+359 2 850 53 64

SmartBSNetowrk - платформа за проучване на пазара на труда

Създадената платформа е по проект на Община Балчик

Проучването има за цел да идентифицира и анализира реалното състояние на пазара на труда, негови основни характеристики и тенденции, сектори и браншове с потенциал за трудова мобилност и заетост, анализ на нуждата от работна ръка в различните сектори.

За проекта

Име на проекта: "Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион".

Община Балчик стартира изпълнението на проект  „ Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион“, акроним  SMART BSnetwork. Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, приоритетна ос 5 “ Ефективен регион“.

Основни дейности за постигане на целите на проекта

- Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион;

- Съвместна стратегия за сътрудничество и териториално развитие на трансграничния черноморски регион,

- Създаване на съвместна уеб платформа;

- Работни срещи и семинари;

- Пилотен проект за иновативно електронно управление в община Балчик и община Наводари;

- Оборудване с технически средства

 

 

Свържете се с насПовече...