+359 2 850 53 64

Защо имаме нужда от теория при дизайна на онлайн обучение?

5 водещи модела за дизайн на електронно обучение

В настоящата статия ще представим пет водещи теоретични модели за дизайн на онлайн обучение, които са доказали своята ефективност в практиката. Теоретичната база в тази сфера е широка, a целта ни е да илюстрираме връзката с избора на подход за дизайн.

Предстои ви да започнете вашия първи дизайн на онлайн обучение и се чудите от къде да започнете? Или може би вече имате натрупана практика, но не сте сигурни как да подобрите резултатите?


Ето къде теорията за дизайн на онлайн обучение може да ви бъде от полза. С професионалното съдействие на инструкционния дизайнер, тя може да се превърне във вашето ефективно оръжие за усъвършенстване на елeктронното ви обучение във всеки етап от неговото провеждане.

За въвеждане в темата, погледнете тук.


Задължителна ли е теорията за дизайн на електронно обучение?


Дизайнът на електронно обучение се характеризира със сериозна теоретична основа, която е част от образователното знание. Поради интердисциплинарната си същност, тя може да включва елементи от педагогическите, поведенческите, когнитивните, социалните, философските и дори точните науки.

Често това знание формира част от професионалната характеристика на инстукционния дизайнер. Ако търсите такъв специалист, не се колебайте да ни потърсите.

Някои от ползите от познаване на теориите за дизайн (известни още като модели на педагогически или инструкционен дизайн) включват:

• Взимане на мотивирани решения за избор на методология за реализиране на онлайн курс;
• По-добър инструментариум за адресиране на нуждите на обучаемите;
• По-добра подготвеност за осигуряване на ефективността на електронното обучение.

Макар и не задължителен, общият ви поглед към възможните теоретични подходи за дизайн на онлайн обучение би разширил съществено информирания избор, който можете да направите.
A ето и кои са част от водещите теоретични подходи за дизайн на онлайн обучение.


Основни модели за дизайн на електронно обучение


Както вече споменахме, теоретичната рамка в тази област е неизчерпаема и често тя се реализира чрез моделите за инструкционен дизайн. В секцията по-долу представяме накратко някои водещи модели за дизайн на онлайн обучение, които прилагат различна теоретична основа.

1. Моделът ADDIE

Моделът ADDIE се е утвърдил като една от водещите цялостни методологии в дизайна на ефективни онлайн обучения. По своята същност се състои от пет фази, началните букви на английски, на които формират и името му:
• Analysis – включва определяне на целевите групи и очакваните резултати;
• Design – състои се от избор на методи, дейности и съдържание, които да посрещнат нуждите на обучаемите;
• Development – включва избор и разработване на учебни материали в различни формати;
• Implementation – реализира се в публикуване на курса онлайн;
• Evaluation – изразява се в оценка на обратната връзка на обучаемите.
Повече за модела и насоки за неговото практическо прилагане - тук.

2. Теория на Мерил

Основополагаща характеристика на този подход е поетапното учене, което се реализира чрез работа върху конкретен проблем. Това позволява обучаемите да бъдат активно ангажирани със самото електронно обучение, което е предпоставка за постигане на по-добри резултати.
Включва фазите: демонстрация чрез пример, прилагане чрез разрешаване на проблем, активиране чрез намиране на сходно приложение и интеграция с практическото и общо знание. За допълнителна информация за начина на прилагане на модела вижте тук.

3. Моделът SAM


Представлява съвременен и широко приложим „agile“ модел за дизайн на онлайн обучение, който позволява дизайнерът да променя текущо онлайн курса въз основа на обратната връзка от участниците. Това дава възможност за усъвършенстване на обучението във всички етапи на процеса, което повишава ефективността му.
Моделът SAM принадлежи към цикличните модели, които се реализират чрез итерации (работа чрез повтаряеми малки стъпки). Те най-често включват цикъла „анализ-дизайн-разработка“. Името му отново е съкращение от английски от „Successive Approximation Model“.
Вижте повече тук.


4. Таксономия на Блум


Този подход се основава на една от най-старите когнитивни теории, които изучават формирането на познание. Фокусира се върху изграждане на когнитивните способности, които са ангажирани в процеса на учене. Последните са структурирани в йерархия, където по-високите нива в таксономията включват всички умения от по-ниските нива.

Източник: еLearning, Христо Тужаров


5. Теория за индивидуализация


Както подсказва самото име, фокусът при тази теория е върху отделния обучаем и индивидуалния начин, по който той учи. Един от най-известните начини на реализация на теорията се свързва с методологията на Келър План, който формулира четири основни принципа на индивидуализация:
- автономно усвояване на знания, основано на самостоятелна подготовка;
- оценка на знанията след всеки модул за проверка на наученото;
- разработване на писмени материали или презентации по темата;
- модерация от учебни фасилитатори за оказване на подкрепа и социално включване на обучаемите.

Други подходи за дизайн на онлайн обучение и използване на дизайнер на онлайн обучение


Други по-известни теоретични рамки за дизайн на онлайн обучение залагат на важността на проектния или социален аспект при ученето, на „учене чрез правене“, ситуационно усвояване на знания или други.


Заключение

Теорията в областта на дизайна на онлайн обучение комбинира елементи от различни дисциплини. Независимо че всеки модел използва доказан инструментариум за дизайн, той разглежда обучението под определен ъгъл за постигане на конкретна цел.
В практиката, теоретичните съображения и изборът на рамка на дизайн могат да бъдат подпомогнати от инструкционния дизайнер. Той от своя страна предлага експертното си мнение спрямо конкретните цели на курса.
Оставаме на разположение, ако имате нужда от съдействие за стартиране на своя онлайн курс.

Свързани статии