+359 2 850 53 64

Корпоративна и социална отговорност

Как развиваме нашата КСО

Корпоративната и социална отговорност е важна за дългосрочното бизнес развитие на НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД

НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД: Корпоративна и социална отговорност

В НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД Управителят и собственик носи цялостна отговорност за корпоративната социална отговорност ("КСО). Организацията се опитва да съчетае чувството за обща цел, включвайки основни практики и ценности, като същевременно насърчава и дава възможност на отделните служители, бизнес звена и офиси да осъществяват инициативи, специфични за техните местни условия и приоритети. НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД се стреми да работи в съответствие с Десетте принципа на Глобалния договор на ООН ("UNGC") - ръководни принципи за корпоративна устойчивост, които обхващат правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията.

Бизнес етика и почтеност

НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД насърчава култура на честност, почтеност, доверие и уважение и от всички членове на персонала се очаква да работят по етичен начин във всички свои взаимоотношения, независимо дали са вътрешни или външни. Ние не толерираме поведение, което противоречи на това или което може да доведе до увреждане на репутацията на предприятието. За да постигнем това, сме въвели редица политики и корпоративно обучение, които обхващат борбата с подкупите и корупцията, етиката и борбата със съвременното робство.

Хора и ангажираност

НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД зависи от качествата и уменията на своите служители, а ангажираността на хората играе важна роля за бизнес успеха.

Комуникации

Осъществяваме редовна комуникация с нашите служители, като ги държим информирани за бизнес дейностите, промените в практиките и процедурите, както и за бизнес резултатите.

Обучение и развитие

НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД инвестира в обучението и развитието на своя персонал чрез вътрешно организирани събития за споделяне на знания, външни курсове и вътрешен портал за персонала. НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД разполага със специален екип, който разработва индивидуални програми за обучение на персонала, използвайки собствения опит и решения за обучение. Програмите за обучение през годината включваха цялостна програма за обучение по Общия регламент за защита на данните ("GDPR"), която включваше инфографики,  онлайн ресурси и електронно обучение. В рамките на тази програма беше постигнат 100% процент на участие.

Стимули

Представянето на служителите е съобразено с целите на Фирмата чрез процеса на годишен преглед на представянето и чрез програмите за стимулиране на НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД. Всички служители на НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД имат право на комисионна или бонуси за постигнати резултати, свързани с постигането на стратегическите цели на Фирмата. НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД също така връчва редица награди, за да признае, наред с други неща, изключителни постижения в областта на иновациите на продукти и услуги и инициативи за кръстосани продажби.

Разнообразие и приобщаване

Политиките за наемане на работа на НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД са недискриминационни по отношение на възраст, пол, националност, етнически или расов произход, сексуална ориентация или семейно положение. НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД надлежно разглежда всички кандидатури и осигурява обучение и възможност за кариерно развитие, когато това е възможно. Не се подкрепя дискриминация под каквато и да е форма, положителна или отрицателна, и всички назначения се основават единствено на заслугите.

Околна среда

Политиката на НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД по отношение на околната среда е да гарантира, че разбираме и ефективно управляваме действителното и потенциалното въздействие на нашите дейности върху околната среда. Дейността на Фирмата се извършва така, че да се поддържа съответствие със законовите изисквания, свързани с околната среда в областите, в които Фирмата извършва своята дейност. През периода, обхванат от настоящия доклад, на НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД не е налагана глоби или санкции, нито е била разследвана за нарушения на екологичните разпоредби.

Здраве и безопасност и злополуки

НИТ-НОВИ ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД се стреми да гарантира, че работната среда е безопасна и благоприятства за здрави, сигурни и доволни служители, които могат да съчетават работата и семейните си ангажименти. Фирмата има политика за здравословни и безопасни условия на труд, която се преразглежда редовно от Управителния съвет, има функционираща група по  ЗБУТ , която отговаря за прилагането на политиката за здравословни и безопасни условия на труд и околната среда и за мониторинга на нашите усилия в областта на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.