+359 2 850 53 64

Мениджърски умения

Мениджърите и изкуството да се управлява

За успеха на мениджмънта е необходимо умението за ясна и открита комуникация, изказването на благодарност, мотивацията на екипа, признаването на грешките и най-вече непрекъснатото шлайфане на уменията за мениджмънт.

Какво представлява мениджъра?


Определението за мениджър е човек, който отговаря за контрола и мотивацията на служителите и за управлението на прогреса на организацията. Пример за мениджър е лицето, което отговаря за обслужването на клиенти, което се занимава със спорове с клиенти, и което наблюдава и контролира служителите за обслужване на клиенти. Има различни мениджъри: офис мениджър, мениджър продажби, проджект мениджър, продуктов мениджър, маркетинг мениджър, финансов мениджър и др. Най-важното за успешното изпълнение на задълженията си мениджърите могат да получат чрез подходящи бизнес курсове.

Какви умения трябва да притежава мениджърът, за да се справи с предизвикателството да ръководи хората

Вижте например поуката за мениджърите в книгата на Сун Дзъ "Изкуството на войната". Това е една интересна история за Сун Дзъ, китайски генерал и майстор-стратег през 500 г. пр. Хр. Книгата му "Изкуството на войната" е един от най-уважаваните трактати по стратегия и задължително четиво за висшите офицери от повечето въоръжени сили в света. Както знаем, бизнесът е възприел много от военните по отношение на стратегията, логистиката, управлението и операциите от Втората световна война насам. Така че това бижу от 13 глави, само около 10 000 думи, е препоръчително четиво за курсовете по стратегия за напреднали в областта на управлението.

В книгата е включена история, в която има ценен урок за мениджърите за управлението и даването на инструкции. Императорът, заинтригуван от книгата на Сун Дзъ, го извиква в двореца си и го предизвиква да приложи теориите си на практика. Моли го да обучи 180-те му наложници, така че те да се превърнат в елитна бойна сила за личната му защита.

Сун Дзъ нарежда на жените да се подредят в две линии и поставя начело на всяка група по две от любимите наложници на императора като водачи. Той им обяснява, че когато дава заповеди ("марш напред", "обърни се" и т.н.), всички до една трябва да се подчинят. Накрая ги пита дали са разбрали указанията и след потвърдителното им кимване, тренировката започва. Случва се така обаче, че заповедите на Сун Дзъ биват посрещнати със смеха на наложниците. Той спокойно казва, че ако заповедите не са ясни, виновен е генералът, след което повтаря указанията. Резултатът е същият - жените отново започват да се кикотят. Тогава Сун Дзъ казва, че в случай, че инструкциите са ясни и не се спазват, тогава проблемът е при офицерите. Той заповядва на стражата да обезглави водачите, начело на двете групи, като не обръща внимание на гръмките молби на императора да ги пощади. Когато екзекуциите са изпълнени, наложниците започват да изпълняват следващите команди перфектно!

Поуката, която Вие, в ролята си на менидждър, можете да си извадите от тази история, е проста. Ваша отговорност е да се уверите, че заповедите Ви са ясни и разбираеми. Ако това не се случи, вината е Ваша. Ако пък са съвсем ясно зададени, причината за проблемите идва от служителите. Разбира се, има и други начини да въведете ред, вместо да обезглавявате подчинените си. Да давате нареждания на хората си изглежда много просто и елементарно умение, но е изненадващо, че дори опитни мениджъри дават двусмислени и неефективни заповеди, които в последствие водят до големи кризи.

Може би си мислите, че указания обикновено се дават на неопитните служители или на стажантите, но това невинаги е така. Висококомпетентните и квалифицирани професионалисти също се нуждаят от правилни наставления за успешното изпълнение на критични задачи с висока стойност.

Най-просто казано, управленските умения са знанията и способностите на хората на ръководна длъжност да изпълняват някои специфични управленски дейности или задачи. Тези знания и умения могат да бъдат научени и практикувани. Те обаче могат да бъдат придобити и чрез практическо изпълнение на необходимите дейности и задачи.

Какво прави мениджъра или каква е работата на мениджъра?

Ето най-важните функции на мениджъра:

Функциите на мениджъра са различните роли, които той изпълнява в организацията. Мениджърът е отговорен за всички събития във фирмата и се отчита пред ръководството. Седемте основни роли, изпълнявани от мениджъра, са.

Планиране

Организиране

Подбор на персонал

Ръководство/Лидерство

Координиране

Докладване

Бюджетиране

Контрол

 

Каква е ролята на мениджъра

Нека сега да видим какви точно са тези роли и тяхното значение. Започваме с първата роля.

Планиране - Основната стъпка, необходима за всеки проект, независимо дали е голям, или малък, е етапът на планиране. Мениджърът трябва да планира графика и да даде указания за това как да бъде изпълнена задачата с всички необходими подробности, но също така трябва да има резервен план за по-нататъшни действия, в случай че първоначалната идея се обърка. Пример - има нов проект, как да започне, какъв човешки ресурс е необходим, какви ресурси са нужни и т.н. Всичко трябва да бъде планирано.

Организиране - След това идва частта с организирането, където мениджърът трябва да синхронизира и трябва да се увери, че всичко върви по план. Всичко трябва да работи според плана, а ако не е така, мениджърът трябва да проучи проблема и да направи така, че той да функционира според плана. Пример - необходим е софтуерен тестер, затова организира мястото, датата и часа за провеждане на интервю с кандидатите, отговарящи на изискванията за длъжността.

Подбор на персонал - С прости думи, подборът на персонал означава групиране на хората в различни екипи и разпределяне на различни задачи между тях. Ако членовете на екипа имат някакви спорове, тогава членът на екипа трябва да докладва на ръководителя на екипа, който ще го предаде на мениджъра и проблемът ще бъде решен. Пример - Събиране на нов екип за нов проект.

Ръководство/Лидерство - Отговорност на мениджъра е да ръководи служителите във всички ситуации, за да се избегнат конфликти и забавяне на изпълнението на задачите. Мениджърът трябва да ръководи служителите, така че те да получат ясна представа за това какво трябва да се направи и как да се направи. Пример - един екип се нуждае от ръководител, който да се грижи за всяка изпълнена, в процес на изпълнение или прекъсната задача.

Координиране - Това означава да се обединят всички служители, като се създадат ефективни взаимоотношения и те се чувстват комфортно да споделят свободно своите възгледи и проблеми. Пример - координиране на графика за даден проект.

Докладване - Ръководителят трябва да поддържа актуална информация за всички текущи задачи и единствено той е отговорен за докладването на актуализираното състояние на висшестоящите органи, докато всички служители са длъжни да докладват на ръководителя. Пример - информиране на съответните директори за напредъка по съответните проекти.

Бюджетиране - Задачата трябва да бъде изпълнена в рамките на дадения срок, както и да бъде икономически ефективна. Мениджърът трябва да е двойно по-сигурен, че цялата сума, инвестирана в проекта, не надвишава дадения бюджет, а в случай на дисбаланс мениджърът по бюджетиране трябва да докладва на ръководството. Пример - ако бюджетът позволява да се назначат трима служители, то не може да се назначат петима служители за изпълнение на задачата.

Контролиране - Последната, но разбира се не и най-маловажната роля, която играе мениджърът, е да контролира всичко. Независимо дали става въпрос за бюджета, или за разпределението на ресурсите, всичко трябва да е в ред. Пример - Не може всички членове на екипа да получават отпуск в един и същи ден, тъй като това се отразява на изпълнението на работата.

 

Кои са най-важните предизвикателствата пред мениджъра

Видяхме различните роли, които мениджърът трябва да изпълнява, за да поддържа баланса на работния процес в организацията. При всички тези отговорности има някои трудни предизвикателства, с които мениджърът трябва да се справи, докато се опитва да балансира всичко. Следват някои предизвикателства, с които трябва да се справи мениджърът:

Управление на разнообразието на работната сила - Мениджърът не трябва да създава или насърчава дискриминация сред служителите. Служителите с различен произход, култура и етническа принадлежност трябва да бъдат третирани като равни, а възнагражденията трябва да се дават само въз основа на работата.

Подобряване на качеството и производителността - Единствената отговорност на мениджъра е да увеличи производителността, без да пречи на качеството. 

Цялостно управление на качеството - Това е постоянно съсредоточаване върху удовлетворяването на клиентите чрез подобряване на организационния процес.

Процес на инженеринг - Фокусиране върху производството на продукта, така че качеството да не бъде застрашено.

Реакция при недостиг на работна сила - Ако има недостиг на работна сила тогава мениджърът трябва бързо да реагира за решаване на този проблем, като организира необходимата работна сила, така че да не се забави доставката на продукта.

Елиминиране на недостига на работна ръка - Мениджърът трябва да предприеме бързи действия, ако има недостиг на работна ръка, и да се подсигури с резервни планове, така че да няма недостиг на работна ръка в бъдеще.

Подобряване на обслужването на клиентите - Мениджърът е изправен пред предизвикателството постоянно да подобрява обслужването на клиентите, за да оцелее в постоянно конкурентната среда.

Подобряване на етичното поведение - Мениджърите трябва да се уверят, че служителите се държат правилно и поддържат добрия тон в компанията. Това са няколко основни предизвикателства, с които се сблъсква мениджърът, докато се опитва да завърши даден проект. За да запази баланса между професионалния и личния живот и за подобряване на организацията, мениджърът трябва да се опита да реши тези предизвикателства на ниво. На първо място ще поставим умението за успешна комуникация с подчинените и с по-висшестоящите от него.

 

Умения на ефективния мениджър

От всички умения, които са Ви необходими, за да сте успешен ръководител, ефективната комуникация е може би най-важното, но най-трудното за усъвършенстване. Това е така, защото комуникацията не е само едно умение. Всъщност това е сложен набор от умения, които се надграждат едно над друго.

Независимо дали сте нов мениджър, чувствате се комфортно в ролята си, или сте амбициозен главен изпълнителен директор, изграждането на тези умения ще Ви помогне да ръководите членовете на екипа, да работите в сътрудничество с цялата организация и да управлявате нагоре.

Ето преглед на всяка група умения, като се започне от най-основните:

Междуличностните умения са тайната съставка, която изгражда успешната комуникация.

Знанието как да ангажирате успешно членовете на екипа и да изграждате взаимоотношения с началниците и колегите може да е равно на Вашия успех или провал.

Четирите основи на комуникацията са:

 1. Умение за слушане;
 2. Умение за предаване на информация;
 3. Адекватна реакция;
 4. Умения за говорене и устно общуване.

Уменията за работа в екип Ви помагат да ръководите по-ефективно групи и да работите в екип както във формална, така и в неформална среда. Трябва да овладеете както уменията за общуване с всеки от екипа, така и да знаете как да улеснявате ефективното общуване в група.

Това означава, че са Ви необходими мениджърски умения за :

 • Умения за водене на преговори;
 • Умения за разрешаване на конфликти;
 • Умения за комуникиране на целите;
 • Познаване на членовете на екипа;
 • Използване на електронна поща и други технически умения, като тези са организиране на срещи онлайн , работа със софтуер за управление на проекти и др.

Уменията за разбиране Ви позволяват да предавате Вашето знание и разбиране на хората, които работят с Вас - да довеждате посланията на лидерите до всеки от екипа и да се уверявате, че членовете на екипа разбират стратегията и целите на компанията. За да постигнете това, трябва да знаете как да предавате информация, да влияете на убежденията и да мотивирате служителите да вършат работата си по най-добрия начин.

Тези умения са:

 • Умения за разказване на истории с цел по-добра комуникация;
 • Придаване на релевантност на информацията;
 • Умения за убеждаваща комуникация и улесняване на диалога;
 • Умения за писане и създаване на документи, делова кореспонденция;
 • Умения за коучинг;
 • Умения за презентиране;

Уменията за управление на процеси Ви помагат да създавате и прилагате по-ефективно бизнес процеси, които оказват влияние върху ефективността на компанията.

Те включват:

 • Как да направим срещите полезни;
 • Комуникиране на резултатите;
 • Умения за интервюиране;
 • Умения за освобождаване на персонал.

Уменията за ръководене са на върха на йерархията на комуникационните умения. От високоефективните мениджъри се очаква да демонстрират лидерски качества.  И тъй като комуникацията е неразделна част от това да бъдеш ефективен лидер, най-добрите мениджъри притежават изключително силни умения за междуличностно общуване, което им позволява да бъдат ефективни в:

 • Комуникиране на промени;
 • Мотивиране на служителите;
 • Постигане на консенсус;
 • Спечелване на подкрепата на ръководството.

Технически умения са уменията, които мениджърът притежава като специалист в дадена област. Тези умения са нужни за изпълнението на неговата работа в избраната професия. Техническите умения включват например работа с компютър, машини, софтуер и подобни, но също тук са знанията и уменията за добри продажби, дизайн, позициониране на пазара на продукти и услуги. Техническите умения могат да се определят като усвоени компетенции или качества в дадена работа или обучение. Мениджърите използват тези умения всеки ден. Те трябва да могат да предадат тези умения както на своите служители, така и на по-високостоящи от тях. Може да се каже, че в повечето случаи хората стават мениджъри именно заради тези умения и затова, че са добри в своята работа. На днешно време не на последно място са и дигиталните умения. Те вече са неизменна част от менидмънта в предприятията. Можете ли да си представите мениджър без смартфон или друго устройство за онлайн комуникация?

Техническите умения са първото стъпало в развитието на добрия мениджър. Когато мениджърът се развива на по-високо ниво в мениджмънта, тези умения стават все по-малко важни за неговата работа, защото той може да намери хора с такива умения, които да му помагат.

Концептуални умения са уменията свързани с това как мениджърът възприема, разбира и анализира нещата от цялата картина на проблема или ситуацията. Тук се включват и идеите, които мениджърът измисля. Тези умения са свързани със способността да се гледа напред в бъдещето и да се предвиждат различни ситуации и вероятни проблеми, съответно да се намират решения на тези проблеми своевременно, още преди да са възникнали. Стратегическото планиране като определяне ценности, политики, цели също може да се отнесе към концептуалните умения.

За разлика от техническите умения, които се използват повече от мениджърите на ниско ниво в управление на организацията, концептуалните умения заемат по-голяма част от работата на по-високостоящите мениджъри. Те отделят значителна част от своето време за измислянето на различни концепции и прогнозиране на техните ефекти за организацията.

 

Ефективни методи за прилагане на мениджърските умения

 1. Ясно формулирайте очакваните резултати

Бъдете много ясни какво точно искате от служителя, какъв продукт или резултат очаквате в края на изпълнението на зададените указания. Тази част е най-важна. Да се уверите в постигането на желания краен резултат е наполовина спечелена битка. Можете ли да напишете или формулирате ясно и кратко какво очаквате да бъде направено?

Повечето мениджъри се отнасят небрежно към тази част. Когато те самите не са наясно с резултата, със сигурност ще прехвърлят същата неяснота и върху своите подчинени. Дори и човекът да не успее да разбере някои от Вашите инструкции, ако е наясно с очаквания резултат, той ще овладее ситуацията. Ако отдадете дължимото на интелигентността и изобретателността на служителите си, ще бъдете приятно изненадани от резултатите.

 1. Не давайте твърде много указания

Колкото повече са инструкциите, толкова по-малко е разбирането и толкова по-голяма е вероятността от неспазването им. Човешкият мозък по-лесно разбира и запомня информация, която се побира в границата между две и пет точки/стъпки.

Независимо дали става въпрос за процес, или набор от инструкции, по-добре е да ги ограничите максимум до пет. Лесният за разбиране език и логически последователните стъпки ще Ви помогнат. Можете да ги запишете и да помолите Ваш колега да ги прочете на глас за по-лесното им осъзнаване, това ще бъде сигурен начин за успех.

 1. Действайте с премерени и бавни стъпки

Хората са склонни да бързат, когато дават инструкции. Те говорят почти със скоростта на мислите си, но способността за слушане може да бъде доста по-ограничена. Ние говорим по-бързо, отколкото можем да разберем. Ще се изненадате колко много неща е пропуснал слушателят, ако го помолите да повтори думите Ви. Имайки предвид това, при обучение преподавателят също трябва да намали скоростта на говорене до 50 % от нормалната бързина.

 1. Проверка на разбирането

Може да звучи самонадеяно, но ако помолите служителя да Ви обясни какво е разбрал, почти сигурно е, че ще има пропуски в осъзнаването на информацията. Можете да направите тази проверка по деликатен начин. Попитайте го дали има някакви предложения, или съмнения.

 1. Осигуряване на подкрепа

Уверете колегите си, че винаги могат да се върнат при Вас, когато са несигурни относно даден въпрос. Хората са склонни да дават инструкции и да предполагат, че всички указания са разбрани и ще бъдат запомнени перфектно. Уверявайте служителите в края на срещата си с тях, че сте на разположение, ако имат затруднения. Добра идея е също така да наблюдавате напредъка, особено ако има хора, които все още се обучават.

 1. Даване на инструкции в електронното обучение

Мениджърите често водят курсове и обучения на служителите. Когато става въпрос за неприсъствено обучение със самостоятелна форма на протичане, какъвто е електронният курс, даването на инструкции на обучаемите става още по-трудно, тъй като преподавателят няма взаимодействие с тях в реално време, лице в лице. Комуникацията е лишена от невербалния елемент, който формира повече от 70 % от цялата комуникация. Обичайните инструкции като "Кликнете на следващия бутон", "Кликнете тук, за да прочетете повече",  "Провлачете и пуснете" и т.н. вече са излишни, тъй като обучаемите са станали достатъчно опитни, за да работят без такива основни направления.

В електронното обучение или във всяка програма за самостоятелно учене инструкциите трябва да бъдат неразделна част от потребителското преживяване (UX). Графичният потребителски интерфейс (GUI), навигацията, цветовете, анимациите и други елементи трябва да направят преминаването през учебния материал интуитивно, като премахнат необходимостта от изрични инструкции. Обучаемите не трябва да се затрудняват, опитвайки се да разберат какво да правят по-нататък. Отличен пример за интуитивен дизайн може да се види на екраните на повечето смартфони.

Кои са останалите действия, които можете да предприемете, за да се превърнете в успешен мениджър, вижте в следващите редове.

 

Как се става добър мениджър или как да подобрите Вашите мениджърски умения?

1. Дефинирайте визията си и я разпространете

За да накарате хората Ви да дадат най-доброто от себе си, трябва да имате ясна визия за целите на компания. Какво влияние искате да имате и върху кого? Как искате да промените света? Уверете се, че визията Ви е ясна и че всички я разбират.

Съвети:

• Представете визията си пред екипа.
• Изпратете имейл след срещата.
• Напишете визията си на лист хартия и го закачете някъде, където всички могат да виждат.

2. Разберете какво мотивира служителите Ви

За да станете по-добър мениджър, трябва да разберете какво искат служителите Ви. По този начин ще можете да ги направите съпричастни към визията на компанията, като им представите възможностите, които искат. Това ще придаде смисъл на ежедневните им дейности.

Съвети:

• Организирайте групови брейнсторминг сесии, както и срещи очи в очи със своите служители, за да разберете по-добре нуждите им.
• Свържете възможностите с техните желания.
• Попитайте ги за мнението им по важни въпроси и проблеми, и ги помолете да споделят идеи.
• Накарайте ги да се чувстват част от пътя към успеха.

3. „По дрехите посрещат, по ума изпращат.“

Погледнете се в огледалото и помислете – какво впечатление оставяте у хората? Дали е положително или отрицателно? Помислете в същата насока за екипа и компанията си.

Съвети:

• Установете консистентен дрес код за всички служители.
• Ако искате хората да Ви смятат за страстна и креативна личност, носете червено, ярко синьо, жълто.
• Ако искате хората да Ви смятат за авторитетна личност, на която могат да имат доверие, носете черно, синьо, сиво.

4. Комуникирайте ясно и точно

Важна част от добрите мениджърски умения е добрата комуникация. Вашите служители трябва да могат да споделят целите си и да работят за тяхното постигане. Това ще увеличи ангажираността им към общата цел, както и енергията, която влагат в нейното постигане.

Задавайте въпроси и подтиквайте служителите си да правят същото. Това ще Ви помогне да разберете дали са объркани или информацията се предава достатъчно ясно.

Организирайте срещи, на които да обсъдите настоящите проблеми, бъдещите планове, притесненията на служителите си. Тези срещи в никакъв случай не трябва да бъдат много продължителни и скучни.

Съвети:

• Използвайте правилна вербална комуникация, за да ангажирате вниманието на екипа си.
• Използвайте писмена комуникация, за да подсилите визията, целите и възможностите.

5. Благодарете

Работили ли сте в компания, в която нито работната заплата, нито работата са били особено впечатляващи, но сте се задържали, просто защото сте харесвали мениджъра си?

Хората често подценяват силата на думите „Благодаря ти“ или „Чудесна работа“. Преди да станете мениджър как се чувствахте, когато Вашият шеф Ви казваше, че сте си свършили работата много добре. Чувствахте се отлично и искахте да се представяте още по-качествено, нали?

Публичното признание на успехите е нещо още по-силно. Затова похвалете екипа си пред висшето ръководство, пред потенциални клиенти, пред настоящи клиенти. Това ще им вдъхне увереност и самочувствие, които неизменно ще окажат положително влияние върху продуктивността им.

6. Направете работата по-забавна

Ако служителите Ви се чувстват добре в компанията и с хората, с които работят, е много по-вероятно да се задържат. Удоволствието от взаимната работа ще ги направи по-мотивирани и заедно ще постигнете големи успехи.

Затова насърчавайте служителите си да се забавляват. Всички трябва да ходим на работа всеки ден, но това не означава, че тя не може да ни носи удоволствие.

7. Научете как да задържите най-добрите си служители

Всяка година хиляди компании губят най-добрите си служители заради конкуренцията. Затова давайте на най-ценните си кадри това, което заслужават. Разгледайте какви заплати се предлагат на пазара и бъдете възможно най-конкурентоспособни.

Освен това не забравяйте, че успешните служители са такива, защото те винаги искат да се представят по-добре и по-добре. Ако задълженията им станат еднообразни и скучни, те ще спрат да си губят времето. Затова постоянно им давайте нови предизвикателства и ги обучете в различни направления.

Показвайте на служителите си, че действията им водят до подобрение в компанията. Ако не виждат плюсовете от труда, който са вложили, те няма да бъдат толкова ентусиазирани и продуктивни.

8. Справете се с токсичните служители

Срещнете се лице в лице с недоволните служители. Това ще Ви помогне да разберете дали източникът на тяхното поведение е личностен, или професионален.

Говорете и с останалите хора от екипа си и поискайте мнение им. Задавайте честни и директни въпроси. Използвайте информацията, за да съставите най-добрия възможен план за действие.

След това отново се срещнете с недоволния служител и го посъветвайте как може да разреши проблема (ако той е от лично естество) или как може да подобри представянето си (ако не се справя достатъчно добре със задълженията си). Не се отказвайте, докато ситуацията не бъде разрешена напълно.

Ако действията Ви нямат резултат, може да се наложи да освободите този служител.

9. Признавайте грешките си

За да бъдете добър мениджър, сред уменията Ви задължително трябва да присъства способността за признаване на собствените грешки.

Ако признавате грешките си, това ще Ви направи по-близки на хората. Като спечелите доверието на служителите, ще станете по-силен лидер и те ще Ви бъдат по-лоялни.

Признайте грешките си и помолете екипа да даде идеи как можете да разрешите възникналия проблем.

Признаването на грешките показва сила на характера и ще насърчи членовете на екипа Ви да правят същото.

10. Научете се как да управлявате бивши колеги

Ако станете мениджър на хора, с които до вчера сте били колеги, обяснете им как Вашата роля и отговорности са се сменили и как това ще окаже положително влияние върху тях. Кажете им, че сте отворени за идеи и им благодарете, когато направят предложение.

Останете себе си. Ако бившите Ви колеги са Ви харесвали преди, продължете да поддържате добри взаимоотношения с тях. Това ще повиши продуктивността им.

11. Вършете работата си добре

Както вече казахме, много хора стават мениджъри за пръв път, защото се справят много добре в своята работа. Понякога това са най-отговорните служители в отдела или тези, които са постигнали най-добри резултати. Ако искате да станете мениджър един ден, на първо място трябва да се докажете като служител и специалист в своята област. Така ще имате нужното самочувствие, че разбирате от своята работа и сте запознат с всички тънкости в нея. Когато станете мениджър, ще познавате много добре проблемите в съответната област и как да се справяте с тях.

12.  Намерете ментор

Най-добрият начин да станете успешен мениджър е като се учите от такъв. Ако във Вашата компания няма такъв, на когото да се възхищавате, може да потърсите добри мениджъри и другаде. Понякога добрите мениджъри са лидери, които са популярни и известни личности. Наблюдавайте как се държат тези хора, какво казват, опитайте се да разберете какви са техните ценности и каква е причината да бъдат толкова успешни. Ще бъде полезно да прочетете автобиографии на известни мениджъри и лидери, за да се учите от техния опит и мъдрост, които да ви вдъхновяват.

13. Научете се да комуникирате добре

Българската поговорка „Блага дума, железни врати отваря.“ не е никак за подценяване, ако искате да станете добър мениджър и лидер, който хората обичат и следват. Не казваме, че през цялото време трябва да говорите само хубави неща, да бъдете неискрени или нещо такова. Но силата на комуникацията е много важна, когато работите с хора. Понякога ще се налага да казвате и не толкова приятни неща, но трябва да го правите по начин, който да не обижда или да предизвика загуба на мотивация и увереност. Комуникирайте с хората така, че да ги вдъхновявате и мотивирате, дори когато са сгрешили, подчертавайте техните силни страни и умения. Запишете подходящ курс по "Комуникационни умения", който може да Ви разкрие кои са уменията, които трябва да развиете в себе си как да ги прилагате.

14. Подобрете презентационните си умения

Работата на мениджърите често е свързана с представяне на планове, бюджети, проекти както на служители, така и на други мениджъри или заинтересовани страни. Затова е добре да развиете тези умения, за да може да влияете и да впечатлявате аудиторията. Понякога може да имате уникална идея, но ако не знаете как да я представите правилно, може тя никога да не бъде приета от останалите. Добрите презентационни умения могат да Ви помогнат да развивате своята кариера, а курс по "Презентационни умения" като можете да запишете на този линк.

15. Проявявайте емпатия

Емпатията е много важно качество, което ще Ви помогне много в работата като мениджър. Това означава да се поставяте на мястото на другия човек, за да разберете причините за неговото поведение. Когато управлявате хора, е важно да им покажете, че сте загрижени за тях и когато проявявате емпатия, останалите усещат, че се стараете да ги разберете, без да ги осъждате и без да гледате от позицията на по-високостоящ в йерархията от тях. Може да правите периодично лични срещи с всеки от служителите, разберете за трудностите, с които се сблъскват с работата, може да ги попитате и за личния им живот, ако те се чувстват удобно да споделят ще създадете едни по-близки отношения с тях и ще намалите дистанцията, която изпитват. Емпатията е свързана с емоционалната интелигентност, а повече за нея ще научите от нашият курс "Емоционална интелигентност", за който можете да се запишете ако кликнете на този линк.

16. Избягвайте микромениджмънта

Трябва да сте наясно по задачите и проектите, които всеки от екипа изпълнява, но се опитвайте да не се намесвате прекалено много във всяка стъпка от работата на служителите. По този начин създавате стрес както за служителите, така и за Вас. Прекалено голямата намеса в работата на служителите се приема като липса на доверие в техните умения и действа демотивиращо. По този начин служителите никога няма да се научат да бъдат самостоятелни и да поемат отговорност. Опитайте се да давате повече свобода на служителите и да се намесвате в тяхната работа само когато е наистина необходимо. Можете да разберете за тънкостите в делегирането в нашият курс "Ефективно делегиране за мениджъри".

17. Четете много и се развивайте

Образованието е важно за изграждането на мениджърски и лидерски умения, но не е достатъчно. Успешните мениджъри се развиват непрекъснато, запознати са с новите тенденции в тяхната област и се интересуват от всичко, свързано с тяхната работа като мениджъри. Препоръчително е да посещавате семинари и курсове за мениджъри, както и такива за личностно развитие. Един добър съвет е да отделяте 30 минути или 1 час на ден, за да прочетете нова статия за мениджмънта, интервю на успял мениджър, да изгледате видео на тази тема, да четете книга за мениджмънта, всичко това ще Ви помогне да развивате уменията си и да научавате по нещо ново всеки ден.

Всички мечтаят да са мениджъри, много стават мениджъри, но малко са тези, които стават успешни мениджъри.

Да бъдеш мениджър е постоянна работа върху себе си и подобряване и развиване на уменията. 

И най-важното от всичко, за да сте успешен мениджър, трябва да обичате тази работа!

Ако искате да подобрите както собствените си мениджърски умения, така и уменията на своите служители, можете да използвате някое от нашите готови електронни обучения по меки умения. Предлагаме и изработка на електронни обучения по поръчка - по материали, подадени от клиента, или изработени от нашите специалисти-обучители. 

 

Свързани статии