+359 2 850 53 64

Онлайн курс Защита на личните данни

Електронно обучение Защита на личните данни, ДЛЗД

Курсове за длъжностни лица за защита на личните данни, ДПО, ДЛЗД Длъжностно лице по защита на лични данни - записване по всяко време, издава сертификат, телефон 02 8505364

Курсът за Защита на личните данни GDPR е наличен и може да бъде записан по всяко време.
 
Достъп до обученията е 30 дни. Завършва със сертификат след полагане на тест.
 
Цената му е 144 лева с ДДС на един обучаем.

Запиши се ТУК

Предлагаме четири варианта на обучението:

1. Защита на личните данни в светлината на новия Европейски регламент 2016/679

2. Защита на личните данни при подбор на персонал, трудови правоотношения и прекратяване на трудовите правоотношения - Обучение за служители от екипа по човешки ресурси

3. Длъжностни лица по защита на лични данни (ДЛЗД)" за ДПО - Обучение за ДПО

4. Прилагане на защитата на личните данни в хотелиерската дейност - Обучение за служители на хотели

 
Трите варианта (Обучение за служители от екипа на ЧР, обучение за ДПО и обучение за служители на хотели) съдържат основна част (Защита на личните данни) и специална част според тематиката.
 
Курсът е в електронен формат, представен като интерактивно онлайн обучение, а не просто запис на видео. Информацията е поднесена в структуриран и лесен за преминаване вид. Можете да преминете през мобилно устройство и имате достъп по всяко време.
 
Завършва с тест, който можете да преминавате колкото пъти е необходимо, за да го завършите успешно.
 

1. Защита на личните данни в светлината на новия Eвропейски регламент 2016/679

Цели на обучението. В електронният курс “Защита на личните данни в светлината на новия Eвропейски регламент 2016/679”, ще Ви представим накратко най-важните промени, които предвижда регламентът, тяхното въздействие и какво трябва да направите, за да отговорите на новите изисквания.

Въведение

Добре дошли в обучението “Защита на личните данни в светлината на новия Eвропейски регламент 2016/679”!

Всички организации, които обработват лични данни на физически лица, ще трябва да се съобразят с новите изисквания на регламента, или да претърпят значителни финансови наказания.

Общият регламент за защита на личните данни цели да управлява обработката на личните данни и да гарантира, че това обработване е честно и законно. Той, също така, е предназначен да изпълни основното право на неприкосновеност на личния живот.  

Съдържание на обучението

1. Защита на личните данни в светлината на новия Eвропейски регламент 2016/679 - Основна част

Теоретична част: Интерактивни графични елементи, графики и инфографики, таблици, Финален тест.

Общо: 89 слайда.

Програма на електронното обучение “Защита на личните данни в светлината на новия Eвропейски регламент 2016/679”

Част 1. Въведение в Oбщия регламент за защита на личните данни

Част 2. Лични данни

Част 3. Основни концепции

Част 4. Принципи, свързани с обработването на лични данни

Част 5. Повече права за субектите на данни

Част 6. Сигурност на личните данни

Част 7. Административни наказания

Част 8. GDPR и човешките ресурси

Част 9. 11 съвета, които ще Ви помогнат да се подготвите за GDPR

Част 10. Често задавани въпроси

Финален тест

Допълнителни ресурси

 

2. Защита на личните данни при подбор на персонал, трудови правоотношения и прекратяване на трудовите правоотношения

Теоретична част: общо 5 модула и финален тест, от който се определя успешното преминаване.

Програма за обучение "Защита на личните данни при подбор на персонал, трудови правоотношения и прекратяване на трудовите правоотношения"

Част 1. Защита на личните данни при процедурата за подбор на персонал

Част 2. Защита на личните данни при трудови правоотношения

Част 3. Прекратяване на трудови правоотношения

Част 4. Искания за предоставяне на информация, свързана с обработка на лични данни

Част 5. Процедури при оплаквания на служители за неправилна обработка на лични данни

Финален тест


Кратък видео откъс от електронното обучение “Защита на личните данни в светлината на новия Eвропейски регламент 2016/679”:

 

3. Курс  "Длъжностни лица по защита на лични данни (ДЛЗД)"  за ДПО

Готови ли сте да положите допълнителни усилия, за да се превърнете в следващото поколение длъжностно лице по защита на данните? Ние в НИТ подготвихме за Вас този важен курс за да Ви помогнем във времена  на ускорена дигитална трансформация. Нашият сертификационен курс по защита на данните е тук, за да ви помогне да постигнете тази цел и да Ви направи уверени в знанията.

Нашият сертификационен курс  е разработен така, че да ви осигури оптимална подготовка. Той ще отговори на въпросите Ви, свързани с това да станете длъжностно лице по защита на данните и професионалист от високо ниво, и ще ви помогне да се справяте с ежедневните проблеми, свързани със работата като ДЛЗД.

За кого е предназначено обучението?

 • За всички, които искат да научат повече за изискванията за защита на личните данни;
 • За всички, които желаят да работят като длъжностни лица по защита на данните според ОРЗД;
 • За фирми, които искат да назначат длъжностно лице по защита на личните данни. DPO

Какво ще научите?

 • Какво е ДЛЗД, как се определя и каква е разликата между администратор на данни, обработващ лични данни и ДЛЗД?
 • Основни функции и задачи, които трябва да изпълнява ДЛЗД;
 • Изисквания за опит, умения, професионални и лични качества, които трябва да притежава ДЛЗД.
 • Йерархична и договорна позиция на длъжностното лице по защита;
 • Какви длъжности не може да заема ДЛЗД?
 • Как ДЛЗД трябва да си сътрудничи с надзорния орган?
 • Практически насоки за осъществяването на дейностите на ДЛЗД – създаване на регистри, протоколи, оценка на въздействието върху защитата на данните.
 • На кого да докладва длъжностното лице по защита на лични данни?
 • Изисквания при нарушение на сигурността на личните данни;
 • Какви ДЛЗД да действа като точка за контакт при искания от физически лица относно обработката на техните лични данни и упражняването на техните права?
 • Как ДЛЗД да информира и съветва администратора или обработващия лични данни, както и техните служители, за техните задължения съгласно Закона за защита на личните данни?
 • Достъп до файлове за сваляне, които могат да се използват в практиката;
 • Примери, които помагат да се усвои материала и да се прилагат знанията.

Като резултат от обучението ще получите разбиране на задачите, които трябва да изпълнява ДЛЗД, разбиране на ролята на ДЛЗД и ще разберете как да постигнете успех в ролята на служител по защита на личните данни.

Теми и модули в обучението 

Модул 1. Правни аспекти

1. Въведение
2. Длъжността „лице по защита на личните данни“ в България (DPO)
3. Администратор на данни и длъжностно лице по защита на личните данни
4. Определяне на ДЛЗД
5. ДЛЗД на обработващ лични данни
6. Определяне на едно ДЛЗД за различни организации
7. Технически и организационни мерки за защита на личните данни съгласно приложимите правила за защита на личните данни

Модул 2. Функции на длъжностното лице по защита на данните

1. Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) – роля, основни функции и задачи
2. Основни изисквания към позицията и към осъществяването на функциите на ДЛЗД
2.1. Опит и умения
2.2. Професионални качества
2.3. Личностни характеристики и качества
2.4. Независимост
2.5. Освобождаване от длъжност или санкциониране за изпълнението на задачите на ДЛЗД
2.6. Необходими ресурси
2.7. Позиция на длъжностното лице по защита на данните в рамките на организацията
3. Конфликт на интереси. Какво не трябва да се извършва от ДЛЗД в една организация?
4. ДЛЗД като точка за контакт

Модул 3. Осъществяване на дейностите на ДЛЗД в организацията

1. Дейности при назначаването/ определянето на ДЛЗД в организацията

2. Организационни функции
2.1. Създаване на регистър на дейностите по обработване на лични данни
2.2. Преглед на дейностите по обработване на лични данни
2.3. Оценка на рисковете, предизвикани от дейностите по обработване на лични данни
2.4. Оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД)

3. Функции по наблюдение на спазването
3.1. Справяне с нарушения на сигурността на личните данни
3.2. Задача за разследване (включително обработването на вътрешни и външни жалби)

4. Консултативни функции
4.1. Подпомагане и насърчаване на „Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране”
4.2. Съветване и извършване на мониторинг на спазването на политиките за защита на данните, на договори между съвместни  администратори, между администратори и между администратор и обработващ лични данни, на Обвързващи корпоративни правила и клаузи за предаване на данни
4.3. Участие в кодекси за поведение и системи за сертифициране

5. Сътрудничество и консултиране с органа по защита на данните

6. Разглеждане на молби на субекти на данни

7. Информация за повишаване на осведомеността

4. Обучение за служители на хотели

Програма и теми в обучение "Прилагане на защитата на личните данни в хотелиерската дейност"

 1. Администратор на лични данни в хотелиерската дейност
 2. Законосъобразност при обработването на данни
 3. Добросъвестност и прозрачност при обработването на данни
 4. Ограничение на целите за обработка на данни
 5. Свеждане на данните до минимум
 6. Точност на обработваните лични данни
 7. Съхранение на данните
 8. Цялостност и поверителност при обработването на личните данни
 9. Отчетност при обработването на лични данни
 10. Задължения на администраторите на лични данни в хотелиерската дейност

Често задавани въпроси

Трябва ли ДЛЗД (ДПО) да бъде сертифициран?

Може би е изненадващо, че не е необходима официална квалификация, за да станете ДЗД. Въпреки това курсовете за обучение, като например нашия курс за обучение на Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД), са изключително полезни за тези, които искат да получат насоки как да изпълняват необходимите задачи.

Каква е ролята на длъжностно лице по защита на данните?

Основната роля на длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) е да гарантира, че нейната организация обработва личните данни на своите служители, клиенти, доставчици или други лица (наричани още "субекти на данни") в съответствие с приложимите правила за защита на данните.

Може ли всеки да бъде ДЛЗД?

ДЛЗД трябва да бъде независим, експерт в областта на защитата на данните, да разполага с адекватни ресурси и да докладва на най-високото управленско ниво. ДЛЗД може да бъде съществуващ служител или да бъде назначен отвън. В някои случаи няколко организации могат да назначат едно ДЛЗД помежду си.

На кого трябва да се отчита ДЛЗД?

Най-високото ниво на управление. Организацията трябва своевременно да ангажира ДЗД. ДЛЗД не трябва да получава никакви инструкции от администратора или обработващия лични данни за изпълнението на своите задачи. ДЛЗД се отчита директно пред най-високото ниво на управление на организацията.

Добра кариера ли е да бъдете длъжностно лице по  защита на личните данни?

С бързото придвижване на света към технологичен напредък специалистите по защита на личните данни, неприкосновеност на личния живот и сигурност отбелязват огромно търсене и се очаква да станат още по-търсени през следващите години.

Може ли ИТ мениджър да бъде ДЛЗД?

Не можете да бъдете едновременно бракониер и ловджия. В реалния свят това означава, че е много малко вероятно ИТ мениджър, ИТ директор, главен технически директор или мениджър по сигурността да могат да бъдат и ДЛЗД. Освен това може да се намерят и други длъжности, които представляват конфликт, като например мениджър по маркетинг. Бъдете предпазливи по отношение на тези конфликти.

Как се провежда нашето обучение

Начин на провеждане на обучението - онлайн, завършва с  издаване на сертификат на името на участника в обучението.

Цена: 144 лв.

Запиши се ТУК

Отзиви от обучаеми:

Мая Станкева

"Благодаря Ви за обучението! Професионално разработени презентации, разбираем и полезен материал!"

 

Яница Стойкова

"Благодаря! Обучението беше полезно и същевременно интересно. Всичко премина нормално от наша страна. Поздрави и всичко добро пожелаваме!"

 

Калина Разложки

"За мен беше изключително полезно. Информацията беше поднесена едновременно максимално синтезирано и разбираемо."

 

Елена Сотирова

"Презентацията беше направена изключително интересно и много разбираемо!
Очарована съм и бих се записала за още обучения при Вас!
Благодаря!"
 
 
Кремена Гугуди
 
"Много Ви благодаря, че през цялото време бяхте изключително любезни и отзивчиви. Минах през цялото обучение за около 7 дни. Цялата информация вътре беше изключително добре поднесена - беше разбираема, кратка и интерактивна. Изключително много ми харесаха и примерите, които допълнително обясняваха определенията. Причината да избера Вас беше, че предоставяте сертификат, но след курса останах изключително очарована от начина по който е направен курсът и ще Ви препоръчам на колеги, приятели и онлайн. Със сигурност ще се запиша и на други курсове в бъдеще." 
 
 
Диляна Добрева
 
"Благодаря Ви за предоставеният материал и възможност да бъда част от Вашата програма за обучение. Желая Ви много успехи!"
 

Вижте как да сте в пълно съответствие с Регламента за защита на лините данни според Европейската комисия - като използвате Matomo вместо Google Analitycs

Свързани статии