+359 2 850 53 64

Курс Здравословни и безопасни условия на труд

Какви са рисковете на работното място и как да се предпазите от тях?

На всяка работа, независимо от сферата на дейност, съществуват рискове за служителите, които могат да доведат до негативни последици. Научете основните правила за безопасни условия на труд.

Ежедневните работни дейности могат да са свързани с определени рискове както за служителя, който ги извършва, така и за останалите служители, които работят в организацията. Най-добрата защита за предотвратяването на подобни рискови ситуации е добрата осведоменост на всеки служител и отговорното отношение на работното място.

Разберете кои са най-честите източници на риск в офиса и препоръките за безопасно поведение на работното място.

В обучението ще намерите много полезни съвети и правила за постигане на здравословни и безопасни условия на труд.

 

Програма за обучение на Курс Здравословни и безопасни условия на труд

Въведение

Рискове на работното място

 • Контрол на риска
 • Безопасно поведение
 • Какви са най-честите източници на риск  в офиса
 • Как да започнете деня комфортно и безопасно
 • Други причини за инциденти на работното място
 • Препоръки за безопасно поведение

Фактори на работната среда

 • Осветеност
 • Микроклимат
 • Шум
 • Работа с видеодисплеи

Полезни съвети за работното ежедневие

 • Движение
 • Ходила, колене и крака
 • Гръб, ръце и рамене
 • Очи
 • Настройки на монитора
 • Полезни съвети за работа с мишката и клавиатурата
 • Работа с принтери и фотокопирна техника
 • Основни правила при експлоатация на офис обзавеждане и мебели
 • Общи правила при работа с електрически уреди

Знаци за безопасност на труда и противопожарната охрана

 • Основни видове знаци за безопасност на труда
 • Противопожарна охрана
 • Аварийни изходи

Оказване на долекарска помощ

 • Първа долекарска помощ
 • Долекарска помощ при счупена кост
 • Долекарска помощ при нараняване и кръвотечение
 • Долекарска помощ при инцидент с ток
 • Долекарска помощ при попадане на чуждо тяло в окото

Действия при екстремни ситуации при инциденти на работното място

 • Пожар
 • Земетресение

Стрес на работното място

 • Основни източници на стрес на работното място
 • Как да намалим източниците на стрес на работното място

Тест към обучението -при успешно преминаване ще получите сертификат за преминато обучение "Здравословни и безопасни условия на труд"

 

От какво произтича необходимостта от обучение за безопасност на работното място

Необходимостта от обучение за безопасност на работното място в България произтича от законодателните изисквания, които са наложени в рамките на Европейския съюз.

Като част от законодателната рамка за здраве и безопасност на работното място в България, всички работодатели са задължени да предприемат необходимите мерки за защита на здравето и безопасността на своите служители. Това включва изграждане на безопасни условия за работа, предоставяне на необходимата защитна екипировка, като и обучение на персонала за безопасното изпълнение на техните задачи.

Обучението за безопасност на работното място е важно, защото намалява риска от инциденти и злополуки, свързани с работата. Това не само подобрява здравето и безопасността на служителите, но също така подобрява производителността и ефективността на работните процеси.

Освен законодателните изисквания, обучението за безопасност на работното място също е необходимо за изграждане на култура на безопасност в работната среда. Това помага да се установят добри практики за безопасност и да се поддържа постоянно високо ниво на осведоменост и внимание към опасностите на работното място.

Кои закони и наредби касаят обучението по безопасност на работното място


Обучението по безопасност на работното място в България е регулирано от редица закони и наредби, включително:

Закон за здравето и безопасността при работа - този закон определя правата и задълженията на работодателите и работниците в областта на здравето и безопасността при работа, както и изискванията за обучение на работниците в тази област.

Наредба № 3 от 26.05.2004 г. за реда за организиране и провеждане на обучение на работниците по въпросите на здравето и безопасността при работа - тази наредба определя подробни изисквания за организиране, провеждане и документиране на обучението по здраве и безопасност при работа.

Наредба № 4 от 12.05.2004 г. за минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на работното място - тази наредба определя минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на работното място, включително изискванията за обучение на работниците.

Закон за труда - този закон регулира общите условия на труд, включително правата и задълженията на работодателите и работниците в областта на здравето и безопасността при работа.

Тези закони и наредби са сред основните законодателни документи, които регулират обучението по безопасност на работното място в България. Освен тях, има и други редовни или временни актове, издадени от компетентните органи, които могат да уточняват и допълват изискванията за обучението по безопасност на работното място.

 

 

 

Научете повече за необходимостта от онлайн обучение за безопасност на работното място.

Заинтригувахме ли те? Запиши се за онлайн курса „Здравословни и безопасни условия на труд“ още сега!