+359 2 850 53 64

4 умения за бъдещето

Кои умения да изградим, за да сме успешни в бъдеще

Умения на бъдещето. Как да подготвим студентите така, че да имат успех на работното място в бъдещето

Въпреки че е невъзможно да се предскаже бъдещето, можем уверено да кажем, че работната сила ще продължи да се развива и променя. Навлизането на роботиката и изкуствения интелект (ИИ) продължава да променя начина, по който организациите предоставят стоки и услуги. Работните места се преструктурират или в някои случаи напълно изчезват, а промените няма да спрат скоро. Изследователите прогнозират, че до 2025 г. ще е необходимо да се преквалифицира до 50% от работната сила.

С оглед на непрекъснатите промени на хоризонта е наложително висшите учебни заведения да подготвят студентите днес за работа в професии, които все още дори не съществуват. Задачата на учебното заведение е да помогне на тези студенти да придобият уменията, които ще са им необходими, за да бъдат успешни и продуктивни членове на постоянно развиващата се работна сила. Имат ли място платформите за онлайн обучение в тази нелесна задача? Как да бъдат постигнати такива уменя, че да отговарят на бързо променящата се работна среда?

Университетите и професионалните училища може и да не са в състояние да обучават хора за конкретни професии, които все още не съществуват, но те могат да научат учениците на необходимите твърди и меки умения за адаптиране към променящата се работна среда.

По-долу сме посочили кои умения се очаква да бъдат много търсени за бъдещите кариери. Също така разглеждаме какво могат да направят учебните заведения, за да гарантират, че техните ученици ще овладеят тези умения.

Кои умения ще бъдат най-търсени от работодателите в бъдеще?


За да постигнат успех на работното място, служителите ще трябва да усъвършенстват своите твърди и меки умения, но има още една област, която набира популярност сред работодателите: нагласите.

Вече няма да е достатъчно служителите да притежават определени способности. Те ще трябва да имат и нагласа за промяна, която да им помага да се самонаблюдават, самопознават и да разпознават нуждите на другите в организацията. Според проучване, проведено от Световния икономически форум и Глобалния институт McKinsey, има 56 основни умения и нагласи, които се очаква да бъдат много търсени, и много от тези умения включват отношението на човека към работата му.

Наричани от Световния икономически форум "отличителни елементи на таланта" (DELTA), тези умения и нагласи обхващат четири категории и покриват редица компетенции. По-долу разглеждаме тези четири категории, както и това, което според нас ще бъде най-търсеното в бъдеще.

 

1) Работните места ще изискват когнитивни умения и желание за учене


Работодателите ще се ориентират към хора, които демонстрират готовност да бъдат иновативни и да усвояват нови умения. Ефективността е в основата на играта. Когнитивните умения като решаване на проблеми, управление на времето и способност за разпознаване на пристрастия ще бъдат много търсени през следващите години. С нарастването на броя на автоматизираните работни места, все повече ще се цени способността на човека да концептуализира и да намира решения на сложни проблеми.

Едно от уменията, което работодателите ще търсят и насърчават, е готовността на човека да се адаптира към заобикалящата го среда или дори да възприеме нова гледна точка. Работодателите ще ценят тези умения, тъй като те изискват от човека да бъде проницателен и да разпознава собствените си недостатъци или области за подобрение. Хората, които вече са отворени към този начин на мислене, често са склонни да се включат и в смислено сътрудничество и дискусия с другите.

Друго когнитивно умение, което е във възход, е разказването на истории. Това е необходимо, универсално умение, което се използва за осъществяване на връзки между организациите и техните клиенти, но е полезно и на работното място. Понякога хората се нуждаят от убеждаване, преди да са готови да направят промяна. Добрата история помага да се илюстрира защо дадена промяна е необходима и полезна за отдела или организацията, така че мениджърите по наемане на персонал ще търсят хора, които могат да разказват добре.

2) Социалните и междуличностните умения ще станат още по-ценни


Наставничеството, менторството и сътрудничеството между колегите са ключови фактори за развитието и подобряването на културата на организацията, така че служителите ще трябва да усъвършенстват социалните си умения, за да бъдат успешни.

Организационните лидери ще търсят междуличностни умения като емпатия, търпение и общителност. Те също така ще търсят хора със силни способности, за да:

-  Насърчават приобщаването;
-  Разрешават конфликти и да сътрудничат;
-  Овластяват и мотивират другите.

Все повече компании ще продължат да полагат усилия за постигане на многообразие, равенство и приобщаване, така че е от съществено значение да наемат екипи с нагласи, насочени към изграждане на взаимоотношения и насърчаване на другите.

3) Работодателите ще търсят хора със силни умения за самоуправление


Тепърва предстои да разберем дали тенденцията за увеличаване на дистанционната работа ще остане трайна, но това не означава, че сме длъжни да се върнем към дните на строгата 40-часова работна седмица. Всъщност е точно обратното - работниците изискват повече гъвкавост по отношение на работното време.

В този смисъл работодателите ще трябва да се доверят на своите служители, за да свършат работата си ефективно. Това означава, че уменията за самоуправление ще продължат да бъдат много търсени. Организациите ще търсят хора, които са целеустремени и вътрешно мотивирани. Хората с предприемачески нагласи също ще бъдат високо ценени на пазара на труда, защото обикновено са много целеустремени и готови да опитват нови неща.

Организациите ще търсят и хора, които имат силна способност да се саморегулират и да управляват както времето, така и емоциите си. Служителите, които са в състояние да идентифицират и ефективно да управляват собствените си импулси и слабости, вероятно ще покажат желание да се развиват и да растат - плюс за организациите, които искат да запазят броя на служителите си.

4) Дигиталната грамотност и информираност ще останат основен приоритет


Технологиите няма да изчезнат, така че бъдещите служители ще трябва да са в крак с технологичните тенденции и да поддържат поне базово ниво на цифрова грамотност. Въпреки че няма всяка работа в бъдеще да изисква специфични компютърни или технологични умения, добре е хората да са в крак с актуалните технологии и да демонстрират желание да се учат.

Търсенето на тези специфични цифрови умения нараства:

- Грамотност в областта на програмирането;
- Грамотност в областта на киберсигурността;
- Компютърно и аналитично мислене;
- Анализ на данни и статистика.


Как учебните заведения могат да подготвят студентите за бъдещата работна сила?


Тъй като светът на труда продължава да се развива, структурата на обучението, след завършване на средно образование, до голяма степен остава непроменена. За да подготвят студентите за бъдещата им кариера и да им дадат търсените умения, споменати по-горе, учебните заведения ще трябва да направят някои големи промени.

Макар да е вярно, че много умения могат да бъдат усвоени чрез традиционното сътрудничество в класната стая и активното учене, работодателите все повече се ориентират към кандидати с професионален опит, а не към такива със сертификати или дипломи. Това отчасти се дължи на факта, че просто няма университетски програми за някои от специфичните цифрови умения, които са необходими днес.

Например към момента на написване на този текст няма програми за следгимназиално обучение, които да предлагат сертифициране за Epic, въпреки че това е най-широко използваната система за здравни записи в САЩ. По същия начин има изключително ограничен брой висши учебни заведения, които предлагат курсове за SaaS или сертифициране по програми като Salesforce - изключително популярен и търсен набор от умения.

Би било полезно повече учебни заведения да предлагат курсове и сертификати в тези области с високо търсене, но това вероятно все още няма да е достатъчно, за да се подготвят студентите за бъдещето. Опитът в реалния живот и работата все още е сред водещите фактори, които биха привлекли вниманието на мениджърите. Ето защо препоръчваме на висшите учебни заведения да включат в учебните си програми повече учене чрез практика.

Този стил на учене зависи от това дали учащите получават възможност да натрупат практически опит и възможност да осмислят и да се учат от грешките си. Практиката също така насърчава по-дълбоките нива на учене и разбиране за разлика от стандартното заучаване на факти и текстове, което е по-вероятно да бъде забравено с времето или да не се използва.

Когато учениците могат да демонстрират своя професионален опит, е по-вероятно те да развият необходимите твърди и меки умения и нагласи, които работодателите ще търсят в бъдеще. Ето защо ще бъде важно висшите учебни заведения да предлагат на студентите си възможности за участие в повече стажове и други форми на учене чрез практика.


Светът на труда се променя. Висшето образование също трябва да се промени!

Бързо се приближаваме до момент в историята, в който старите начини на обучение вече няма да са актуални и полезни.

Университетите и другите институции ще трябва да обмислят какви промени трябва да направят, за да гарантират, че ще продължат да служат на своите студенти и да ги обучават на уменията, които ще са им необходими за постигане на професионален успех.

В подготовката на желаните умения немалка роля ще изиграят платформите за онлайн обучение. Те са подходящ инструмент за създаване на навици за самостоятелност и самодисциплина у бъдещите служители и работници. Чрез разнообразни начини за поднасяне на учебното съдържание и прилагането на наученото, както и възможностите за екипни проекти и задачи, платформите за дистанционно обучение са подходящ инструмент за обучение на работната сила на бъдещето.

Обучението на бъдещата работна сила е отговорност и задължение на обществото. Училищата и държавата трудно ще се справят сами с това предизвикателство. Ангажимент на фирмите е да подготвя хората за справяне с предизвикателствата на работното място и създаването на работни нагласи и навици. Една интересна и полезна статия за това Как да се справим с гневен клиент по телефона можете да прочетете, ако използвате активната връзка.