+359 2 850 53 64

Интелигентност

Интелигентността - човешката универсалност за справяне с живота

Интелигентността е умствена гъвкавост, позволяваща решаването на проблеми, ученето и адаптацията. Тя включва логическо мислене, социални и емоционални умения, универсален инструментариум за успешно справяне с различни аспекти на живота.

Какво представлява интелигентността?

Интелигентността представлява общата способност на човек да решава проблеми, да учи от опита си, да се адаптира към нови ситуации и да се справя успешно с предизвикателствата на живота. Тя включва разнообразни умения като логическо мислене, креативност, способност за решаване на проблеми, комуникационни умения, социална интелигентност, емоционална стабилност и други.

Интелигентността не се измерва само в числа, както е случаят с Коефициента на интелигентност (IQ), но включва и широк спектър от способности и качества, които позволяват на индивида да се адаптира и успява в различни аспекти на живота.
 
Това е нещо като умствена универсалност, която ни позволява не само да събираме и запомняме информация, но и да я разбираме, прилагаме и интегрираме в нашата собствена реалност. Интелигентните индивиди се отличават с способността си да решават проблеми, да се адаптират към различни контексти и да създават нови идеи.
 

Пример: Да вземем, например, двама служители в офис, които са изправени пред нов проект със сложни изисквания.

Първият служител, който проявява висока интелигентност, бързо осъзнава нуждата от нови знания и умения. Той бързо се адаптира към новите изисквания, анализира проблемите и предлага иновативни решения. Той не се страхува от неизвестното, а по-скоро го възприема като възможност за личен и професионален растеж.

В сравнение с него, вторият служител с по-ниска интелигентност може да изпитва трудности при адаптацията към новите изисквания. Той може да се чувства притеснен и нервен пред предизвикателствата и да не успява да предложи ефективни решения. Той може да избягва новите ситуации и да се чувства дискомфортно в условия на несигурност.

Този пример илюстрира, че интелигентността не само включва умствена острота, но и способността да се справяме с неизвестното, да учим от опита си и да приспособяваме знанията и уменията си към нови обстоятелства. Така че, в същността си, интелигентността е като невидим инструментариум, който ни помага да се справим с животните предизвикателства.

Коефициент на интелигентност (IQ)

Коефициент на интелигентност (IQ): Коефициентът на интелигентност, или IQ, е числено измерване на интелектуалната способност на човек. Този показател се изчислява чрез стандартизирани тестове, които измерват различни аспекти на когнитивните функции, като логическо мислене, способност за решаване на проблеми, езикови умения и други.

Как се измерва: Стандартизираните тестове за IQ се състоят от различни видове въпроси и задачи, които оценяват когнитивните умения на индивида. Резултатите се сравняват с резултатите на голяма група хора от същата възраст, което позволява определянето на относителната интелигентност на тестираното лице.Стандартизирани тестове, които оценяват когнитивни умения, като логическо мислене, математически способности, лингвистични умения и др.

Примери: Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), Raven's Progressive Matrices.

Тук можете да проверите какво ще покаже теста за интелигентност за ВАС

Интерпретация на резултатите: Средният IQ в популацията е фиксиран на 100, а стандартното отклонение е обикновено 15. Така че, ако някой има IQ от 115, той е на една стандартна девиация над средния резултат. Резултатите под и над средния се интерпретират според стандартната нормална разпределителна крива.

Критики: Въпреки че IQ тестовете предоставят полезна информация за когнитивните способности, те не оценяват всички аспекти на човешката интелигентност. Критици на тези тестове се обръщат внимание към това, че те могат да бъдат възприети като непълен индикатор на широкия спектър от интелектуални умения и да не отчитат културните и социални влияния върху измерването на интелигентността.

Интересното е, че въпреки критиките, тестовете за IQ остават широко използван инструмент за измерване на интелектуалния потенциал, особено в контекста на образованието и професионалното развитие.

Теория за множествената интелигентност

Теорията за множествената интелигентност  предлага диференцирането на човешката интелигентност в специфични интелигентности, вместо да определя интелигентността като една обща способност.Теорията е много популярна сред преподавателите по света в продължение на 40 години, въпреки че е критикувана от мейнстрийм психологията заради липсата на емпирични доказателства и зависимостта ѝ от субективната преценка.

Видове интелигентност

Според Gardner има 9 вида интелигентности Логико-математическа, 2. Лингвистична, 3. Визуално-пространствена, 4. Натуралистична, 5. Музикална, 6. Екзистенциална, 7. Телесно-кинестетична, 8. Интерперсонална, 9. Интраперсонална.

 1. Логико-математическа интелигентност:

  • Определение: Способността да се разбира логика, математика и абстрактни проблеми.
  • Примери: Решаване на математически задачи, разработка на логически структури, анализ на причинно-следствени връзки.
 2. Лингвистична интелигентност:

  • Определение: Умение да се изразявате ефективно с думи, разбиране на езиците и тяхната употреба.
  • Примери: Писане, говорене, превод, литературни умения.
 3. Визуално-пространствена интелигентност:

  • Определение: Способността да се разбират пространствени отношения, форми и цветове. 
  • Примери: Живопис, графичен дизайн, архитектура, карти и диаграми.
 4. Натуралистична интелигентност:

  • Определение: Способността да се разпознават и класифицират природни обекти и явления.
  • Примери: Биологическо изучаване, ботаника, зоология, екология.
 5. Музикална интелигентност:

  • Определение: Умение за разбиране и производство на музикални звуци и структури.
  • Примери: Изпълнение на музика, композиране, музикална теория.
 6. Екзистенциална интелигентност:

  • Определение: Способността да се размисля за смисъла на живота, смъртта и съществуването.
  • Примери: Философски размисли, духовен ръст, търсене на жизнен смисъл.
 7. Телесно-кинестетична интелигентност:

  • Определение: Умение да се изразявате чрез движение и физическа активност.
  • Примери: Спорт, танци, актьорско майсторство, майсторство на ръцете.
 8. Интерперсонална интелигентност:

  • Определение: Способността да се разбират и управляват междуличностни взаимодействия.
  • Примери: Лидерство, учене в група, медиация, умения за преговори.
 9. Интраперсонална интелигентност:

  • Определение: Способността за саморазбиране, самоконтрол и управление на емоции.
  • Примери: Медитация, самопроекция, интроспекция.

 

Новите 4 вида интелигентност

 1. Емоционална интелигентност (EQ):

  • Определение: Способността да разбирате, изразявате и управлявате емоции - как свои, така и на другите, както и умението да използвате емоционалната информация в полза на личния и социален успех. Познатата като "EQ," емоционалната интелигентност включва не само разбирането на собствените и другите емоции, но и умението да ги управлявате конструктивно. Това също така включва способността за емпатия - да разбирате и споделяте емоциите на другите.
  • Примери: Емпатия, самоуправление на емоции, разпознаване на емоционални състояния в себе си и в другите.
   • Как се измерва: Самооценка, оценка от други, стандартизирани тестове за емоционална интелигентност.
   • Примери: Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT), Emotional Competence Inventory (ECI).
 2. Коефициент на порядъчност и уважение към другите (DQ):

  • Определение: Способността да създавате и поддържате позитивни и здрави междуличностни отношения, както и уважение към различията и нуждите на другите. Този тип интелигентност отразява социалните умения и способността да създавате хармонични взаимоотношения. Допълнителни аспекти включват уважение към индивидуалните различия, ефективно комуникиране и разбиране на необходимостта от сътрудничеств
  • Примери: Адаптивно възприемане на мненията на другите, способност за слушане, поддържане на добри междуличностни граници.
 3. Коефициент на любопитство (CQ):

  • Определение: Способността да бъдете отворени към нови идеи, опити и умения, както и да изразявате активен интерес и любопитство към околната среда. Любопитството в този контекст е ключово за ученето и развитието. Това включва отвореност към нови идеи, желание за експериментиране и търсене на нови възможности. Любопитството поддържа гъвкавост и готовност за иновации.
  • Примери: Търсене на нови знания, участие в разнообразни активности, поставяне на въпроси и изследване на нови области.
 4. Коефициент на справяне с проблеми (AQ):

  • Определение: Способността да се справяте с предизвикателства, промени и неочаквани ситуации, както и умение да извличате поуки от трудни ситуации. Този вид интелигентност изисква не само решаване на конкретни проблеми, но и способността да се справяте с неочаквани обстоятелства и да извличате полезни поуки от трудни ситуации. Включва адаптивност, стратегическо мислене и реакция на предизвикателства.
  • Примери: Разработване на стратегии за решаване на проблеми, адаптация към изменения, управление на стрес, възприемане на неуспех като възможност за учене.

Запишете се за  нашето обучение Емоционална интелигентност

Когато проектирате курса си, от решаващо значение е да вземете предвид разнообразието на вашите обучаеми. Всеки ученик е уникален, притежава различни силни страни и стилове на учене, които попадат в различните категории интелигентност. За да осигурите най-добри резултати от обучението, курсът ви трябва да е достатъчно гъвкав, за да отговаря на всички видове интелигентност.

 

Свързани статии