистанционно професионално обучение по застраховане – достъпно онлайн - навсякъде по всяко време.
Онлайн лекции, в интерактивен формат, онагледени с много снимки и илюстрации, речник и удобни за използване на телефон и таблет.
Предоставяне на подготвителен тест към всяка част от програмата за обучение - подготовка за финален изпит. Чрез подготвителния тест ще можете да тествате ПРЕДВАРИТЕЛНО знанията и ще можете да прецените доколко сте усвоили материала от темите в обучението. Ще трябва да преминете успешно подготвителния  тест. 
Провеждане на финален изпит и издаване на сертификат, валиден пред Комисия по финансов надзор.

Комисия по финансов надзор,  с решение 1153-ПО от 29.10.2019 даде право на НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД да извършва обучения по програма, конспект и методика за изпитване утвърдена от КФН.

Трите части от обучението по застраховане са:

Знания и умения за разпространение на продукти, покриващи рискове по общо застраховане по смисъла на т. 1 - 18 от раздел II, буква „A" от приложение № 1 

Знания и умения за разпространение на инвестиционни застрахователни продукти

Знания и умения за разпространение на продукти, покриващи рискове по животозастраховане по смисъла на раздел I от приложение № 1 

В дистанционния курс за придобиване на минимални познания по основи на застраховането ще Ви запознаем с : Основи на застраховането - Онлайн Курсове: Видовете застраховки, условията на предлаганите застрахователни продукти, допълнителните рискове, ако те са покрити от тези продукти;  Приложимите закони, които уреждат разпространението на застрахователни продукти, като законодателството за защита на потребителите, относимото данъчно законодателство и относимото социално и трудово законодателство; Правилата при уреждането на застрахователни претенции;  Как се разглеждат жалби;  Оценяване на потребностите на ползвателя на застрахователни услуги;  Застрахователния пазар; Основите на етичните бизнес стандарти, както и познания в областта на финансите;  Управление на конфликти на интереси и др.

Специализиран курс по основи на застраховането и застрахователната дейност! Сертификат за успешно преминат курс!

 

Можете да се свържете с нас чрез формата по-долу или на телефон: 02 8505364