+359 2 850 53 64

Какво е одит на човешките ресурси?

Задълбочен анализ на процеса по одит на човешките ресурси

Одитът на човешките ресурси включва стратегически действия за интензивно разглеждане на политиките, процедурите и практиките в областта на човешките ресурси.

Тази задълбочена ревизия на настоящото състояние на компанията може да послужи за идентифициране на неадекватни, нелегални или неефективни политики и процеси. Резултатите от това проучване могат да помогнат за идентифицирането на недостатъци в HR практиките. HR отделът след това може да приоритизира тези недостатъци с цел минимализиране на съдебни дела и регулаторни нарушения, както и да постигне и поддържа конкурентоспособност от световна класа в ключови области, свързани с човешките ресурси. 

Накратко, одитът на човешките ресурси включва идентифициране на проблеми и намиране на решения преди проблемите да станат прекалено сериозно. Одитът на човешките ресурси е начин за идентифициране на нещата, които организацията прави добре, както и как някои от нейните политики и действия могат да бъдат променени към по-добро, как да бъдат направени по-ефикасни или как изпълнението им да струва по-малко пари.

 

Одитът на човешките ресурси се състои от две основни части:

1. Оценка на оперативните политики, практики и процеси в областта на човешките ресурси с фокус върху главни за HR отдела процеси (подбор на персонал, задържане на служители, компенсации, управление на ефикасността, обучение и развитие на персонала, и др..)

2. Преглед на текущите показатели за човешките ресурси (брой на незапълнени позиции, времето, което е нужно за намиране на нов служител, удовлетвореност на служителите, подадени вътрешни оплаквания, брой правни жалби, процент на отсъствията от работа и др..)

Отделът по човешки ресурси обикновено извършва одита, като използва въпросник за оценка на конкретни практики. Този документ помагат на екипа, който ще извършва одита в проучването на всички критични области в HR практиките на организацията. Одитът може да включва и интервюиране или използване на въпросници, за да се потърси обратна връзка от определени служители в областта на човешките ресурси и други мениджъри на отдели, за да се установи дали всички политики и процедури са разбрани и се практикуват.

Видове одит на човешките ресурси

Одитът на човешките ресурси може да бъде конкретен или по-обширен, в зависимост от времето, бюджета и човешкия ресурс. Има няколко основни вида одит, като всеки един от тях изпълнява различни цели. Едни от най-често срещаните видове одити са:

Одит на съответствието. Фокусира се върху това колко добре организацията изпълнява местните закони и регулации.

Одит на добрите практики. Помага на организацията да подобри политиките си, като спечели конкурентно предимство пред компаниите, за които се смята, че имат изключителни HR практики.

Стратегически одит. Фокусира се върху силните и слабите страни на процесите, за да определи дали те са приведени в съответствие с отдела по човешки ресурси и стратегическия план на организацията.

Специфичен одит. Фокусира се върху конкретна част от HR функциите (ведомост, управление на представянето и др..)

Какво да включите в одита на човешките ресурси?

Съдържанието на одита на човешките ресурси зависи от слабите страни в организацията. Затова, можете да си водите списък с проблемите, с които сте се сблъсквали, но не са били адресирани в процедурите и политиките на организацията.

Голяма част от организациите са уязвими в няколко конкретни области – наемане на персонал, управление на представянето, дисциплина, прекратяване на трудови договори.

Кога да правите одит на човешките ресурси?

Като се имат предвид ресурсите, нужни за изпълнението на един одит, повечето организациите не биха искали да преминават през този процес повече от веднъж в годината. Мини одити могат да се правят на 6 месеца. Друга стратегия е да правите одити след големи събития, като въвеждането на нови планове, промени в ръководството и др..

Какво да очаквате?

Одитът на човешките ресурси е процес, който отнема много време и може да изисква преглед на огромно количество документи и политики, както и обратна връзка от HR отдела, избрани служители и мениджъри от различни отдели.

Кой трябва да извърши одита?

Одитът може да се извърши от Ваши специалисти по човешки ресурси – ако имате такива с нужния опит. В противен случай, можете да наемете външна фирма.

Стъпки за извършване на одит на човешките ресурси

Одитът на човешките ресурси включва 7 основни етапа:

• Определяне на обхвата и вида на одита.

• Разработване на въпросник.

• Събиране на данните.

• Измерване на резултатите.

• Осигуряване на обратна връзка.

• Създаване на план за действие.

• Насърчаване на климат за постоянно подобрение.

Източник: shrm.org.

Ако искате да улесните HR отдела във Вашата фирма, можете да използвате нашите системи за дистанционно обучение. Предлагаме още готови електронни обучения по меки умения, както и изработка на електронни обучение по поръчка

Свързани статии