+359 2 850 53 64

Надграждащ курс за инвестиционен посредник по Наредба 38 на КФН

Онлайн-обучение за специалисти предлагащи финансови инструменти

Предлагаме надграждащо обучение за лицата, предлагащи финансови инструменти, в съответствие с разпоредбите на чл.70 , чл.65, чл.66, от Наредба 38 на КФН за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Комисията за финансов надзор („КФН“) прие Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници („Наредбата“), с която се постига по-ясна и детайлна уредба относно изискванията към дейността на инвестиционните посредници. Подробно са уредени правилата за предоставяне на инвестиционни услуги и изискванията към брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти.

Съгласно разпоредбите на Чл. 70 от Наредба 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

„(1) Инвестиционният посредник провежда обучение от минимум 20 часа в рамките на всяка календарна година на лицата по чл. 65, ал. 1, т. 1 - 3 с цел поддържане на подходяща квалификация за изпълнение на функциите и задълженията им. Обучението се провежда при отчитане специфичните функции на обучаваните лица. Примерен тематичен обхват на обучението е определен в Приложение № 3.

(2) Инвестиционният посредник при необходимост провежда обучение по повод всяко съществено изменение на нормативните изисквания, вътрешните правила на инвестиционния посредник, както и при въвеждане на нови финансови инструменти, инвестиционни или допълнителни услуги. Обучението по изречение първо може да бъде в рамките на обучението по ал. 1.

(3) Инвестиционният посредник оценява лицата по чл. 65, ал. 1, т. 1 - 3 след провеждане на обучение по ал. 1, съответно ал. 2.

(4) Инвестиционният посредник поддържа документация, удостоверяваща изпълнението на задълженията по ал. 1 - 3.“

Тематичен обхват на обучението за инвестиционни посредници съгласно Приложение №3 към Наредба 38 на КФН 

I. Нормативните изисквания и вътрешните правила на инвестиционния посредник.
II. Микроикономика и макроикономика:
1. Икономически цикли, заетост, безработица, инфлация, реален и номинален БВП и търсене и предлагане;
2. Пари, лихвени нива, финансова система, роля на Централната банка, търсене и предлагане на пари;
3. Фискална и монетарна политика;
4. Валутни курсове.
III. Финансови пазари и финансови инструменти:
1. Финансови пазари - същност, видове и функции;
2. Участници на финансовите пазари;
3. Регулиране на финансовия пазар в Република България;
4. Инфраструктура на финансовите пазари - системи за търговия, търсене и предлагане на ценни книжа, правила за търговия, маржин покупки и къси продажби, приключване на сделки;
5. Финансови инструменти - същност, видове и оценяване;
6. Възвръщаемост и риск.
IV. Анализ на финансови отчети:
1. Принципи при изготвянето на финансовите отчети;
2. Основни компоненти на финансовите отчети;
3. Основни финансови коефициенти - ефективност, ликвидност, рентабилност и финансова автономност.
V. Корпоративни финанси:
1. Принципи на капиталово бюджетиране;
2. Капиталова структура на дружество - основни финансови показатели, капиталова структура;
VI. Основи на маркетинга и маркетингови стратегии:
1. Принципи на маркетинга;
2. Маркетингови стратегии.

Предлагаме надграждащ курс за лицата предлагащи финансови инструменти, който се провежда в нашата виртуална академия.

Курсът съдържа лекции, които покриват темите по всяка една от тематичните области в Приложение No 3 към Наредба 38.

Надграждащия курс се преминава самостоятелно от всеки агент или служител на инвестиционен посредник чрез достъп до електронни обучения- лекции.

След всяка тема има кратък тест за проверка на междинния напредък на обучаемите.

Обучението завършва с финален тест.

За успешно преминалите финалния тест се издава сертификат за преминато обучение.

Продължителност на обучението - 20 часа.

За повече информация можете да ни потърсите на телефон 02 8505364 или да ни пишете на формата за контакт по-долу. 

Пишете ни чрез формата по-долу, като не забравите да ни оставите за контакт Вашият телефон, името на организацията и броя обучаеми.