+359 2 850 53 64

Система за електронни обществени поръчки

АОП с проект за система за електронни поръчки

От МФ съобщиха, че Агенцията за обществени поръчки публикува за публично обсъждане проект за техническа спецификация на обществена поръчка за разработване, внедряване и поддръжка на национална електронна уеб базирана платформа за обществени поръчки.

Идеята е в системата да се публикува информация за възлагателния процес на обществените поръчки на всички етапи от неговата реализация. Всички Възложители ще бъдат задължени да използват системата за електронни обществени поръчки, а самата услуга ще е достъпна за потребителите по всяко време на денонощието. 

Реализацията на този проект бе наложена от разпоредбите на новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) и съпътстващия го Правилник за прилагане, който влезе в сила на 15 април 2016г.

Системата за електронни обществени поръчки трябва да отговаря на няколко основни изисквания:

• да е съвместима с общодостъпни продукти на информационни и комуникационни технологии за масова употреба;

• да спазва всички изисквания за оперативна съвместимост в рамките на електронното правителство на Република България;

• да регистрира и проследява в реално време всички действия, свързани с процеса на електронното възлагане на обществените поръчки;

• да гарантира разпознаваемостта на участниците;

• да гарантира целостта на документите;

• да гарантира достъпа до документите само от оправомощени лица.