+359 2 850 53 64

Силна фирмена култура - ключ към успеха на организацията

Открийте същността на фирмената култура и влиянието и върху успеха

Разберете как да анализирате и подобрите организационната култура, като внесете осезаеми промени във вашата работна среда.

Организационната култура е душата на всяка фирма - тя отразява нейните ценности, убеждения и поведение. Изгражда се от взаимодействията между служителите и начините, по които те се ангажират с мисията и целите на компанията. Подобряването на организационната култура може да бъде ключът към постигане на конкурентно предимство, както потвърждават 82% от висшите мениджъри.

  Създайте силна работодателска марка с нашето обучение Изграждане на работодателска марка.

В тази статия ще ви представим 17 ценни съвета за развитие на вашата фирмена култура. Тези стратегии ще ви помогнат да създадете по-привлекателна и вдъхновяваща работна среда, която стимулира производителността и ангажираността на служителите. 

 

Същност на организационната култура

Какво представлява организационната култура? Тя е повече от просто структура - тя е душата на всяка компания. Включва начина, по който служителите си взаимодействат, техните ценности и лични цели, както и тяхното взаимодействие на работното място. Следователно, разбирането на организационната култура е от съществено значение за постигане на синергия между индивидуалните и организационните цели.

Важно е да осъзнаем, че ангажираността на служителите е много важен аспект. Изпълнението на задачите не трябва да бъде сведено до "просто работа" или "трябва да изкарвам пари по някакъв начин".

Развитието на организационната култура изисква взаимност и ангажираност. Служителите трябва да осъзнаят, че успехът на компанията води до техническо и професионално развитие.

Видове фирмена култура

Организационната култура на всяка компания е уникална и определяща за нейната динамика. Някои фирми се отличават с кооперативна култура, където екипният дух е ключът към постигане на общите цели. Други предпочитат индивидуализиран подход, където служителите имат свои собствени цели и работят самостоятелно за тяхното постигане.

Съществуват и формални организационни култури, които налагат специфични правила и очаквания от служителите, докато други са по-свободни и гъвкави. Всеки подход отразява ценностите и приоритетите на компанията.

Организациите могат да се различават по множество параметри, като степента на взаимозависимост, фокусът върху продажбите, клиентите или служителите, както и стратегията за споделяне на знания и усвояване на нови технологии.

Всички тези аспекти не само определят фирмената култура, но и я създават. Важно е да се разбере, че няма универсален модел за успешна организационна култура - всяка компания има своите уникални характеристики и предизвикателства.

Все по-очевидно е, че силната фирмена култура е ключов фактор за успешното функциониране на организациите, дори и за тези с голям мащаб. Тя действа като масло за двигателя, осигурявайки плавност на процесите и синхронизирано действие на всеки служител в съответствие с ценностите на компанията.

Значение на организационната култура

Със сигурност, е по-лесно за отдела по човешки ресурси да ангажира и мотивира служителите, когато се разчита на здрава корпоративна култура. Тази съгласуваност в очакванията и ценностите на компанията прави процеса на управление по-ефективен и прозрачен.

Когато всички нива на организацията се ангажират с организационната култура, тя не само се укрепва, но и става част от основните ценности на компанията. Такава стабилна организационна култура представлява нещо повече от инвестиция - тя е дългосрочна стратегия, която дава положителни резултати.

Изследване на Deloitte подчертава, че 94% от ръководителите и 88% от служителите признават значението на културата за успешното развитие на бизнеса. Фирми със здрава култура демонстрират по-високи нива на удовлетвореност и сътрудничество сред служителите, както и по-стабилни ценности и ефективност в работата.

Силната фирмена култура прави организациите по-гъвкави и устойчиви на промени. Съвременното работно място изисква бърза адаптация, особено при събития като пандемията от COVID-19. Фирмите, които запазват силната си култура, успяват да обединят дистанционните екипи и да се справят успешно с промените, като запазват визията и целите си, което гарантира устойчивост и успех на бизнеса им.

Фирмената култура играе ключова роля в подобряването на работната среда, като създава приятна и стимулираща обстановка за служителите. Организационната култура създава общи основи чрез ясно дефинирани ценности и очаквания, които насърчават взаимното разбирателство и благополучието на служителите.

Когато всеки служител е наясно със своята роля и ясно разбира какво се очаква от него, това подобрява комуникацията и взаимодействието в екипа. Този аспект подобрява ефективността и хармонията в работната обстановка, като същевременно намалява вероятността от конфликти и неясноти. Поставянето на ясни очаквания засилва самочувствието на служителите и се премахва несигурността, свързана с техните задължения, което е от съществено значение за тяхното психическо удобство.

Добрата фирмена култура не само подобрява работната среда, но и повишава качеството на извършваната работа. В компании със слабо дефинирана култура, служителите могат да изпитват затруднения в съответствие с бизнес ценностите, което може да изисква по-голям контрол и наблюдение. Насочването на усилията върху укрепването на фирмената култура води до по-голяма самостоятелност и ангажираност на служителите, като се увеличава тяхната стойност за компанията.

Изграждането на силна фирмена култура също така улеснява въвеждането на нови служители. Чрез предоставяне на ясна рамка от ценности и визия, компанията може лесно да интегрира новите членове в своите ценности и начин на работа.

В допълнение, добрата фирмена култура стимулира колективното учене и развитие, като създава общност, в която се ценят знанията и опитът на всеки. Това не само подобрява работната ефективност, но и подкрепя развитието на служителите в компанията.

Организационната култура - ключ към успех

Силната фирмена култура е ключът към създаването на екипна и мотивираща работна среда, която подпомага ангажираността и успеха на всеки в компанията. От голямо значение е да се инвестира време и усилия в укрепване на фирмената култура, като това ще има дългосрочен положителен ефект върху бизнеса и служителите.

Подобряване на мотивацията: Силната фирмена култура не само създава приятна работна среда, но и повишава мотивацията на служителите. Когато служителите се идентифицират с ценностите и целите на компанията, те са по-мотивирани да постигат отлични резултати и да допринасят за успеха на организацията.

Създаване на устойчиво конкурентно предимство: Фирмите със силна култура се отличават на пазара като предпочитани работодатели и предлагат по-добри условия за служителите си. Това не само привлича таланти, но и задържа висококвалифицираните специалисти, които са ключът към успеха на бизнеса.

Подобряване на взаимоотношенията с клиентите: Фирмената култура също така може да влияе на начина, по който компанията взаимодейства с клиентите си. Ако служителите са мотивирани и ангажирани, те са по-вероятно да предлагат отлично обслужване на клиентите и да създават дълготрайни взаимоотношения с тях.

Привличане на иновации и креативност: Силната фирмена култура създава общност, в която се ценят новаторските идеи и креативността. Служителите се чувстват свободни да споделят своите мисли и да предлагат новаторски решения за различни предизвикателства, което може да доведе до по-ефективни процеси и продукти.

Укрепване на корпоративната идентичност: Фирмената култура укрепва корпоративната идентичност и създава усещане за принадлежност към компанията. Това е от съществено значение за изграждане на единен екип и постигане на общи цели.

  Създайте силна работодателска марка с нашето обучение Изграждане на работодателска марка.

17  съвета за това как можете да подобрите фирмената култура

 1. Вслушвайте се в служителите си

Осигурете на служителите си среда, в която да изкажат мнението си. Слушайте за идеи, слушайте, за да намалите конфликтите, слушайте, за да помогнете за създаването на още по-добра фирмена култура.

Интернет гигантът WordPress редовно провежда срещи "Town Hall", на които тези идеи се обменят между ръководството и служителите на по-ниско ниво. Като изслушвате служителите си, вие печелите тяхното доверие и подкрепа.

Според статистиката:

75% от служителите биха останали по-дълго в организация, която изслушва и решава проблемите им.

65% от служителите, които не смятат, че могат да се обърнат към своя ръководител с какъвто и да е въпрос, са демотивирани. 

 1. Насърчавайте комуникацията, която е ключова за изграждане на Вашата Работодателска марка

Ефективно разпостранявайте информацията за мисията, визията и ценностите на вашата организация. Това помага да се създаде усещането за обща цел и променя мисленето на служителя от винтче в машината към ключова част от екипа! Но не позволявайте ефективната комуникация да бъде едностранно дело. Насърчавайте активната комуникация в цялата си организация! Това увеличава силата на отношенията между служителите и работодателите и може да помогне за разсейване на конфликтите.

Според проучванията, 25% от милениалите казват, че главната им кариерна цел е "да окажа положително влияние върху организацията".

 1. Насърчавайте сътрудничеството

Насърчавайте сътрудничеството между служителите, за да затвърдите идеята, че сте екип.

Културата на сътрудничество подчертава свободата на отделните хора и екипи да комуникират ефективно и да споделят знания. Това  намалява разделението между отделите и стимулира обмена на идеи и знания.

Вашата LMS (система за управление на обучението) трябва да бъде оборудвана с функционалност за социална комуникация, в която учащите могат да оказват подкрепа един на друг и да преодоляват предизвикателствата заедно.

Според статистиката, 86% от служителите и ръководителите посочват липсата на сътрудничество или неефективната комуникация като причина за неуспехите на работното място.

Инструментите за социално сътрудничество се използват от 80% от предприятията за подобряване на бизнес процесите.

 1. Бъдете прозрачни

Прозрачността по отношение на служителите е начин за изграждане на доверие. Липсата на прозрачност може да породи култура на несигурност и недоверие, което е много вредно за всяка организация. Когато служителите се обучават в култура на прозрачност, това създава вълна на доверие, който се разпростира и върху сделките с клиенти. Хората предпочитат да купуват от марки, на които имат доверие.

Една седмична публикация в социалната емисия на LMS за това, което се случва на корпоративно ниво, ще вдъхнови екипа ви.

50% от служителите казват, че споделянето на информация и данни от страна на шефовете има значително положително въздействие върху производителността и мотивацията.

Проучванията, споделени от Forbes, показват, че служителите смятат прозрачността за фактор номер едно при определяне на щастието на работното място.

 1. Давайте пример като лидери

Организационната култура трябва да се възпитава. А културата започва от върха на организацията.

Лидерите трябва видимо да демонстрират, че вярват в основните убеждения на организацията. Бихте могли да направите това с видеоклип на вашия главен изпълнителен директор в началото на програмата за обучение.

89% от работниците, които имат подкрепата на ръководството, са по-склонни да препоръчат компанията като добро място за работа.

35% от милениалите казват, че силното лидерство определя добрата работна култура.

52% от професионалистите в областта на човешките ресурси посочват липсата на подкрепата на ръководството като най-голямата пречка за укрепване на културата.

 1. Осигурявайте редовна обратна връзка

Служителите се нуждаят от редовна и балансирана обратна връзка, ако искат да приведат работата си в съответствие с вашата организационна култура. Една среща веднъж годишно просто не е достатъчна! Трябва да давате стимул на поведението, което съответства на вашите ценности, и да развиете областите, които се нуждаят от подобрение.

68% от служителите, които получават точна и последователна обратна връзка, се чувстват удовлетворени от работата си.

89% от ръководителите на човешки ресурси смятат, че обратната връзка с колегите и редовните проверки повишават организационната култура.

 1. Ангажираност и значение на целите в организацията

Не е достатъчно да изисквате ангажираност от служителите, защото им плащате заплата. Те трябва да вярват, че работят за някаква по-висша цел.

88% от предприятията се стремят да подобрят ангажираността на служителите.

Високо ангажираните служители са повече от три пъти по-склонни да направят нещо добро за компанията си, което не се очаква от тях.

 1. Въведете игровизация

Възстановете славата на фирмената си култура, като превърнете скучните обучителни материали в забавни занимания за служителите си. 

Геймификацията ще поддържа нивата на мотивация на служителите високи, а обучаемите ще се връщат за още. Те ще искат да печелят  значки и XP, за да претендират за заслужени права над колегите си в класацията. Това е идеалната среда за укрепване на организационната ви култура. Но какво знаем ние? Ние сме само доставчик №1 за игровизиран LMS!

Изследване на Aberdeen Group откри, че организациите, които внедряват игровизация, подобряват ангажираността с 48%.

На 95% от служителите им харесва наличието на елементи на геймификация в работата им.

 1. Възнаграждавайте служителите си

Награждавайте служителите си за действия, които най-добре представят организационната култура, към която се стремите. Това ще намали и текучеството, което ще даде на организационната ви култура допълнителна ценност. И така, какво чакате? Започнете да награждавате служителите си!

Компаниите, които са в първите 20% по отношение на изграждането на "богата на признания култура", имат 31% по-нисък процент на напускане и текучество.

90% от мениджърите по човешки ресурси са съгласни, че наличието на ефективна програма за признание и възнаграждение помага за постигането на бизнес резултати.

 1. Поставете предизвикателство

Предлагайте предизвикателства и възможности за развитие. Това позволява на служителите ви да разберат, че инвестирате в тях. На свой ред те ще бъдат лоялни към вашата организационна култура. 

Поставянето на предизвикателства също така увеличава удовлетворението от работата, тъй като служителите придобиват по-голяма увереност в своите умения и способности.

76% от милениалите смятат, че възможностите за професионално развитие са един от най-важните елементи на фирмената култура.

Служителите, които получават възможност да се развиват непрекъснато, са два пъти по-склонни да заявят, че ще прекарат кариерата си в компанията

 1. Насърчавайте взаимното, социално обучение

Накарайте служителите си да участват в популяризирането на фирмената ви култура. Чрез подходящата платформа за обучение служителите могат да се чувстват овластени да учат и да споделят информация помежду си.

Знаете ли, че 20% от ученето се осъществява чрез наблюдение на другите? Запознайте новите служители с вашата страхотна култура с помощта на техните колеги. Със силата на социалното обучение новата информация се споделя лесно.

Поведението също се усвоява лесно, без да е необходимо да го практикувате. По-голямото участие означава по-голяма ангажираност. Печелят всички служители и вашата организация!

Подходите за социално обучение имат възвръщаемост на инвестициите 75:1 спрямо традиционното уеб-базирано обучение.

58% от специалистите по L&D искат да въведат социалното обучение в своите технологии за онлайн обучение.

Двата най-добри метода, чрез които средностатистическият служител научава най-много, са "Опитът на работното място" (45%) и "Работа в мрежа" (30%).

 1. Изграждане на забавни спомени и ритуали

Използвайте игри и дейности за сплотяване на екипа, за да заредите екипите си с енергия. Празнувайте взаимно успехите си. Провеждайте състезания. Насърчавайте почивките. Има много неща, които можете да направите, за да създадете добро настроение на работното си място. Това ще донесе на организацията ви повече точки и ще спомогне за развитието на организационната ви култура.

Един от начините да направите това е чрез социални клубове, където хората могат да общуват и да изграждат приятелства. Не позволявайте на отдалеченото работно пространство да спре една страхотна възможност за сближаване! Включете техники за игровизация в тези социални клубове, за да укрепите връзките между служителите и да помогнете за създаването на забавни спомени.

Многобройни проучвания потвърждават силното влияние на емоциите върху ученето и постиженията. Следователно подхранването на положителни емоции на работното място разкрива най-доброто у служителите ви, което води до повишена мотивация и удовлетвореност.

Емоционалните събития (като например забавните спомени) се помнят по-ясно и за по-дълъг период от време, отколкото неутралните събития.

Приятелствата на работното място ви правят седем пъти по-ангажирани с работата си.

 1. Реализирайте гъвкава работна култура

Установено е, че възприемането на гъвкава работна култура подобрява морала и производителността на служителите.

Културите, основани на взаимно доверие, процъфтяват. Като включвате гъвкавост и подвижност в работните графици и модели, това изпраща сигнал, че имате доверие на служителите си. Това от своя страна насърчава лоялността и повишава нивата на ангажираност и мотивация.

Проучване на Mckinley показва, че 55% от служителите очакват гъвкавите работни практики да бъдат част от пакета им с придобивки.

Хората в компаниите с високо доверие съобщават за 74% по-малко стрес, 106% повече енергия на работното място, 50% по-висока производителност, 13% по-малко болнични дни, 76% по-голяма ангажираност, 29% по-голяма удовлетвореност от живота си и 40% по-малко прегаряне.

Наличието на гъвкава работна култура изгражда положителен имидж, което води до по-висока възвръщаемост на инвестициите при набиране и задържане на служители.

 1. Приемайте многообразието и приобщаването

Развиването на разнообразно и приобщаващо работно място насърчава култура, съсредоточена върху зачитането на различията с достойнство и уважение. Това кара всеки да се чувства комфортно и добре дошъл.

За да насърчите наистина разнообразието, не е достатъчно просто да признаете различията. Става въпрос за признаване на стойността на всеки служител, неговите уникални качества и индивидуален принос. Използването на методи, които намаляват дискриминацията и предразсъдъците, също помага за насърчаване приобщаването.

Когато направите това, можете наистина да привлечете и да използвате знанията и уменията, които разнообразната работна сила може да донесе на вашата организация.

Компаниите, които осигуряват равни възможности за всички и наемат служители с оглед на многообразието, отчитат 18,5% по-висока годишна възвръщаемост в сравнение с компаниите, които не го правят.

Проучванията показват, че компаниите, които имат служители от различни раси, имат 15 пъти повече приходи от компаниите, които нямат разнообразни екипи.

 1. Социализирайте новите служители

Ако сте смятали, че формалните програми за въвеждане в работата са достатъчни, тогава трябва да помислите отново. Запознаването на новите служители с културата на вашата компания изисква много повече от това. Всъщност сърцевината на фирмените норми не се осъществява чрез формално обучение. Те се научават чрез неформален обмен между новите служители и колегите.

Именно тук се проявява важността на процеса на социализация. Той подчертава влиятелната роля на колегите и ръководителите за ефективното социализиране на новопостъпилите служители.

Изследвания установяват, че първите впечатления остават трайни. Това е още по-вярно, когато става въпрос за групи. Сега е моментът да предоставите на най-добрите си служители възможност за социализация с новопостъпилите. По този начин увеличавате шансовете да създадете възможно най-доброто впечатление с помощта на екипа си.

Задържането на служителите се увеличава с 82% с помощта на отлична програма за подбор на служители.

58% от организациите съсредоточават вниманието си върху процесите и документите при набиране на служители. Не бъдете част от тази статистика. Фокусирайте се върху служителите си и тяхната нужда бързо да се приобщят към компанията и вашата култура.

 1. Защита на благосъстоянието на служителите

Щастливите служители са запазената марка на това, което прави фантастичната фирмена култура. Като култивирате работна среда, съсредоточена върху благосъстоянието на служителите, създавате атмосфера на доверие и подкрепа. Когато служителите се чувстват обгрижвани, те стават по-ангажирани и ангажирани с ценностите на вашата компания. Те дори биха могли да станат посланици на вашата култура като сплотяват духа на екипа и предават ценностите на своите колеги.

Повишеното чувство за благополучие повишава производителността с 31% и вдъхва 59% повече лоялност на служителите.

60% от работодателите виждат положителното въздействие на програмите за благосъстояние на служителите върху задържането им. Освен това 61% смятат, че те подобряват ангажираността и общата производителност.

 1. Изграждане на култура на високоефективно учене

Зад всеки успешен бизнес стои високоефективна организация, която инвестира в обучението и развитието на своите екипи. Всъщност е пет пъти по-вероятно топ компаниите да имат обширна култура на учене в сравнение с компаниите с ниски резултати.

Изграждането на високопроизводителна култура на учене означава да се развиват служители, които са силно ангажирани и проактивни в целите си за развитие. Това е и култура, при която екипите активно участват в споделянето на знания и социалното учене.

86% от служителите оценяват това, че работодателите им предоставят възможности за обучение.

Служителите в компании с висока ефективност участват в споделянето на знания четири пъти повече от тези във фирми с по-ниска ефективност.

Служителите, подкрепяни в обучението си от своите компании, е 83% по-вероятно да се чувстват по-щастливи в работата си.

  Създайте силна работодателска марка с нашето обучение Изграждане на работодателска марка.

Заключителни думи

Основата на успешния бизнес е силният екип, мотивиран от отлична фирмена култура. Още повече като се има предвид днешното модерно работно място, определяно от глобални и разнообразни екипи, нарастваща несигурност и развиващи се тенденции в работата. Ето защо не е изненадващо, че за много компании е предизвикателство да създадат и запазят правилната култура, която да поддържа бизнеса в дългосрочен план.

Разберете как да създадете успешна работодателска марка.

Свързани статии